Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ansvarar för uppgifter i fråga om kvalitetssäkring, uppföljning och tillsyn av universitet och högskolors verksamhet.

UKÄ ansvarar för det nationella kvalitetssäkringssystemet för högskolan genom granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete, utbildningsutvärdering, tematisk utvärdering och prövning av examenstillstånd. Vidare ansvarar UKÄ för granskning av hur effektivt verksamheten bedrivs vid universitet och högskolor. Myndigheten ansvarar också för den officiella statistiken om verksamheten vid universitet och högskolor och svarar för uppföljning, omvärldsbevakning och analys av frågor inom myndighetens ansvarsområde.

I syfte att se till att gällande föreskrifter i lag och förordning följs svarar UKÄ för tillsynen över högskolans verksamhet. UKÄ utför också kanslifunktioner åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd. Myndigheten ska även främja chefsutvecklingen inom högskolan.

UKÄ är lokaliserat till Stockholm (Johanneshov) och har drygt 100 anställda. UKÄ är en enrådighetsmyndighet som leds av en myndighetschef (generaldirektör). Vid myndigheten finns ett insynsråd.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har

 • erfarenhet av att som chef på hög ledningsnivå leda och utveckla komplexa och kunskapsintensiva organisationer med högt ställda kvalitetskrav,
 • erfarenhet från ledande ställning inom högskoleområdet eller vid en förvaltningsmyndighet,
 • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som myndigheterna verkar inom,
 • goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att

 • leda och visionärt utveckla verksamheten,
 • utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra aktörer,
 • vidareutveckla och stödja administrativa processer och strategiska policyprocesser,
 • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning,
 • etablera och vidmakthålla professionella relationer samt etablera och utveckla samarbeten,
 • kommunicera och företräda verksamheten i externa sammanhang, nationellt och internationellt, med ett förtroendefullt och strategiskt förhållningssätt till uppdragsgivare och externa aktörer,
 • utveckla och leda verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur,
 • företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.

Mer information

Mer information om befattningen lämnas av Therese Ahlqvist, enhetschef och Maria H Nilsson, statssekreterare. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Lindberg Sezer, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan

Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 13 februari 2023.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.

Kontaktpersoner