Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2025-02-01
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-08-27
Stationeringsort: Västerås eller Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU .Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Denna anställning omfattar ett doktorandprojekt, som specificeras nedan. Anställningen är tidsbegränsad - motsvarande heltidsstudier i fyra år - med målet att avlägga doktorsexamen i vårdvetenskap. Vid eventuell akademitjänstgöring om 20% förlängs anställningsperioden med motsvarande tid. Forskarutbildningen inom hälsa och välfärd bedrivs på engelska, vilket innebär att alla kurser, seminarier och andra moment genomförs på engelska. Lön tillämpas enligt doktorandstegen. Planerad projektstart 2025-02-01.

Projektbeskrivning:
Sjukhus utanför de stora städerna minskar sitt vårdutbud avseende vård i samband med akuta och kritiska tillstånd. Samtidigt drabbas patienter över hela landet av akut sjukdom/skada och behöver ibland flyttas långa sträckor med ambulans till mer högspecialiserade sjukhus, ofta under pågående högintensiv vård. Sådana interhospitala transporter (IHT) ombesörjs ofta av ett team bestående av en anestesisjuksköterska och en ambulansbesättning. IHT sker ofta hastigt på grund av patientens tillstånd, utan tydliga riktlinjer, med begränsad tid för förberedelse och överrapportering och måste utföras oberoende av teamets tidigare erfarenhet och kompetens. Teamet ska under anestesisjuksköterskans ledning bedriva högintensiv vård ofta utan medföljande läkare under pågående transport oavsett tid på dygnet, väderförhållanden och väglag. Projektet avser att – genom fyra delstudier med kvantitativ och kvalitativ design - kartlägga förekomst och karakteristiska avseende IHT utan fysisk läkarnärvaro, samt att undersöka patientsäkert vårdande under dessa uppdrag.

Behörighetskrav

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:

  • examen på avancerad nivå
  • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
  • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:
Magister/masterexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad
Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård och/eller ambulanssjukvård
God muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga i svenska och engelska

Läs mer om den särskilda behörigheten till forskarutbildning i respektive ämnes allmänna studieplan, dessa finns här: https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/amnen-pa-forskarniva

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid erfarenhet av vårdande under interhospitala transporter och undervisningserfarenhet. 

Doktoranden förväntas ha god förmåga till samverkan med externa aktörer som är betydelsefulla för forskningsprojektets genomförande.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet (förutom dokumenterade meriter) bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Vid denna rekrytering vill vi att du skickar in din magister eller masteruppsats samt eventuella publicerade artiklar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Cecilia Rydlo

Avdelningschef

021-10 13 35

cecilia.rydlo@mdu.se

Rose-Marie Johansson-Pajala

Universitetslektor/doc vårdvet/meriterad lärare

016-15 32 46

rose-marie.johansson-pajala@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2495&rmlang=SE