Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för hälsa, vård och välfärd läser våra studenter till bland annat beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Hos oss finns forskningsinriktningen hälsa och välfärd. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med regioner, kommuner och företag i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: 2025-01-07
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-08-27
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Tillträde till utbildning på forskarnivå samt grundläggande behörighetskrav regleras i Högskoleförordningen 7 kap, 34–41§. Läs mer om forskarutbildning vid MDU .Till utbildningsplatsen är en doktorandanställning på heltid knuten under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år.

Arbetsuppgifter

Denna anställning omfattar ett doktorandprojekt som specificeras nedan, med målet att avlägga doktorsexamen i Fysioterapi. Anställningen är tidsbegränsad, motsvarande heltidsstudier i 4 år. Vid eventuell akademi- eller klinisk tjänstgöring om 20% förlängs anställningsperioden med motsvarande tid. Forskarutbildningen inom hälsa och välfärd bedrivs på engelska vilket innebär att alla kurser, seminarier och andra moment genomförs på engelska. Forskarutbildningsämnet är fysioterapi inom området hälsa och välfärd. Lön tillämpas enligt doktorandstegen.

Projekttitel: Utveckling och utvärdering av en intervention för att minska sedentärt beteende hos personer med långvarig muskuloskeletal smärta.

Forskning tyder på att långvarig muskuloskeletal smärta (LMS) är associerad med en livsstil innehållande en hög grad av stillasittande beteende och låg grad av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Långvarigt stillasittande anges som en vanlig orsak till muskuloskeletal smärta, och tillsammans med låg grad av fysisk aktivitet är stillasittande livsstil en hög riskfaktor för ohälsa, typ 2-diabetes, metabolt syndrom, hjärtkärlsjukdom och för tidig död. Det finns därmed anledning att minska stillasittande hos personer med LMS. Det saknas dock kunskap om faktorer som påverkar stillasittande hos personer med LMS och få interventionsstudier har gjorts för att minska stillasittande hos den här populationen. Projektets övergripande syfte är därför att i en samskapande process utveckla en digital intervention som stödjer självhantering för att minska stillasittande hos personer med LMS i arbetsför ålder som har en stillasittande livsstil, samt genomförbarhetstesta ett studieupplägg av en randomiserad kontrollerad studie (RCT) som är tänkt att utvärdera den utvecklade interventionen. Projektet kommer identifiera prediktorer för stillasittande livsstil, för att tidigt kunna identifiera riskpersoner och sätta in preventiva åtgärder. En digital intervention för att minska stillasittande kommer att utvecklas i en samskapande process tillsammans med forskare, personer med LMS och fysioterapeuter samt tidigare forskning. Genomförbarhet av en RCT och preliminär effekt kommer slutligen att undersökas. Projektet innehåller både kvalitativa och kvantitativa studier och grundas i teorier inom beteendemedicin.

Behörighetskrav

För grundläggande behörighet till forskarutbildning krävs att man har ett av följande:

  • examen på avancerad nivå
  • minst 240 högskolepoäng varav minst 60 på avancerad nivå
  • på annat sätt, i Sverige eller utomlands, förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Behörighet att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet fysioterapi har den som avlagt sjukgymnast-/fysioterapeutexamen.

Avgörande vikt läggs vid personliga egenskaper som gör den sökande lämplig för anställningen. Det är ett krav på god muntlig och skriftlig förmåga på svenska och engelska

Läs mer om den särskilda behörigheten till forskarutbildning i respektive ämnes allmänna studieplan, dessa finns här: https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/amnen-pa-forskarniva

Bedömningsgrunder

En grundläggande bedömningsgrund är förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Utöver denna förmåga kommer särskild vikt att läggas vid följande:

Särskild vikt vid bedömning av den vetenskapliga förmågan kommer att läggas vid eventuella tidigare erfarenheter av forskning samt förmågan att självständigt bedriva projekt. Vidare är kunskaper inom beteendemedicin i fysioterapi meriterande.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Bedömningsgrunder är även god samarbetsförmåga, en god förmåga att kommunicera och bygga relationer, initiativförmåga samt förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet (förutom dokumenterade meriter) bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Vid denna rekrytering vill vi att du skickar in din magister eller masteruppsats samt eventuella publicerade artiklar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Maria Elvén

Avdelningschef

021-10 73 26

maria.elven@mdu.se

Johanna Fritz

Universitetslektor och projektansvarig

021-10 15 03

johanna.fritz@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2474&rmlang=SE