Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.

Vill du vara med och bidra till vår utveckling?

Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista ansökningsdag: 2024-03-19
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

För en utförlig beskrivning av de grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder som gäller för en anställning som biträdande lektor vid MDU, hänvisas till  Anställningsordning vid Mälardalens universitet .

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning på minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. Anställningens syfte är att få möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Avdelningen för Produktrealisering på Akademin för innovation, design och teknik söker en biträdande lektor i Produkt- och Processutveckling med inriktning Supply och Operations management.

Som biträdande lektor kommer du dela din tid mellan forskning och undervisning. Du kommer att tillhöra forskningsinriktningen Innovation och Produktrealisering och ingå i forskargruppen Produktionsutveckling. Du förväntas bidra i projekt och satsningar relaterade till vår forskning inom Smart Produktion. Din forskning kommer att inrikta sig på digital transformation av försörjningskedjor och specifikt användning av digitala teknologier för utveckling och styrning av miljömässigt och socialt hållbara försörjningskedjor. Tjänsten kräver att du aktivt söker finansiering, enskilt eller tillsammans med andra, genom att skriva ansökningar till forskningsbidrag. Med din forskning kommer du vara med att bygga upp och stärka vår forskning inom hållbara försörjningskedjor samt vårt samarbete med såväl näringslivs- som akademiska partners. 

Tjänsten innebär undervisning på grund och/eller avancerad nivå samt utbildning för yrkesverksamma där bland annat kursansvar, examination och kursadministration ingår. Handledning av doktorander samt att vara del i att bedriva och utveckla våra forskarutbildningar kommer också att ingå.

Tjänsten innefattar också deltagande i utåtriktade aktiviteter via publikationer och presentationer på konferenser och i vetenskapliga journaler samt genom interaktion med det omgivande samhället. Som biträdande lektor kommer du samarbeta med olika aktörer, såväl med medarbetare på Mälardalens universitet och akademiska partners som med näringslivspartners och inom våra samverkansplattformar.

Behörighetskrav

Vi söker dig som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.  

För att anställas som lärare vid MDU efterfrågas högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper. Den som anställs men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer erbjudas att genomgå sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Utöver fastställda grundläggande behörighetskrav, enligt Anställningsordning vid MDU, så tillkommer några för denna anställning.

Vi söker dig som har en doktorsexamen inom supply chain management, operations management, logistik, produktion, industriell ekonomi, maskinteknik eller motsvarande. 

Tjänsten kräver dessutom:

 • Erfarenhet av forskning och kunskap inom supply och operations management, supply chain management, logistik och/eller hållbara försörjningskedjor.
 • Erfarenhet av empirisk forskning.
 • Erfarenhet av undervisning på grund och/eller avancerad nivå.
 • Vetenskapliga publikationer på ledande konferenser och i tidskrifter inom området.
 • Svenskkunskaper och specifik förmåga att undervisa och bedriva samarbeten på svenska

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund ska dels graden av den skicklighet som krävs för anställningen gälla, dels den förmåga och lämplighet i övrigt som krävs för att kunna utföra arbetsuppgifterna väl. 

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Utöver fastställda grundläggande bedömningsgrunder, enligt Anställningsordning vid MDU, så tillkommer några av särskild vikt för denna anställning.

Specifika bedömningsgrunder för aktuell tjänst är:

 • Forskning och kunskap kopplat till digitalisering av/inom försörjningskedjor.
 • Påvisad erfarenhet av samarbete, i synnerhet forskning eller utbildning i samproduktion med näringslivspartners, med fördel i industriella miljöer.
 • Förmåga att bedriva både enskild och teambaserad forskning, samt att arbeta med överföring av forskningsresultat till näringsliv och industriella tillämpningar.
 • Erfarenhet av handledning på grund-, avancerad- eller forskarnivå.
 • Erfarenhet av undervisning på forskarnivå.
 • Erfarenhet av att söka och erhålla extern forskningsfinansiering.
 • Etablerat akademiskt och/eller industriellt nätverk.
 • Pedagogisk utbildning.
 • Erfarenhet av undervisning för yrkesverksamma.

Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.  

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Vid befordran till universitetslektor

Vid utgången av anställningen som biträdande lektor har sökande rätt att prövas för anställning som universitetslektor. Anställningen som universitetslektor är tillsvidare.

Ansökan om befordran ska ha inkommit senast sex månader innan anställningstidens utgång. Vid tidpunkten för befordran till universitetslektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

För behörighet att befordras som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för en anställning som universitetslektor.

Grundläggande behörighetskrav och bedömningsgrunder för befordran och för anställning som universitetslektor är fastställda i Anställningsordning vid Mälardalens universitet,

För befordran till lektor inom forskningsinriktningen Innovation och Produktrealisering ska även följande kriterier vara uppfyllda:

 • Ökad självständighet i forskningen över tiden, både vad gäller djup och bredd. Exempelvis publicerade forskningsresultat som huvudförfattare utan mer seniora medförfattare i form av tidigare handledare samt förmåga att attrahera externa medel till sin egen forskning.
 • Publicerat vetenskapligt arbete som utgör ett bidrag till den vetenskapliga diskussionen nationellt och internationellt.
 • Utöver doktorsavhandlingen, dokumenterad forskning som motsvarar minst en till avhandling, vilket visar att forskningen har vidareutvecklats enligt praxis inom ämnet.
 • Väl dokumenterad pedagogisk portfölj, inkluderande pedagogiska kvalifikationer, pedagogisk grundsyn, resonemang kring studenternas läroutveckling och reflektion kring din egna utveckling som lärare, nu och framgent.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

De vetenskapliga publikationer som du inte har möjlighet att bifoga i digital form i ansökan skickas per post senast sista ansökningsdag i 3 exemplar till:

Mälardalens universitet

HR-sektionen

Refnr:

Box 883

721 23 Västerås

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga representanter:

Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Anna Granlund

Universitetslektor

+46 (0) 16-15 34 43

anna.granlund@mdu.se

Ioanna Aslanidou

Avdelningschef

+46 (0) 21-10 14 23

ioanna.aslanidou@mdu.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=2312&rmlang=SE