Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-21
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Ta chansen att bli universitetslektor på Sveriges nyaste universitet. Vi utlyser nu tolv biträdande lektorat för dig som vill bygga vår framtid, där du inte bara bidrar till vårt universitets utveckling utan även vårt lands.

Som biträdande lektor på MDU kommer du både forska och undervisa. Tillsammans med övriga biträdande lektorer ingår du i vårt kompetensutvecklingsprogram och erbjuds en mentor, pedagogisk utbildning och forskarhandledarutbildning.

Biträdande lektor är en meriteringsanställning för relativt nydisputerade som skapar en tydlig karriärväg mot en fast anställning som universitetslektor. Efter slutförd anställning som biträdande lektor har du rätt att bli prövad för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning om minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. 

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Vi söker en mycket motiverad biträdande lektor i datavetenskap med inriktning mot nätverk, som ska arbeta med undervisning på grundläggande högskolenivå inom nätverksområdet, samt som har intresse av en långvarig lärarkarriär vid IDT. Undervisningen kommer att bedrivas inom ramen för nätverksutbildningarna vid akademin. Nätverksutbildningarna är på grundläggande nivå, varför svenska är huvudspråket för utbildningarna, och du förväntas kunna undervisa och handleda på svenska från början.

Som biträdande lektor vid IDT kommer du också att vara en del av forskningen och samarbetet med våra industriella partners. Du förväntas samarbeta med andra forskare både internt och externt i samverkan med nationella och internationella företag och forskningsorganisationer samt aktivt delta i ansökningar om framtida finansiering. Tjänsten har upp till 60% internt finansierad forskning. 

Den kandidat vi söker förväntas engagera sig i: 

 • Undervisning i nätverksutbildningarna. Exempel på kurser som behöver stärkas är Säkerhet i datornätverk, Hållbar utveckling inom datavetenskap, Routing & Switching i komplexa nät, Trådlös kommunikation, Programmeringsteknik med Python.
 • Handledning av kandidat-, master- och senare doktorandstudenter.
 • Examination av examensarbeten på kandidat- och masternivå. 
 • Forskning, företrädesvis inom kommunikationssystem, till exempel inom nätsäkerhet, datakommunikation i inbyggda system, datornätverk och hållbar utveckling inom datavetenskap.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som biträdande lektor är främst den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Den sökande ska ha följande kvalifikationer: 

 • Doktorsexamen i främst datavetenskap, datateknik eller liknande. 
 • God kommunikationsförmåga på både svenska och engelska, både vad gäller tal och skrift.
 • Erfarenhet av forskning, huvudsakligen inom datavetenskap med inriktning mot nätverk, gärna inkluderande nätverkssäkerhet eller hållbar utveckling inom datavetenskap. 
 • God och väldokumenterad erfarenhet av undervisning, huvudsakligen på grundläggande högskolenivå, i nätverksteknik och datavetenskap, gärna inkluderande nätverkssäkerhet eller hållbar utveckling inom datavetenskap

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som biträdande lektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

För behörighet att anställas som biträdande universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för anställningen. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning. Avgörande för anställningen är därför god samarbetsförmåga, vilja att bidra till gemensamma satsningar, och förmåga att se till en större helhet bortom den egna verksamheten, liksom förståelse för företags och offentliga organisationers behov av forskning och utveckling.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

 • erfarenhet av kursutveckling och utveckling av utbildningsprogram
 • erfarenhet av handledning av kandidat-, master- och senare doktorandstudenter
 • dokumenterad förmåga att söka och erhålla finansiering från såväl nationella som internationella forskningsfinansiärer
 • erfarenhet från deltagande eller ledande roller i större forskningsprojekt, nationella såväl som internationella
 • erfarenhet av tillämpad och industrinära forskning.

Vid befordran till universitetslektor

För behörighet att befordras som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för en sådan anställning. Behörigheten för att anställas som universitetslektor framgår av Mälardalens universitets anställningsordning,

Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Ansökan om befordran ska ha inkommit senast sex månader innan anställningstidens utgång.

Vid tidpunkten för befordran till universitetslektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Svetlana Girs

Avdelningschef

021-10 13 47

svetlana.girs@mdh.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1657&rmlang=SE