Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för innovation, design och teknik läser våra studenter bland annat till datavetare, innovatörer, entreprenörer, illustratörer, kommunikatörer, nätverkstekniker och ingenjörer. Hos oss finns forskningsinriktningarna inbyggda system och innovation och produktrealisering. Vi har ett stort antal internationella samarbeten både inom forskning och utbildning, samt i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år 
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-08-31
Stationeringsort: Eskilstuna
Akademi/enhet/sektion: Akademin för innovation, design och teknik (IDT)

Arbetsuppgifter

En anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning om minst fyra och högst sex år enligt Högskoleförordningen 4 kap. 12 a§. 

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Avdelningen för innovationsledning är en del av den tvärvetenskapliga forsknings- och utbildningsmiljön innovation och produktrealisering. Såväl forskning som undervisning sker i hög utsträckning i samproduktion med externa parter.

Avdelningen för innovationsledning ansvarar för forskning och utbildning inom området innovationsteknik på grundnivå och är en del av ämnet innovation och design på avancerad- och forskarutbildningsnivå. Innovationsteknik består av ett antal kompetensområden inom vilka avdelningen bedriver forskning och utbildning: Entreprenörskap, Framsyn, Innovationsledning, Kreativitet samt Tjänsteinnovation.

Arbetet som biträdande universitetslektor innebär egen forskning (50%) inom området innovationsteknik samt att tillsammans med andra forskare söka extern forskningsfinansiering och bidra till att utveckla forskningsbasen för områdena innovationsteknik och innovation och design.

Arbetet innebär även att planera och genomföra undervisning (50%) inom områdena innovationsteknik och innovation och design (vilket inkluderar innovationsprogrammet, kandidatnivå, masterprogrammet i innovation och design, avancerad nivå samt fristående kurser i innovationsteknik) Vidare innefattar arbetet i viss utsträckning kursutveckling, planering och administration.

Tjänsten är tidsbegränsad (4 år) men omvandlas till en tillsvidareanställning om följande krav är uppfyllda vid anställningstidens slut:

  • Medarbetaren har visat förmåga att självständigt planera och genomföra undervisning av hög kvalitet vid lärosätet.
  • Medarbetaren har varit delaktig i kursutveckling
  • Medarbetaren har varit delaktig i handledning av doktorander
  • Medarbetaren har visat förmåga att arbeta självständigt som forskare med resultat såsom publikationer i internationella högkvalitativa per-review-tidskrifter.
  • Medarbetaren har visat förmåga att skriva och driva konkurrenskraftiga ansökningar för forskningsfinansiering.
  • Medarbetaren har framgångsrikt drivit forskningsprojekt eller delar av forskningsprojekt.

Behörighetskrav

Behörighet att anställas som biträdande lektor är främst den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Dokumenterad skicklighet av forskning och undervisning inom ett eller flera av kompetensområdena som är definierade som del av innovationsteknik: Entreprenörskap, Framsyn, Innovationsledning, Kreativitet samt Tjänsteinnovation.

Då undervisningen sker på både svenska och engelska är en förutsättning att behärska både det svenska och engelska språket.

Sökande bör ha genomgått tio veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Den som anställs som biträdande lektor men saknar högskolepedagogisk utbildning kommer att erbjudas sådan i anställningen inom två och ett halvt år. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Mälardalens universitet motsvarar tio veckors utbildning.

Bedömningsgrunder

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framförallt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Sökande bör ha god förmåga att samarbeta och kommunicera på ett professionellt sätt samt på ett självständigt sätt kunna driva arbetet framåt. Sökanden förväntas också möta studenter på ett professionellt och engagerat sätt samt bidra till den kollegiala miljön.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

  • Erfarenhet av forskning och undervisning med fokus på kompetensområdena Kreativitet och/eller Framsyn (eng. foresight)
  • Erfarenhet från kursansvar och/eller kursexaminator
  • Erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel
  • Erfarenhet av samproduktion med externa parter (i forskning och/eller undervisning)

Vid befordran till universitetslektor

För behörighet att befordras som universitetslektor gäller att den sökande har visat den vetenskapliga skicklighet och den undervisningsförmåga som krävs för en sådan anställning. Behörigheten för att anställas som universitetslektor framgår av Mälardalens universitets anställningsordning,

Vetenskaplig skicklighet kan därutöver ha visats genom förmåga att i forskningen uppnå resultat genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig verksamhet/samhälle och genom förmågan att informera om forskning.

Prövning av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att även kvaliteten kan bedömas.

Ansökan om befordran ska ha inkommit senast sex månader innan anställningstidens utgång.

Vid tidpunkten för befordran till universitetslektor ska den sökande ha genomgått behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Peter E. Johansson

Avdelningschef innovationsledning

016-16 37 08

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1621&rmlang=SE