Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Hos oss läser närmare 20 000 studenter kurser och program inom design- och kommunikation, ekonomi, hälsa, teknik och skola samt kammarmusik och opera. Vår forskning bedrivs inom alla utbildningsområden och är internationellt framstående inom framtidens energi och inbyggda system. MDU finns i den expansiva tillväxtregionen Mälardalen med campus i Eskilstuna och Västerås.

På akademin för ekonomi, samhälle och teknik läser våra studenter till bland annat högskole- och civilingenjörer, statsvetare och ekonomer. Hos oss finns forskningsinriktningarna industriell ekonomi och organisation och framtidens energi. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med företag, organisationer och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år 
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2022-06-06
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) söker en biträdande universitetslektor i energi- och miljöteknik. En anställning som biträdande universitetslektor är en meriterande visstidsanställning på minst fyra och högst sex år enligt högskoleförordningen 4 kap 12a §.

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

FEC möter framtidens utmaningar inom energi- och miljösystem genom att undersöka och utveckla processer och system för ökad resurseffektivitet och digitalisering i omställningen mot ett förnybart energisystem. Ett kärnområde är att förbättra flexibiliteten, för att tillgodose intermittenta förnybara energier som sol och vind, och för att möta det växande behovet av kapacitet. Resurseffektivitet innefattar att utnyttja bioenergikällor och samtidigt möjliggöra återvinning av andra resurser, som till exempel näringsämnen. Ett annat viktigt område är att undersöka möjliga processintegrationer för både ökad flexibilitet och resurseffektivitet. Vidare handlar digitaliseringen om att utveckla nya matematiska metoder för modellbaserad diagnostik, beslutsstöd, optimering och styrning. Byggnader och urban infrastruktur, industriprocesser och transportsektorn är alla viktiga delar av energisystemen som ska utredas ur komponentnivå, teknik, processdesign och driftperspektiv och upp till systemnivå. Inom Future Energy Center erbjuder vi grundutbildning inom områdena energi, miljö och byggteknik. Vi erbjuder även studier på forskarnivå inom energi- och miljöteknik.

Som biträdande lektor vid Future Energy Center kommer du att vara en del av forskning, undervisning samt samarbete med våra industriella partners. Din forskning kommer att fokuseras på experimentell värme- och masöverföring för förnybar energi, energieffektivitet och utsläppsbegränsningar. Du kommer att arbeta i nära samarbete med företaget Hitachi Energy Sweden AB och med andra forskare både internt och externt, samt lämna in och granska ansökningar om framtida finansiering. Tjänsten är tidsbegränsad (4 år) men omvandlas till en tillsvidareanställning om följande krav är uppfyllda vid anställningstidens slut:

 • Medarbetaren har visat förmåga att självständigt planera och genomföra undervisning av hög kvalitet vid lärosätet.
 • Medarbetaren har varit delaktig i handledning av doktorander
 • Medarbetaren har varit aktivt delaktig i kursutveckling
 • Medarbetarenhar genomgått högskolepedagogisk utbildning på tio veckor.
 • Medarbetaren har visat förmåga att arbeta som en oberoende forskare med högkvalitativa resultat såsom publikationer i internationella högkvalitativa per-review-tidskrifter.
 • Medarbetaren har visat förmåga att skriva och driva konkurrenskraftiga ansökningar om forskningsfinansiering.
 • Medarbetaren har framgångsrikt drivit forskningsprojekt eller delar av forskningsprojekt.
 • Medarbetaren har varit aktivt involverad i nationellt och internationellt samarbete med partners relevanta för Future Energy Center.
 • Medarbetaren är etablerad som internationell forskare med förordnande som exempelvis granskare av publikationer och ansökningar och/eller som inbjuden talare vid konferenser.

Kvalifikationer

Behörighetskraven för anställning som biträdande lektor är i första hand doktorsexamen, eller motsvarande akademisk skicklighet, senast fem år innan sista ansökningsdag för tjänsten som biträdande lektor har gått ut. Den som har doktorsexamen eller tidigare förvärvat motsvarande kompetens kan dock komma ifråga om det finns särskilda skäl för det. Sådana särskilda skäl kan vara tjänstledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Den sökande ska ha en forskningsprofil som är relevant för området energi- och/eller miljöteknik och för forskning om experimentell värme- och massöverföring. En person som är utsedd till biträdande universitetslektor men som saknar utbildning i högskoleundervisning och lärande kommer att erbjudas utbildning vid Mälardalens universitet. 

För att vara behörig för anställningen måste den sökande ha visat de akademiska färdigheter och pedagogiska färdigheter som krävs för anställningen. Akademisk skicklighet kan också ha visat sig genom förmåga att nå resultat inom forskning genom samverkan i gemensamma projekt till nytta för akademi och näringsliv/offentlig sektor/samhälle i övrigt och genom förmåga att sprida forskning.

Bedömningen av pedagogisk skicklighet ska gälla planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt handledning och examination. Pedagogisk skicklighet ska vara väl dokumenterad på ett sådant sätt att även deras kvalitet kan bedömas.

Bedömningskriterier

Generellt sett ska bedömningsgrunderna baseras på såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet som i övrigt krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Med hänsyn till arten av denna meriterade anställning kommer den sökandes akademiska och pedagogiska meriter att bedömas framför allt med avseende på kvalitet. Ett kvantitativt prejudikat för en sökande, som kan förklaras av att den sökande har arbetat en längre tid, blir därför inte avgörande.

Av högsta vikt är att sökande:

 • visat vetenskaplig skicklighet inom energi- och miljöteknik till experimentell värme- och massöverföring, genom internationell publicering och/eller genom erfarenhet av industriellt forsknings- och utvecklingsarbete. Av särskild vikt är visad kompetens i utvecklingen av testriggar med användning av höghastighets- och IR-kameror, och lämpliga lasrar, i syfte att studera grundläggande flödes- och värmeöverföringsfenomen med hjälp av avancerad teknik som PIV, LDA m.m.
 • visat förmåga att undervisa i universitetskurser inom energi, miljö och/eller byggnadsteknik
 • visat förmåga och praktisk erfarenhet av problemlösning och implementering av ny kunskap genom till exempel experimentella eller simulerade metoder

Av näst största vikt är den sökandes

 • förmåga att interagera med samhället genom t.ex. informera om forskning och utvecklingsarbete på konferenser, akademiska och populära evenemang mm.
 • dokumenterade samarbetsförmåga som skapar delat värde i olika gemensamma processer

Arbetsuppgifterna kräver kommunikativ förmåga, både i skrift och tal, på både svenska och engelska. Sökande som inte är flytande i svenska förväntas arbeta för att kriterierna uppfylls. Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet och den sökandes förmåga att bidra till en framgångsrik forsknings- och utbildningsmiljö. Bedömning av pedagogisk skicklighet ska ägnas samma uppmärksamhet som bedömning av akademisk skicklighet. Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de egenskaper som en jämn fördelning av ålder och kön samt etnisk och kulturell mångfald kan bidra med i organisationen.

Meriterande

Efter meritering relaterad till forskningen inom Future Energy Center anses vara meriterande: förmåga och skicklighet att utveckla och leda verksamheter och grupper, pedagogisk erfarenhet och undervisningsförmåga i svenska, förmåga att få externa forskningsmedel, erfarenhet av undervisning, erfarenhet av kursutveckling, aktivt engagemang i internationella konferenser, erfarenhet av handledning av doktorander samt erfarenhet av att förbereda forskningsansökningar.

Om befordran till en tjänst som lektor

Vid slutet av anställningen som biträdande lektor har den sökande rätt att komma ifråga för anställning som lektor. Ett grundläggande krav är att den sökande ska uppfylla de krav som ställs för att bli antagen som docent vid Mälardalens universitet.

Arbetsuppgifter

Som beskrivs i rekryteringsutlysningen ovan kommer arbetsuppgifterna att omfatta både forsknings- och undervisningsverksamhet för att främja den fortsatta bäraren som lektor för den anställde. Det planeras vidare att medarbetaren följer kurser och workshops för att främja till exempel forskningsprojektutveckling och -ledning, finansieringsansökan, samverkan med näringslivet, internationellt samarbete, doktorandhandledning och undervisning.

De forskningsuppgifter som planeras för projektet innebär att koppla samman experimentellt flerfasflödesarbete med analytisk värmeöverföring för kylprocessdesign. Det kommer att omfatta ytterligare etableringsarbete på en experimentell labbanläggning som har utvecklats. Detta arbete kommer att göras i nära samarbete med industripartnern Hitachi Energy Sweden AB. Professor Rebei Bel Fdhila, som är anställd vid både MDU och Hitachi Energy Sweden AB, kommer att handleda biträdande universitetslektor.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Fackliga representanter:

Michaël Le Duc (SACO), tel: 021-10 14 02 
Susanne Meijer (OFR), tel: 021-10 14 89

Kontaktpersoner

Rebei Bel Fdhila

Professor

+46 (0)70 668 5004

rebei.bel.fdhila@mdh.se

Eva Thorin

Forskningsledare för Framtidens energi

+ 46 (0) 21-10 15 64

eva.thorin@mdh.se

Anders Avelin

Avdelningschef för hållbara energisystem

021-15 17 98

anders.avelin@mdh.se

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1529&rmlang=SE