På Mälardalens högskola möts människor som vill utveckla sig själva och framtiden. Våra 19 900 studenter läser kurser och program inom ekonomi, hälsa, teknik och utbildning på våra campus i Eskilstuna och Västerås eller på distans. Vi bedriver forskning inom alla utbildningsområden och har internationellt framstående forskning inom framtidens energi och inbyggda system. Vårt nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor gör att vi på MDH bidrar till att människor mår bättre och jorden håller längre. För att stärka Sverige som utbildnings- och forskningsland vill regeringen göra Mälardalens högskola till Mälardalens universitet från 1 januari 2022.

På akademin för utbildning, kultur och kommunikation läser våra studenter till bland annat förskollärare, lärare, speciallärare, kommunikatörer, språkkonsulter, matematiker och kammarmusiker. Hos oss finns forskningsinriktningen utbildningsvetenskap och matematik. Vårt arbete sker i samverkan och i strategiska avtal med förskolor, skolor, banker och företag, kommuner och myndigheter i regionen.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2021-10-24
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Arbetsuppgifter

Vill du bli forskare, bygga kapacitet i Sverige för barn och elever som är särskilt begåvade, handledas av engagerade och kunniga forskarutbildare, ingå i intressanta internationella och nationella forskningsnätverk samt arbeta med att utbilda framtidens lärare? Då kan en av dessa doktorandtjänster, som innebär att studera och forska (80%) samt undervisa i lärarutbildning (20%), vara något för dig!    

Doktorandtjänsterna ingår i en forskarskola för lärarutbildare som finansieras av Vetenskapsrådet mellan 2021–2026. Höstterminen 2021 sker antagningar till forskarskolan som startar vårterminen 2022. Forskarskolan utvecklar kunskap om utbildning, undervisning, lärande och särskilt begåvade barn och elever i förskola och skola. Den tar sig an ett område som ännu inte fått tillräcklig uppmärksamhet i svensk forskning och lärarutbildning.

Karlstads universitet (KAU), Mälardalens högskola (MDH) och Stockholms universitet (SU) antar, handleder och utbildar sammanlagt nio doktorander som fördjupar sig i ämnet. Utlysning av doktorandtjänsterna och antagning sker separat vid KAU, MDH och SU men visst samråd vid antagningsprocessen kan förekomma.

Doktoranderna följer läroplanerna för forskarutbildningarna vid de respektive lärosätena men kommer att läsa kurser tillsammans som utvecklats specifikt för forskarskolan.

Vid Mälardalens högskola antas två doktorander till forskarutbildningen i didaktik. Den övergripande inriktningen är inkludering och särskild begåvning i förskola och skola. Kunskapsområdet didaktik behandlar frågor om utbildning, undervisning och lärande med särskild betydelse för förskolans, skolans och lärarutbildningens verksamhet. Didaktisk forskning har beröringspunkter med forskning inom bland annat pedagogik, pedagogiskt arbete, psykologi och specialpedagogik.

Forskarskolan ger doktoranderna en gemensam plattform och tillgång till en samarbetsmiljö. Doktoranderna ges möjlighet att - tillsammans med forskarutbildare vid KAU, MDH och SU samt annan expertis - delta i nationella och internationella nätverk, erfarenhetsutbyten och forskningskonferenser för att utveckla de egna kunskaperna om forskning och forskningsfältet. Undervisningen i forskarskolan bedrivs på svenska och engelska.

Du kan läsa mer om forskarskolan här:

Forskarskolan

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100). För behörighet att antas till forskarutbildning i didaktik gäller att (1) sökande ska ha examen med studier med minst 60 högskolepoäng med utbildningsvetenskaplig relevans och (2) ett godkänt självständigt arbete motsvarande 15 högskolepoäng på avancerad nivå (eller motsvarande) med utbildningsvetenskaplig relevans. Behörighet har även den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

Som underlag för urvalet och bedömningen används, utan inbördes ordning, forskningsplanen, kvalitet på det självständiga arbetet, tidigare studier och betyg, personreferenser, relevant erfarenhet, samt den sökandes CV och personliga brev inrymmande en skriftlig motivering för ansökan. Forskningsplanen (om cirka 2 sidor; bifogas ansökan) kan med fördel innehålla förslag på möjlig forskningsfråga (eller problemformulering) med relevans för forskarskolans inriktning och det didaktiska kunskapsområdet samt en beskrivning av en datainsamlingsmetod att besvara frågan med. Forskningsplanen kan med fördel även innehålla välgrundade motiv till den valda forskningsfrågan respektive datainsamlingsmetoden.

Givet forskarskolans inriktning ska forskningsprojekten och de tillhörande studierna som genomförs av doktoranderna utveckla kunskap av relevans för lärarutbildare och lärarutbildningar. Kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift är ett krav

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Meriterande

Tidigare utbildning, arbetserfarenheter och akademiska arbeten inom det didaktiska området (eller motsvarande), och i synnerhet inom temat särskild begåvning (eller motsvarande) samt inkluderande undervisning.

Ansökan

Gör din ansökan genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan.

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast sista ansökningsdag.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

Kontaktpersoner

Johanna Lundqvist

Docent, ansvarig i forskarskolan vid UKK/MDH

073 662 06 99

johanna.lundqvist@mdh.se

Louise Sund

Docent, samordnare för forskarutbildningen vid UKK/MDH

016 15 34 21

louise.sund@mdh.se

Maria Karlsson

Avdelningschef

021-41 70 43

maria.karlsson@mdh.se

Michaël Le Duc

Facklig representant (SACO)

021-10 14 02

Susanne Meijer

Facklig representant (OFR)

021-10 14 89

Länk till den här sidan

https://web103.reachmee.com/ext/I018/1151/main?site=6&validator=b794921ef43b510ae6e5f2dee2761c1b&lang=SE&rmpage=job&rmjob=1262&rmlang=SE