Docent vid NJ-fakulteten

Hösten 2021

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap

Att bli utnämnd till docent vid SLU är ett steg i den akademiska karriären och ett bevis på att en person har utvecklat sin akademiska skicklighet efter doktorsexamen så att den har den kvalitet som krävs för uppdrag som huvudhandledare. Med akademisk skicklighet menas en nivå och kvalitet på den pedagogiska kompetensen och den vetenskapliga, eller konstnärliga, skickligheten som är relevant för det aktuella forskarutbildningsämnet. Granskningen av blivande docenter är ett viktigt led i universitetets kvalitetssäkringsarbete inom forskning och utbildning.

Utnämning av docenter är också ett viktigt led i institutioners och fakulteters kompetensförsörjning. En anställd vid SLU som uppfyller behörighetskraven kan prövas för att bli docent. Fakulteterna bedömer om det behövs en eller flera docenter i det aktuella forskarutbildningsämnet. En sådan behovsprövning ska göras innan den sökandes behörighet prövas vid en ansökan. Den som blir utnämnd till docent vid SLU får denna akademiska titel, men behåller sin aktuella anställning oförändrad.

Grundläggande bestämmelser

Docenter utnämns inom ett av universitetets forskarutbildningsämnen. Forskarutbildningsämnen fastställs av fakultetsnämnden efter samråd med rektor.

I normalfallet krävs en anställning vid SLU för att kunna utnämnas till docent. Det krävs dessutom att prefekten tydligt motiverar varför personen ifråga bör, eller inte bör, utnämnas till docent och vilken nytta en utnämning förväntas resultera i för verksamheten.

Den som är anställd av en annan arbetsgivare som är strategiskt viktig för universitetet, och som kan visa en tydlig koppling till en institution och ett varaktigt samarbete inom forskning och/eller utbildning, kan också få en docentansökan prövad. Även vid sådan ansökan måste fakulteten bedöma om det finns ett behov av en eller flera docenter i det aktuella ämnet. Prefekten vid den berörda institutionen ska motivera behovet enligt ovan samt redogöra för betydelsen av samarbetet med den sökande.

Behörighetskrav

För att bli godkänd som docent krävs doktorsexamen, pedagogisk utbildning och erfarenhet, inklusive kurs i forskarhandledning (10 veckor heltid). Dessutom krävs att nivå och kvalitet på den vetenskapliga eller den konstnärliga skickligheten och självständigheten har utvecklats betydligt jämfört med vad som krävs för doktorsexamen. För mer detaljer se riktlinjer för utnämning av docenter.

https://internt.slu.se/globalassets/mw/utb/forskarutbildningdocent/docent/riktlinjer_utnamning_docenter_reb_181218_med-bilaga.pdf

Arbetsuppgifter

Docenttiteln visar att man är kvalificerad att vara huvudhandledare och att opponera och examinera på grund-, avancerad och forskarnivå på SLU inom det område som forskarutbildningsämnet tillhör. Docenter ska stödja verksamheten vid universitetet genom att till exempel handleda doktorander, vara opponent vid disputationer eller ta på sig rollen som sakkunnig i olika vetenskapliga sammanhang.

Sista ansökningsdag

15 september 2021

 

Contact person

Eva Enström

Fakultetshandläggare, sekreterare NJ docentnämnd

018-671202, 0738-421734

eva.enstrom@slu.se