Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE) är en av universitetets största institutioner med verksamhet framför allt inom den medicinska fakulteten.

Vår målsättning är att bedriva utbildning och forskning inom medicin och biomedicin, med hög internationell kvalitet. Inom grundutbildningen ansvarar vår institution bland annat för huvuddelen av läkarutbildningen, logopedutbildningen och utbildning inom medicinsk biologi.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/ike

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Adjungerad universitetsadjunkt i kliniska vetenskaper, företrädesvis med inriktning mot obstetrik & gynekologi, pediatrik, dermatologi & venereologi eller infektionsmedicin
med placering vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin

Anställningens omfattning
Anställningen är tidsbegränsad under tidsperioden 1 januari 2020-31 december 2021 med en omfattning på 33%.

Ämnesområde
Kliniska vetenskaper

Beskrivning av ämnesområdet
Ämnet innefattar forskning och utbildning inom kliniska specialiteter med betydelse för anställningen. I första hand ska klinisk kompetens innehas inom de specialiteter som är relevanta inom läkarprogrammets termin 10 (kurs 10).

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Norrköping är en av de fyra akademiska studieorter som ansvarar för genomförandet av utbildningens senare del. Tillsammans med studieortsansvariga lärare kommer innehavare av anställningen att delta i uppbyggnaden av undervisningsverksamheten och bedriva undervisning framförallt  på läkarprogrammets termin 10 (kurs 10). 

Utvecklingen och uppbyggnaden av framtida curriculum kräver aktiv medverkan i olika ämnesgrupperingar/nätverk, t ex temagrupper, på läkarprogrammet varför det är nödvändigt med en god samarbetsförmåga. Innehavaren av anställningen kommer att ha en central roll i att organisera och genomföra undervisningen och bör ha erfarenhet och/eller intresse av pedagogik med fokus på studentaktiva arbetsformer för att kunna bidra till utvecklingen av undervisningen. Som aktiv lärare på kursen krävs ett genuint intresse för att bidra till en konstruktiv lärmiljö och att upprätthålla ett gott samarbetsklimat med studenterna.

En stor del av läkarprogrammets innehåll innefattar klinisk färdighetsträning som görs i samarbete med Region Östergötlands län, varför god kännedom om dessa verksamheter erfordras samt specialistkompetens inom för kursen relevant område.

Undervisning inom ämnet sker såväl på svenska som på engelska.

Anställning som adjungerad lärare
Anställning som adjungerad lärare syftar till att universitetet ska kunna bedriva undervisning och forskning med grund i sådan erfarenhet och skicklighet som inte kan förvärvas enbart inom ramen för anställning vid universitet. En adjungerad lärare ska ha sin huvudsakliga verksamhet utanför högskoleväsendet.

För denna adjungering krävs att den sökande är anställd vid Region Östergötland, samt att arbetsgivaren är beredd att adjungera inom ramen för denna anställning. Arbetsgivaren ska inom ramen för anställningen ställa tid till förfogande för den adjungerade att utföra undervisning vid IKE om 100% av adjungeringens omfattning.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetsadjunkt ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk och klinisk skicklighet. Stor vikt läggs också vid att samverka med det omgivande samhället, skicklighet att leda verksamhet samt administrativ skicklighet. De sistnämnda skickligheterna bedöms sinsemellan som likvärdiga.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Klinisk skicklighet visas genom erfarenhet, utbildning och vidareutbildning samt utvecklingsarbete och ledarerfarenhet inom professionen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska. Undervisning ska också kunna ske på engelska.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Anställningsform
En adjungerad lärare anställs tills vidare, dock längst två år. En sådan anställning får förnyas.

Tillträde
1 januari 2020

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner, se nedan.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 18 november 2019. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, pdf- eller word-format är tillåtet, bifogas i ansökningsformuläret. De vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post senast sista ansökningsdag i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Lika villkor
Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Ann-Charlott Ericson

Proprefekt grundutbildning

010-103 39 05

ann-charlott.ericson@liu.se

Christina Lundgren

Sekreterare i anställningsnämnden

013-28 21 49

christina.lundgren@liu.se

Helena Jonsson

HR-partner

013-28 66 89

helena.jonsson@liu.se