Biträdande lektor i marin seismisk sedimentologi

Stockholm

Ref.nr SU FV-0222-24

vid Institutionen för geologiska vetenskaperSista ansökningsdag: 2024-05-20.

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) är en av tre institutioner inom sektionen för geo- och miljövetenskaper vid den naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen har cirka 70 anställda, varav ungefär 10 är teknisk administrativ personal och 18 är doktorander. Verksamheten inom forskning och undervisning omfattar tre huvudområden: geologi, geokemi och marin geovetenskap. Inom marin geovetenskap bedrivs bland annat forskning inom paleoceanografi, marin geologi och geofysik. Omfattande forskningsverksamhet bedrivs i Arktis med isbrytaren Oden och i Östersjön med Stockholms universitets forskningsfartyg RV Electra. Institutionen är värd för det regionala centret inom det globala karteringsprojektet Nippon Foundation-GEBCO-Seabed 2030, som ansvarar för sammanställning av djupdata från Arktiska oceanen. Maringeofysisk kartering är ett av IGV:s specialområden.

Ämne
Marin seismisk sedimentologi.

Ämnesbeskrivning
Ämnet kombinerar områdena sedimentologi och marin-seismiska metoder för att studera stratigrafin och strukturen i havsbotten och underliggande geologi.

Arbetsuppgifter
Forskning samt viss undervisning och handledning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Viss vikt fästs även vid:

  • Förmåga att undervisa i maringeofysisk kartering och sedimentologi
  • Förmåga att använda och hantera högupplösta marina seismiska mätsystem från forskningsfartyg.

Anställningsvillkor
Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg (”tenure track”) och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnadet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar
Maringeologigruppen vid Institutionen för geovetenskaper forskar i huvudsak inom områdena marin geomorfologi, paleoceanografi, paleoglaciologi, paleoklimatologi, paleoekologi samt om vätske- och gasflöden i havsbottensediment. Expeditioner genomförs regelbundet med Stockholms universitets forskningsfartyg RV Electra och isbrytaren Oden. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Martin Jakobsson, martin.jakobsson@geo.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Carina Nymark, carina.nymark@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.


Sista ansökningsdag: 2024-05-20


Länk till den här sidan
https://www.su.se/om-universitetet/jobba-p%C3%A5-su/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=23151&rmlang=SE