vid Juridiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-04-30.

Juridiska institutionen är en av Stockholms universitets största institutioner med ca 190 anställda och ca 6 500 studenter. Drygt etthundra lärare är på heltid engagerade för att undervisa eller bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Vid institutionen verkar ett 30-tal professor och andra forskare med olika rättsvetenskapliga inriktningar. Som postdoktor vid Juridicum blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Projektbeskrivning
Projektet är ett samarbete med ekologer vid Östersjöcentrum med expertis inom kustzons- och fiskeförvaltning. Utlysningen utgör en del i Stockholms universitets särskilda tvärvetenskapliga satsning på marin forskning. Utlysningen syftar till att bidra till ökat disciplinöverskridande utbyte av kunskap, särskilt mellan ämnesdisciplinerna rättsvenskap och naturvetenskap, inom det marina området. Frågorna som aktualiseras är inte bara nationella utan till stor del också internationella och globala. Mer att läsa om det marina nätverket finns på Östersjöcentrums hemsida

Arbetsuppgifter
Anställningen är huvudsakligen inriktad på miljörättslig forskning inom det tvärvetenskapliga projektet Law and governance of seascape connectivity in the Baltic Sea. Det övergripande syftet är att bidra med ny kunskap om hur rättsliga system kan utformas för att hantera havsskap i gränsöverskridande sammanhang, så att fastställda havsmiljömål kan nås. Forskningen ska röra fiskeförvaltning, skydd av biologisk mångfald, havsplanering eller andra för projektet relevanta teman. Postdoktorn förväntas samarbeta över institutions- och fakultetsgränser, särskilt med forskare vid Östersjöcentrum samt inom det tvärvenskapliga nätverket för marin forskning inom universitetet.

Undervisning och administration motsvarande 20 % av årsarbetstiden ingår i anställningen. 

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
I första hand sökes person som har avlagt svensk doktorsexamen i rättsvetenskap med inriktning mot miljörätt eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i rättsvetenskap med inriktning mot miljörätt, eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens, högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen fästs särskild vikt vid vetenskaplig skicklighet. Bedömningsgrund för vetenskaplig skicklighet utgörs av den sökandes tidigare forskning samt den sökandes forskningsplan om max 10.000 tecken (inklusive mellanslag). Forskningsplanen ska ge prov på vetenskaplig skicklighet och innehålla övergripande, teoretiska frågeställningar, metodologiska ansatser och empirisk inriktning på miljörättslig forskning inom projektet Law and governance of seascape connectivity in the Baltic Sea.

Den vetenskapliga skickligheten ska även ha visats genom verksamhet på hög nivå i form av egen vetenskaplig verksamhet och annan forskningsanknuten verksamhet såsom erhållna forskningsanslag, uppdrag som sakkunnig, opponent eller betygsnämndsledamot, deltagande i internationella forskningsprojekt, uppdrag för tidskrifter, mottagna priser, forskningsadministration och andra forskningsrelevanta erfarenheter.

Vid bedömningen beaktas såväl förmågan att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Ytterligare meriterande är förmåga att arbeta i en tvärvetenskaplig forskargrupp, kunskaper i marinbiologi, internationella kontakter, utländsk forskningsvistelse och förmåga att kommunicera forskningsresultat till beslutsfattare och allmänhet.

Kunskaper i antingen svenska eller engelska på mycket hög nivå är ett krav för anställning. Den som behärskar svenska på mycket hög nivå ska även behärska engelska på hög nivå.

Genomförd högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp är meriterande. 

Vid den sammantagna bedömningen kommer även sökandens utvecklingspotential och sociala förmåga i övrigt att beaktas.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Tillträde 2021-09-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, docent i miljörätt Anna Christiernsson, anna.christiernsson@juridicum.su.se, och av ämnesföreståndare och professor i miljörätt Jonas Ebbesson, Jonas.Ebbesson@juridicum.su.

Frågor om anställningsförfarandet ställs till administrativa chefen Ida Söderberg Tah, ida.soderberg@juridicum.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
  – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
  – varför och hur du vill bedriva projektet
  – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-04-30