vid Institutionen för data- och systemvetenskap. Sista ansökningsdag: (2021-03-04). Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2021-04-07.

Ämne/ämnesbeskrivning
Data- och systemvetenskap med inriktning digitala informationssystem. Många organisationer utvecklar, producerar och distribuerar tjänster och produkter i komplexa miljöer bestående av många samverkande organisationer, ofta kallade digitala ekosystem eller digitala värdenätverk.

För att stödja organisationer inom de digitala ekosystemen att bli effektiva, flexibla, innovativa och resilienta är utformningen av informationssystem väsentlig.

Modellbaserade angreppssätt har visat sig vara användbara för analys av digitala ekosystem och utformning av stödjande informationssystem.

Arbetsuppgifter
Den sökande ska bedriva undervisning, kursutveckling och ha kursansvar inom utbildningen på grund-, master- och forskningsnivå inom området. Exempel på innehåll i kurserna är informationssystem, konceptuell modellering, processmodellering, databasmetodik och modelldriven utveckling av tjänster och informationssystem. Den sökande förväntas handleda kandidat- och magisteruppsatser inom ämnesområdet.

I anställningen ingår även att handleda doktorander inom ämnesområdet samt administrativt arbete.

Anställningen inkluderar kompetens- och forskningstid enligt gällande villkortsavtal. Den sökande kommer att vara delaktig i utvecklingen av institutionens samarbete med näringslivet och andra forskningsinstitutioner inom området.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen inom data- och systemvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom området informationssystem med fokus på utveckling och användning av informationssystem som stödjer organisationer som samverkar i stora digitala ekosystem eller digitala värdenätverk.

Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i modelldriven utveckling baserad på verksamhets- och systemmodeller, inklusive process- och konceptuella modeller.

Stor vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Stor vikt fästs vid praktisk erfarenhet av utveckling av informationssystem, inklusive programmering av applikationer och design av databaser.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet i konceptuell modellering och design av databaser.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs även vid den sökandes grad av intresse och förmåga till ämnesmässigt förnyelsearbete, samt bakgrund i förhållande till den befintliga forskningen vid institutionen.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Uno Fors, tfn 08-674 74 79, uno@dsv.su.se och Erik Perjons, tfn 08-16 49 47, perjons@dsv.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Eva Persson, tfn 08-16 31 06, eva.persson@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-04-07