vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2020-02-01.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande.

Projektbeskrivning
Projektet är en del i ett större, pågående femårigt projekt om marina planktoniska symbioser. Flera sorters marina heterocystbildande cyanobakterier bildar partnerskap eller symbios med marina eukaryota plankton, t.ex. kiselalger. Kunskapen om värdorganismen (den eukaryota algen) i dessa symbioser är dock begränsad. Obesvarade frågor relaterar till värdens genom (arvsmassa), funktion och anpassningar för att bilda symbios liksom metabolitutbyte mellan partners.

Projektet syftar särskilt till att sekvensera och karaktärisera värdkiselalgers genom, och förstå hur vissa metaboliter som är viktiga för båda parter, t.ex. järn (Fe), förvärvas i symbioserna, och huruvida symbionten (cyanobakterien) hjälper till vid sådant förvärv.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning i att utveckla analyser och experiment för att hämta genominformation för värddiatomerna (t.ex. encellstranskriptom) och identifiera funktionaliteten hos Fe-användningsvägar i de marina cyanobakteriella symbionerna. Även odling och underhåll av vildtyp och befintliga mutantstammar, samt implementering av isotopförsök. Andra experiment kommer att involvera fältbaserade samlingar och/eller anrikningsprover för RNA-seq-analyser.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Eftersom detta projekt omfattar okultiverade symbiotiska associeringar av en diatom och cyanobakterier, bör den valda kandidaten ha expertis och kunskap inom planktonfysiologi, miljöprovtagning och tillämpning av molekylära metoder på eukaryota och prokaryota protister. I synnerhet är expertis i utveckling av encellsmetoder, felsökning, genetiska rekonstruktioner, odling och underhåll av cyanobakterier och/eller diatomkulturer hjälpsamma men krävs inte. Tidigare erfarenhet av fältexpeditioner (t.ex. havskryssningar) är också en bra kvalifikation men inte nödvändig.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig kompetens (t.ex. analysutveckling, odling, arbete med kiselalger eller annat eukaryot plankton, cyanobakterier och/eller bakterier, erfarenhet av hantering av stora datamängder) och publikationshistorik.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 1 mars 2021 eller enligt överenskommelse och med respekt för den nuvarande pandemin.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Rachel Foster, tfn 08-16 12 07, rachel.foster@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter:

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument, helst skrivna på engelska:

 • personligt brev (notera att detta ska vara annorlunda än forskningsplanen)
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 2 sidor) som beskriver:
        – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
        – varför och hur du vill bedriva projektet
        – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
        – dina framtida mål (1-2 meningar)
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2021-02-01