vid Filosofiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-01-31.

Filosofiska institutionen vid Stockholms universitet är Sveriges största, med livaktiga forskargrupper inom ett stort antal filosofiska discipliner. Institutionen gästas regelbundet av internationell framstående forskare och forskningen är starkt förankrad i internationella och nationella nätverk och forskningsprojekt, inom praktisk filosofi bland annat genom institutionens Stockholm Centre for the Ethics of War and Peace och i samarbete med Institutet för Framtidsstudier samt Stockholm Centre for Healthcare Ethics. Stockholms universitet har utsett filosofi till ett av universitetets ledande forskningsområden.

Forskarutbildningsämne
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom praktisk filosofi. Praktisk filosofi inkluderar tillämpad etik, normativ etik, metaetik, politisk filosofi, handlingsteori, samhällsvetenskapens och humanioras vetenskapsfilosofi (inklusive ekonomins filosofi och social ontologi), religionsfilosofi, estetik, rättsfilosofi, beslutsteori, spelteori, och dessa ämnens historia.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå.

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i praktisk filosofi har den som med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om 30 hp i praktisk filosofi innehållande ett examensarbete.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

För den som vid ansökningstillfället ännu inte erhållit sin examen finns möjlighet att komplettera ansökan med examensarbete samt intyg om avlagd examen fram till 13 juni 2022.

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:

Tidigare meriter:

 1. Utbildning i allmänhet. Bedömning av såväl djup som bredd i tidigare utbildning.
 2. Vetenskaplig produktion. På basis av examensarbeten från grund- och avancerad nivå samt i förekommande fall annan skriftlig vetenskaplig produktion bedöms den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen enligt följande bedömningskriterier:
 • Kritisk förmåga
 • Analytisk förmåga
 • Kreativitet
 • Självständighet

Vid bedömningen skall också tidsaspekten beaktas; d v s i vilken utsträckning den sökande har visat förmåga att utföra sina tidigare vetenskapliga uppgifter inom givna tidsramar. Dessutom görs, utifrån en jämförelse av de vetenskapliga alstren, en bedömning av den sökandes vetenskapliga utveckling.

Forskningsplan:

I samband med ansökan skall sökanden kort redogöra för sitt tänkta forskningsområde. Redogörelsen skall innehålla problemformulering/ar och en skiss över genomförandet av forskningsarbetet. Planen bedöms med avseende på:

 • Relevans
 • Originalitet
 • Genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid)

Samarbetsförmåga:

Den sökandes förmåga till samarbete bedöms utifrån t ex referenser, intyg eller intervjuer.

Urvalsprocess
Efter sista ansökningsdag kommer en preliminär rangordning att göras av samtliga sökande baserad på tillgängliga ansökningshandlingar. De sökande meddelas om sin preliminära placering senast 1 mars 2022.

Efter sista dag för komplettering görs en slutgiltig rangordning och urval av de behöriga sökande baserad på samtliga ansökningshandlingar.

Besked om antagning lämnas senast den 23 juni 2022.

Notera också att den slutgiltiga rangordning som ligger till grund för antagningen och upprättas efter sista kompletteringsdatum (13 juni) kan vara annan än den tidigare kommunicerade preliminära rangordningen.

Lokal antagningsordning vid Filosofiska institutionen finns på institutionens hemsida.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor
Startdatum: 1 september 2022 eller enligt överenskommelse.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Efter erhållen doktorsexamen kan möjlighet finnas att till filosofiska institutionen ansöka om ytterligare förlängning för att utforma framtida forskningsprojekt för anställning inom forskningsområdet.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information lämnas av prefekten, Björn Eriksson, tfn 08-16 44 93, bjorn.eriksson@philosophy.su.se.

Ytterligare information om forskarutbildningen i praktisk filosofi kan lämnas av studierektorn för forskarutbildningen i praktisk filosofi, professor Gunnar Björnsson, gunnar.bjornsson@philosophy.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
 • forskningsplan (högst 2 500 ord)
 • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
 • upp till fyra självständiga arbeten/uppsatser tillsammans med ett dokument som rangordnar dessa efter hur viktiga de är för att bedöma dina meriter generellt och i relation till din forskningsplan.

 Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sista ansökningsdag: 2022-01-31