Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är en högskola i utveckling. GIH är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.

 

Projektbeskrivning:

Det övergripande syftet med forskningen är att öka den praktiknära kunskapen inom området truppgymnastik med särskild fokus på att kartlägga och förstå idrottens belastningar. Gymnastikförbundet är det fjärde största specialidrottsförbundet i Sverige sett till antalet utövare och truppgymnastik utgör den med marginal största tävlingsdisciplinen. Under de senaste tio åren har disciplinen genomgått en utveckling där tävlingsregler har förändrats, nya länder har markerat sig i toppen av den internationella konkurrensen samtidigt som den högsta tekniska nivån har utvecklats närmast explosionsartat med följdeffekten att flera allvarliga skador har registrerats.

Denna sammantagna utveckling medför risker på flera områden och det anses av största vikt att kommande forskningsinsatser säkerställer att evidens kan ta en större plats i formandet av träningsmetodiker och uppföljningar genom att bidra till en än tydligare kravbild.

Syftet är att öka kunskapen om belastning, riskfaktorer för skador och skademekanismer inom truppgymnastik samt att utvärdera förebyggande åtgärder.

Behörighet till utbildning på forskarnivå

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper
 • den förmåga som i övrigt behövs för att klara utbildningen.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska 6 är ett grundläggande krav. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest (TOEFL (Test of English as a Foreign Language), IELTS (The International English Language Testing System), eller Cambridge ESOL, (English Language Assessment)) i enlighet med krav på antagning.se: https://www.universityadmissions.se/en/All-you-need-to-know1/Applying-for-studies/English-requirements/. Eventuella undantag från krav på intyg är reglerade på www.universityadmissions.se. Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Den grundläggande behörigheten ska vara uppfylld vid tiden för antagning till forskarutbildning.

Ansökan

Ansökan om antagning ska innehålla följande vidimerade handlingar i pdf-format:

 • Examensbevis eller andra dokument som styrker behörigheten. Kopia på examensbevis ska bifogas på originalspråk samt i engelsk översättning av auktoriserad översättare (gäller ej svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska). Om studierna inte är avslutade vid ansökningstillfället ska den sökande även bifoga ett intyg utfärdat av utbildningsanordnaren som anger förväntat examensdatum,
 • Intyg om behörighet motsvarande Engelska 6 från internationellt godkänt språktest: TOEFL, IELTS, ESOL (gäller sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium eller en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program),
 • Uppsats på avancerad nivå (magister- eller masteruppsats). Accepterade språk är svenska, danska, norska, engelska, tyska eller franska,
 • CV och en kort skriftlig motivering av ansökan,
 • Beskriv din syn på kunskapsområdet och föreslå två möjliga frågeställningar på max 2 A4 sidor,
 • Förslag på minst två referenser.

Läs mer om ansökan till utbildning på forskarnivå.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. En viktig bedömningsgrund utgör inriktning på högskolepoängen på avancerad nivå samt kvalitet på det självständiga arbetet på avancerad nivå. Bedömningen sker utifrån följande fastställda kriterier: 

 • förtrogenhet med för avhandlingsämnet relevanta förkunskaper inom området idrott, fysisk aktivitet och hälsa,
 • teoretisk medvetenhet samt förtrogenhet med adekvata metoder,
 • analytisk förmåga,
 • förmåga till kritiskt tänkande och problemformulering,
 • skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga samt,
 • förtrogenhet med etiska problemställningar.

För denna doktorandtjänst beaktas även följande:

 • Insyn i samt erfarenhet från tidigare arbete inom projektområdet utifrån ett akademiskt perspektiv.
 • Akademisk utbildning samt praktisk/klinisk erfarenhet inom idrottsmedicin med fokus på rehabilitering och skadeförebyggande åtgärder.
 • Kunskap och erfarenhet inom truppgymnastik på elitnivå.
 • Erfarenhet från ledarroll på landslagsnivå med vana av samverkan på tvärs av föreningar och organisationer.
 • Erfarenhet av testmetodik och kravanalyser inom elitidrott.
 • Erfarenhet av praktiknära forskning samt omvandling av forskningsresultat till applicerbar praktik. 

Antagning och anställning

Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningens 7 kap. samt i GIH:s antagningsordning. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i högskoleförordnings 5 kap. Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. 

Övriga villkor

Vi förutsätter att du befinner dig på högskolan för att följa kurser och seminarier samt att du aktivt deltar i vår forskningsmiljö. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen utbildning rekommenderas innehavaren att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i högskoleförordningen. Som en del i att förbereda doktorander för ett fortsatt yrkesliv inom högskolan ser exempelvis GIH gärna att doktoranden förlägger sin anställning över fem år med 20 procent så kallad institutionstjänstgöring. Institutionen ska då se till att doktoranden får undervisningserfarenhet och att den i sin utbildning på forskarnivå kan tillgodoräkna sig kurser inom det pedagogiska utvecklingsområdet.

För mer information om anställningarna som doktorand och utbildning på forskarnivå vid GIH hänvisas till våra webbsidor om utbildning på forskarnivå vid GIH.

För information om vad det innebär att vara anställd på GIH, se vår medarbetarskaps- och ledarskapspolicy.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet, vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Varaktighet/Arbetstid

Tidsbegränsad anställning om fyra år på heltid (motsvarande 100 procents tjänstgöringsgrad) enligt högskoleförordningens 5 kap 1–7§ med tillträde senast den 1 juni 2023.

Lön

Lönen regleras genom lokalt kollektivavtal.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska vara GIH tillhanda senast den 3 februari 2023

 

Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.

GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner

Sofia Brorsson

Prefekt, Inst. för fysiologi, nutrition och biomekanik

08-120 537 48

sofia.brorsson@gih.se

Kerstin Hamrin

Facklig företrädare, Saco-S

08-120 538 16

kerstin.hamrin@gih.se

Marjan Pontén

Facklig företrädare, OFR-ST

08-120 538 17

marjan.ponten@gih.se