Universitetslektor i mänskliga rättigheter, en eller flera

Referensnummer PAR 2024/471

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker efter personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utvecklingsforskning, internationella relationer, socialantropologi, och mänskliga rättigheter.  

För att läsa mer om IGS, se följande länk: https://www.gu.se/en/globalstudies 

Ämne 

Mänskliga rättigheter 

Ämnesbeskrivning 

Mänskliga rättigheter är ett tvärvetenskapligt område som omfattar samhällsvetenskap, humaniora och rättsvetenskap och inkluderar teori, etik, politik och praktik. Idag erbjuder IGS både ett tvärvetenskapligt mastersprogram i mänskliga rättigheter och valbara kurser på kandidatnivå på svenska. Vidare koordinerar institutionen ett Erasmus Mundus program som heter Human Rights Policy and Practice och erbjuds tillsammans med universitet i Spanien, Storbritannien och Norge. IGS bidrar med MR-kompetens till ett internationellt mastersprogram i mänskliga rättigheter och till ett internationellt mastersprogram i global hälsa som koordineras av Sahlgrenska Akademin. Inom mänskliga rättigheter bidrar man även med kunskap inom socialt arbete till institutionen för socialt arbete. 

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning. 

En universitetslektor förväntas att undervisa och ta kursansvar samt handleda och examinera studenter på kandidat, masters och doktorandnivå. Förutom utbildningar inom mänskliga rättigheter förväntas också den sökande undervisa inom globala studier programmen och där det är relevant att bidra till andra kurser och program inom IGSs utbildningsutbud. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutvecklingsuppdrag samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.  

Det ingår i tjänsten att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i det internationella forskarsamhället genom medverkan vid konferenser och publicering i internationella referentgranskande tidskrifter. 

Institutionen för globala studier samverkar med omgivande samhället och den sökande förväntas att initiera och samverka med aktörer utanför den akademiska världen. Det kan ske till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till problemlösningar. 

Det är ett krav att alla tillsvidareanställda lärare lär sig det svenska språket inom högst två år efter påbörjad anställning. IGS har en språkpolicy och vid behov erbjuder språkstöd för att man ska kunna uppnå en viss nivå i svenska språket. Dessutom kräver anställningen mycket goda språkkunskaper i muntlig och skriftlig engelska. 

Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens och fakultetens och/eller universitetets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap och i Göteborgs universitets anställningsordning.  

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Graden av sådan skicklighet som ger behörighet för anställning är specificerat i bedömningskriteriet nedan. 

Bedömningsgrund 

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid pedagogisk samt vetenskaplig skicklighet. 

Den pedagogiska skickligheten visas genom: 

 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning på kandidat- och mastersnivå inom mänskliga rättigheter. 
 • Gällande bedömningen av undervisningen så kommer särskild vikt att läggas vid bredden av undervisning inom fältet mänskliga rättigheter och på kvaliteten av reflektionen kring genomfört och dokumenterat arbete av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalité och utveckling. 
 • Det är ett krav att kunna undervisa och handleda i samhällsvetenskapliga och/eller relevanta humanistiska ämnesområden. 
 • Erfarenhet av kurs och/eller programutveckling, författarskap av läromedel och dokumenterat pedagogiska utvecklingsprojekt i vetenskapliga artiklar och/eller läroböcker är meriterande. 
 • Det är ett krav med högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens som kan styrkas genom intyg eller validering. 

Den vetenskapliga skickligheten visas genom: 

 • Vetenskapliga publikationer inom det tvärvetenskapliga fältet mänskliga rättigheter, pågående deltagande i forskningssamarbeten samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. 
 • Vikt kommer att läggas vid förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning, enskilt och i samarbete med andra. 
 • Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid internationell publicering under de senaste sju åren. Särskilt fokus ligger på kvaliteten på publikationerna, exempelvis originaliteten, mängden empirisk forskning, analytiska insikter och teoretiska bidrag, vilken värderas högre än det totala antalet av publikationer. 
 • Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid publicering i internationella tidskrifter och förlag. 

De följande kvalifikationerna är meriterande:

 • Tillämpad teori inom Mänskliga rättigheter (MR) och/eller dess idéhistoria;   
 • Praktisk erfarenhet i implementeringen av mänskliga rättigheter i en svensk eller nordisk kontext (till exempel myndigheter och civilsamhällesorganisationer);  
 • Kunskaper om kvantitativa metoder
 • Att undervisa på båda svenska och engelska

Den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential (baserat på den sökandes dokumenterade erfarenhet, nuvarande arbete och framtidsplaner för forskning och undervisning), bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten kommer att väljas för anställningen som universitetslektor. 

Övrigt  

Om sökanden inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning krävs det att hen ska genomgå kurserna PIL 101, PIL102 och PIL 103 vid Göteborgs universitet efter anställningsstart. Lärare och forskarhandledare som inte genomgått Göteborgs universitets högskolepedagogiska utbildning kan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten få prövat om de egna meriterna motsvarar universitetets utbildning.  

Information om rekryteringsprocessen. 

Vid rekrytering av universitetslektor tillämpas sakkunnigförfarande, intervjuer, referenstagning och eventuellt provföreläsning. 

Anställning 

Anställningen är en tillsvidare med 100% omfattning och placering vid Institutionen för globala studier i Göteborg. Tillträde 2025-08-01 eller enligt överenskommelse.  

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av Annelie Sjölander Lindqvist, proprefekt: annelie.sjolander-lindqvist@gu.se  

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Elvedina Sikiric Lidström, personalhandläggare elvedina.sikiric.lidstrom@gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. 

Ansökan måste innehålla: 

 • Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp). 
 • En kort reflektion kring varför denna anställning är av intresse för dig och vad du tror att du kan bidra till att utveckla mänskliga rättigheter vid IGS (max 700 ord) 
 • En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande
 • En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor). 
 • En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå. 
 • En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité. 
 • En beskrivning av din läromedelsproduktion (läroböcker och annat undervisningsmaterial. 
 • Intyg på din högskolepedagogiska utbildning. 
 • Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution. 
 • En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer, innehållande: 
 • En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, forskningsprofil och forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning (max 5 sidor). 
 • En lista över dina tio främsta vetenskapliga publikationer. Notera att de sakkunniga kommer lägga särskild vikt vid publikationer skrivna de senaste sju åren. Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade.  
 • Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas. De ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt). Intygen ska vara signerade av varje medförfattare. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven ska intyg om accepterad publikation bifogas. 
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina 10 främsta vetenskapliga publikationer. 
 • En kort beskrivning av dina erfarenheter av samarbete med allmänheten (maximalt 500 ord) 
 • En kort redogörelse för dina administrativa erfarenheter och kvalifikationer (såsom universitetsövergripande/fakultets, departements, och/eller ett forskningsprojekt, administration och administrativt ledarskap) 
 • Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa 

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till: 

Göteborgs universitet  
Elvedina Sikiric Lidström 
Institutionen för globala studier  
Box 700  
405 30 Göteborg  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-09-01 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.