Biträdande lektor i mänskliga rättigheter, en eller flera

Referensnummer PAR 2024/470

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning kring globalisering och globala frågor. Vi söker efter personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utvecklingsforskning, internationella relationer, socialantropologi, och mänskliga rättigheter. 

För att läsa mer om IGS, se följande länk: https://www.gu.se/en/globalstudies  

Ämne  

Mänskliga rättigheter  

Ämnesbeskrivning  

Mänskliga rättigheter (MR) är ett tvärvetenskapligt område som omfattar samhällsvetenskap, humaniora och rättsvetenskap och inkluderar teori, etik, politik och praktik. Idag erbjuder IGS både ett tvärvetenskapligt mastersprogram i mänskliga rättigheter och valbara kurser på kandidatnivå på svenska. Vidare koordinerar institutionen ett Erasmus Mundus program som heter Human Rights Policy and Practice och erbjuds tillsammans med universitet i Spanien, Storbritannien och Norge. IGS bidrar med MR-kompetens till ett internationellt mastersprogram i mänskliga rättigheter och till ett internationellt mastersprogram i global hälsa som koordineras av Sahlgrenska Akademin. Inom mänskliga rättigheter bidrar man även med kunskap inom socialt arbete till institutionen för socialt arbete. 

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning. Som biträdande universitetslektor förväntas du: 

 • Undervisa och ta kursansvar samt handleda och examinera på grund- och avancerad nivå. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten men även andra undervisningsformer kan förekomma. Den huvudsakliga undervisningen kommer att förläggas inom mänskliga rättigheter och andra delar av IGS utbildningar baserat på institutionens behov. 
 • Bedriva forskning motsvarande 50 procent av heltid inom mänskliga rättigheter. 
 • Utföra administrativa uppgifter/uppdrag vid behov. 
 • Aktivt medverka i att söka extern finansiering för egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. 
 • Samarbeta inom och över ämnesgränser. 

Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete. Du förväntas aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt den internationella forskargemenskapen genom exempelvis medverkan vid konferenser och publicering i internationella referentgranskande tidskrifter. Den sökande förväntas att initiera samarbeten och aktivt samverka med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till debatt, reflektion och problemlösningar. 

Det är ett krav att alla tillsvidareanställda lärare lär sig det svenska språket inom högst två år efter påbörjad anställning. IGS har en språkpolicy och vid behov erbjuder språkstöd för att man ska kunna uppnå en viss nivå i svenska språket. Dessutom kräver anställningen mycket goda språkkunskaper i muntlig och skriftlig engelska. 

Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning där innehavaren efter godkänd prövning kan befordras till universitetslektor. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap. och i Göteborgs universitets anställningsordning, se Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning (GU 2022/2359). 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut (HF 4 kap. 12a §). Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Andra bedömningsgrunder som ska tillämpas är specificerat i bedömningskriteriet nedan.   

Bedömningsgrund 

Vid tillsättningen kommer lika stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. 

Den pedagogiska skickligheten visas genom: 

 • Dokumenterade erfarenheter av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning, handledning och examinationer i mänskliga rättigheter på kandidat-, master- och/eller doktorandnivå. 
 • Förmåga till reflektion kring genomfört och dokumenterat arbete av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalité och utveckling. 
 • Författande av läromedel och intyg från högskolepedagogiska utbildningar. 
 • Erfarenhet av kurs och/eller programutveckling, kursansvar, författande av läromedel.
 • Det är meriterande med dokumenterade erfarenheter och kunskaper av att undervisa samhällsvetenskaplig metod. 

Den vetenskapliga skickligheten visas genom: 

 • Egen forskning med hög grad av problemformuleringsförmåga, teori- och metodmedvetenhet samt analysskicklighet. 
 • Framgångsrika ansökningar för extern finansiering av forskning som huvudsökande eller medsökande, alternativt motsvarande 
 • Publicering i (peer-review) granskade internationella tidskrifter eller på internationella förlag inom ämnet mänskliga rättigheter. I de fall den sökande inte är ensam författare ska ansvarsfördelningen för verket anges. 
 • Pågående deltagande i forskningssamarbeten samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. 
 • Kunskap inom ett eller flera av följande tematiska områden är meriterande: klimatförändring och Mänskliga rättigheter (MR), företags samhällsansvar och MR, artificiell intelligens och MR, populism/extremism och social exkludering. 

Den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och potential för framtida utveckling (baserat på den sökandes dokumenterade erfarenhet, nuvarande arbete och framtidsplaner för forskning och undervisning) bedöms ha de bästa förutsättningarna att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen kommer att väljas för anställningen som biträdande universitetslektor. Dessutom kommer bedömningen att beakta sökandes förutsättningar att samarbeta både internt och externt för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Den samlade bedömningen ska även inkludera sökandes förutsättningar att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vid bedömningen ska lika vikt läggas vid vetenskapliga och pedagogiska meriter. 

Övrigt 

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har angett i ledigkungörelsen. Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om befordran ska ske i samma ämne som den sökande är anställd inom. 

Behörighet för anställning som universitetslektor är i enlighet med kapitel 4 av Högskoleförordningen att den sökande dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran: 

 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning omfattande 15 högskolepoäng är ett krav för befordran. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Göteborgs universitet utgörs av kurserna PIL101, PIL102 och PIL103. Lärare som inte genomgått Göteborgs universitets högskolepedagogisk utbildning kan vid sin fakultet få prövat om de egna meriterna motsvarar universitetets utbildning. 
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska språket (kan visas genom faktisk undervisning och/eller godkända kurser i svenska på avancerad nivå). 
 • Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom medverkan i ansökningar för finansiering av forskningsprojekt som har skickats in under perioden av biträdande lektorattjänsten samt att referentgranskade vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter och/eller förlag har accepterats för publikation under perioden av biträdande lektorattjänsten. Den vetenskapliga meriteringen ska ha uppnått nivån docentkompetens. 

Information om rekryteringsprocessen 

Vid rekrytering av biträdande universitetslektor tillämpas sakkunnigförfarande, intervjuer, referenstagning och eventuellt provföreläsning. 

Anställningsform 

Tidsbegränsad anställning på 4 år med möjlighet till befordran till universitetslektor och tillsvidareanställning. 

Omfattning: 100% 

Placering: Institutionen för globala studier, Göteborg  

Tillträde: 1 augusti 2025 eller enligt överenskommelse.  

För vidare information: 

Upplysningar om anställningen lämnas av Annelie Sjölander Lindqvist, Proprefekt: annelie.sjolander-lindqvist@gu.se  

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Elvedina Sikiric Lidström, personalhandläggare: elvedina.sikiric.lidstrom@gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare för Göteborgs universitet: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Som sökande ansvarar du för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 1 september 2024. 

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska då den kommer att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. 

Ansökan ska innehålla: 

 • Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista, administrativa erfarenheter, dokumenterat kollegialt samarbete, erfarenhet av samverkan, och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp). 
 • En kort reflektion kring varför denna anställning är av intresse för dig och vad du tror att du kan bidra till att utveckla mänskliga rättigheter vid IGS (max 700 ord) 
 • En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer, innehållande:  
 • En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor) 
 • En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, samt erfarenhet av handledning och examination. 
 • En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité. 
 • Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution. 
 • En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer, innehållande: 
 • En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, forskningsprofil och forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning (max 5 sidor). 
 • En lista över dina fem mest relevanta vetenskapliga publikationer. 
 • Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas tillsammans med en redogörelse för medförfattares bidrag till publikationen. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven ska intyg om accepterad publikation bifogas. 
 • Fullständiga elektroniska exemplar av dina fem vetenskapliga publikationer. 
 • Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade. Samtliga bilagor skall namnges på ett sätt som tydligt utvisar dess innehåll.

De vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i två exemplar till: 

Göteborgs universitet 

Elvedina Sikiric Lidström  

Institutionen för globala studier  

Box 700 

405 30 Göteborg

Sista ansökningsdag: 1 september 2024. 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.