Biträdande universitetslektor i logik (PAR 2024/555)

Referensnummer PAR 2024/555

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 110 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Ämne 

Logik 

Ämnesbeskrivning 

Logik är ett tvärvetenskapligt ämne som använder matematiska metoder för studier inom discipliner som matematik, filosofi, datavetenskap och lingvistik. Vid Göteborgs universitet har logik varit ett självständigt ämne sedan 1991 med egen forskarutbildning och, sedan 2018, ett masterprogram. Forskning inom logik vid universitetet omfattar matematisk och filosofisk logik samt beräkningslogik. Undervisning ges främst inom det internationella masterprogrammet i logik (120 högskolepoäng), men även på logikkurser inom andra ämnesområden och program, inklusive teoretisk filosofi och filosofilärarutbildning.

Mer information om ämnesområdet, dess forskare och lärare finns på följande länkade webbsidor:

Forskning inom logik
Masterprogrammet i logik

Arbetsuppgifter 

I anställningen ingår huvudsakligen undervisning och forskning. Som biträdande universitetslektor förväntas du:

 • bedriva forskning inom logik motsvarande minst 50 procent av heltid,
 • undervisa, ta kursansvar, handleda och examinera på grund- och avancerad nivå motsvarande som mest 50 procent av heltid (merparten av undervisningen kommer att förläggas till masterprogrammet i logik och andra kurser i logik och angränsade ämnen),
 • aktivt medverka i att söka extern finansiering för forskning,
 • aktivt delta i forskningsseminarier och andra vetenskapliga aktiviteter inom institutionen och forskargruppen,
 • utföra administrativa uppgifter och uppdrag vid behov.

Du förväntas aktivt delta i institutionens utvecklings- och arbetsmiljöarbete, såsom arbetsplatsmöten och andra interna möten och konferenser. Det mesta av arbetet kommer att utföras på plats vid Göteborgs universitet, och du förväntas därför vara fysiskt närvarande på institutionen.

Du kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som lärare och forskare i syfte att erhålla meriter för att vara behörig till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Befattningen biträdande universitetslektor är en tidsbegränsad meriteringsanställning (tenure track) där du, efter godkänd prövning, befordras till universitetslektor och din anställning omvandlas till en tillsvidareanställning inom samma ämne.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (kurserna PIL101, PIL102 och PIL103) ska valideras eller genomföras inom ett år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter). Vid deltidsanställning eller om andra särskilda skäl föreligger kan tiden sträckas till två år.

Kunskaper i engelska är ett krav för anställningen, såväl muntligt som skriftligt, eftersom undervisning förekommer på masterprogrammet i logik som ges på engelska. Även svenska är ett krav att på sikt tillgodogöra sig för att kunna delta fullvärdigt i institutionens undervisning, administration och kollegiala ledning.

För befordran till universitetslektor grundar sig bedömningen på visad progression i fråga om vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, där den sökande skall kunna uppvisa:

 1. Vetenskaplig och pedagogisk utveckling som motsvarar det som krävs för docent vid fakulteten genom:
  • vetenskaplig meritering som såväl kvantitativt som kvalitativt väsentligt överstiger vad som krävs för doktorsexamen,
  • förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter eller konferensproceedings,
  • handledning av studenter,
  • genomgången utbildning för handledning inom forskarutbildning.
 2. Utveckling av undervisnings- och forskningsmiljön för ämnet logik genom:
  • att framgångsrikt bidra till att extern finansiering erhålls för projekt, inklusive forskning, utveckling eller samverkan, antingen direkt som huvudsökande eller med viktiga bidrag som medsökande,
  • aktivt utveckling av kurser och en bred undervisningserfarenhet inom logikområdet,
  • slutförd högskolepedagogisk utbildning.

Om dessa krav uppfylls och den sökande bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen som biträdande universitetslektor löper ut. Ansökan får endast göras en gång.

Anställningsformen biträdande universitetslektor, behörighetskrav och regler kring befordran till universitetslektor beskrivs i Göteborgs universitets anställningsordning som är länkad här som pdf samt i Humanistiska fakultetens Anvisningar för ansökan om befordran eller anställning som annan vetenskapligt kompetent lärare än professor som är länkad här som pdf.

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättningen kommer lika stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten visas genom:

 • dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning, handledning och examination i för anställningen relevant ämne på kandidat-, master- och/eller forskarnivå,
 • förmåga till reflektion kring genomfört och dokumenterat arbete av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalitet och utveckling,
 • författande av läromedel och intyg från högskolepedagogiska utbildningar,
 • erfarenhet av kurs och/eller programutveckling.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom:

 • egen forskning med hög grad av problemformuleringsförmåga, teori- och metodmedvetenhet samt analytisk skicklighet,
 • publicering i peer review-granskade internationella tidskrifter eller på internationella förlag i för anställningen relevanta ämnen (i de fall den sökande inte är ensam författare ska ansvarsfördelningen för verket anges),
 • ansökningar för extern finansiering av forskning som huvudsökande eller medsökande,
 • pågående deltagande i forskningssamarbeten.

Vikt kommer även att läggas vid dokumenterad samarbetsförmåga och god förmåga att planera och organisera forskning samt att kommunicera egna forskningsresultat.

Den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och potential för framtida utveckling (baserat på den sökandes dokumenterade erfarenhet, nuvarande arbete och framtidsplaner för forskning och undervisning), bedöms ha de bästa förutsättningarna att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, kommer att väljas för anställningen som biträdande universitetslektor.

Anställning 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 5 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse

Tillsättningsförfarande 

Vid anställning av biträdande universitetslektor ska utlåtande inhämtas från minst en extern sakkunnig som utses efter att ansökningstiden löpt ut. Det är viktigt att hitta en sakkunnig som inte är jävig i förhållande till någon av de sökande. Hur lång tid sakkunnig får för sin bedömning beror på antalet ansökningar som inkommit. Sakkunnigutlåtandet granskas av fakultetens lärarförslagsnämnd och institutionen kallar därefter tätgruppen till intervjuer.

Myndighetens beslut om anställning får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Tiden för överklagande är tre veckor fr.o.m. datumet för tillkännagivandet.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om ämnet, arbetsinnehåll eller arbetsplatsen är du välkommen att kontakta docent Bahareh Afshari,  +46 31-786 49 65 bahareh.afshari@gu.se

Har du frågor om ansökan, rekryteringsprocessen och anställningsvillkor är du välkommen att kontakta personalhandläggare Cecilia Groglopo, 031 786 4570, cecilia.groglopo@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

För att ansöka, gå till Göteborgs universitets webbplats för lediga anställningar (https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar), välj annonsen för anställningen och följ länken som är märkt “Ansök” längst ner på sidan.

Ansökan ska utformas enligt anvisningarna för meritportföljer vid Humanistiska fakulteten. Notera att följande dokument ska bifogas ansökan:

 • Doktorsexamensbevis
 • Doktorsavhandling
 • Eventuella läromedel som den sökande önskar inkludera
 • Maximalt 10 vetenskapliga publikationer (fulltext) som den sökande särskilt önskar åberopa
 • Beskrivning av vetenskapligt och pedagogiskt arbete
 • Förteckning över examina och anställningar
 • Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter
 • Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
 • Meritportfölj III: Lednings- och administrativa meriter
 • Meritportfölj IV: Meriter inom samverkan med det omgivande samhället

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Göteborgs universitet, Personalhandläggare FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer på handlingarna. Handlingarna ska vara inkomna senast tre dagar efter sista ansökningsdag, eller avsändaren ska kunna visa att handlingarna postades senast sista dag för elektronisk ansökan.

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-27

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.