Universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera

Referensnummer PAR 2024/480

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en internationell akademisk miljö, vilket innebär att vi välkomnar studenter, forskare och personal från hela världen. Vår forskning fokuserar bland annat på val, opinion och demokrati, politiska institutioner, samt internationell och europeisk politik. Studier bedrivs även kring miljöpolitik, korruption och politiska idéer. Vi anordnar forskningsseminarier och workshops inom de flesta av institutionens forskningsområden. Enligt 2023 års Shanghai-ranking är Statsvetenskapliga institutionen bäst i Sverige, nummer 5 i Europa, och nummer 16 i världen jämfört med andra statsvetenskapliga institutioner. Vi bedriver utbildning inom alla nivåer, på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss och vi är cirka 170 anställda.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se.

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en eller flera universitetslektorer i statsvetenskap som kan stärka institutionens forsknings- och utbildningsmiljö.

Ämne 

Statsvetenskap

Ämnesbeskrivning 

Statsvetenskap är studiet av politik.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå samt på forskarnivå. Undervisning på de flesta program och kurser vid institutionen kan komma ifråga. Det är ett krav att kunna undervisa på svenska inom två år efter påbörjad anställning. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

Det ingår att bedriva forskning och att aktivt söka extern finansiering till egen forskning och för doktorander och postdoktorer. I arbetsuppgifterna ingår också att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas även ett aktivt deltagande i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom internationell publicering.

Statsvetenskapliga institutionen är aktiv i samhällsdebatten och till arbetsuppgifterna hör att initiera samverkan och aktivt samverka med det omgivande samhället och verka för nyttiggörande av producerad forskning. Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens, fakultetens och universitets kollegiala fora kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som universitetslektor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättningen kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering, pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid högkvalitativ publicering vid ansedda internationella förlag och i ansedda internationella tidskrifter med peer review-system.  Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer. Särskild vikt läggs också vid publikationer skrivna under de senaste sju åren.

Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning i olika former (föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grundnivå och avancerad nivå. Erfarenhet av undervisning och handledning på forskarnivå är meriterande. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid att ha genomfört och dokumenterat insatser av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalité och utveckling. Det är meriterande att ha utvecklat kurser och/eller program, författat läromedel eller dokumenterat pedagogiska utvecklingsprojekt i vetenskapliga artiklar eller läroböcker. Högskolepedagogisk utbildning, eller motsvarande kompetens som kan styrkas genom intyg eller validering, är ett krav.

Erfarenhet av att initiera kontakt och samverka med det omgivande samhället samt erfarenhet av ledningsuppdrag och/eller erfarenhet av deltagande i kollegiala forum är meriterande.

I helhetsbedömningen av bedömningsgrunderna ska, förutom de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning, i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet bedömas. Andra grunder såsom ledningsförmåga, administrativ skicklighet, samverkan med det omgivande samhället och bedömningsgrunden lämplighet kommer också att bedömas.

Eftersom institutionen verkar i en internationell miljö är det också ett krav att obehindrat tala och skriva på engelska.

Anställning 

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, 100 % med placering tillsvidare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
Tillträde 2025-07-01 eller enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

Inkomna ansökningar bedöms först av externa sakkunniga. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges du som sökande möjlighet att beskriva och utveckla din syn på ämnet samt på din eventuella kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer också i förekommande fall att ligga till grund för bedömningen.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Gilljam, professor & prefekt
mikael.gilljam@pol.gu.se
Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Helena Jensen, personalhandläggare
helena.jensen@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Till ansökan skall bifogas: 

 1. Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa forskningsmedel (med belopp).
 2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer innehållande:
  a) En lista över dina tio främsta vetenskapliga publikationer. Notera att de sakkunniga kommer lägga särskild vikt vid publikationer skrivna de senaste sju åren. Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats när det gäller de publikationer som är samförfattade med andra. Samförfattarintyg måste bifogas; de ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt) och vara signerade av samtliga medförfattare. Om en artikel eller bok är antagen för publicering men ännu inte utgiven ska intyg bifogas som styrker att publikationen är antagen för publicering.
  b) En kortfattad redogörelse för dina vetenskapliga meriter, din forskningsprofil och dina forskningsplaner för de närmaste åren. (Max 3 sidor.)
 3. Fullständiga elektroniska exemplar av dina tio främsta vetenskapliga publikationer.
 4. En beskrivning av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande:
  a) En lista över de kurser och utbildningsprogram du har utvecklat och undervisat på (inklusive kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå).
  b) En kortfattad redogörelse för dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om både omfattning och kvalité, inklusive en pedagogisk självreflektion. (Max 3 sidor.)
  c) En redogörelse för din läromedelsproduktion (läroböcker och annat undervisningsmaterial).
  d) Intyg om genomförd högskolepedagogisk utbildning.
  e) Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt, studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/en institution.
 5. Elektroniska kopior av undervisningsmaterial, såsom kursplaner, litteraturlistor, examinationsuppgifter, föreläsningsbilder och instruktioner till studenterna (max 3 underlag). Hänvisa till dessa dokument i din redogörelse för dina pedagogiska meriter och kvalifikationer (4b).
 6. Fullständiga exemplar av maximalt tre arbeten som är representativa för din eventuella läromedelsproduktion.
 7. En redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan.
 8. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.


Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Att: Helena Jensen
Statsvetenskapliga institutionen
Box 711
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-29

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.