Universitetslektor i farmakokinetik

Referensnummer PAR 2024/512

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Arbetet är förlagt till enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, vid Sektionen för farmakologi. Sektionen för farmakologi består av 13 forskargrupper som bedriver forskning om läkemedels verkningsmekanismer, omsättning, användning och utveckling, samt undervisning i dessa ämnen vid Sahlgrenska akademins olika utbildningsprogram.

Enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism fokuserar på forskning och forskarutbildning, och ansvarar för undervisning inom farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelsutveckling och läkemedelstoxikologi på grund- och avancerad nivå, företrädesvis inom apotekar- och receptarieprogrammen. Undervisning ges på svenska och engelska.

Forskningen vid enheten för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism spänner från mekanistiska studier av farmakokinetiska och farmakodynamiska processer på cellulär och molekylär nivå, till studier av läkemedels omsättning i kroppen som grund för rationell behandling av olika patientpopulationer. Särskilda fokusområden är nya läkemedelsmodaliteters omsättning och funktion, samt optimering av läkemedelsbehandling ur ett farmakogenetiskt perspektiv med hjälp av farmakometrisk och systemfarmakologisk modellering. Grupperingen har starka band till forskande läkemedelsindustri och har en central roll i den nationella infrastrukturen för terapeutiska oligonukleotider, OligoNova. För mer information om verksamheten vid enheten, se avdelningens hemsida https://www.gu.se/en/neuroscience-physiology/about-us/pharmacology.

Datorbaserad modellering av läkemedels omsättning är ett viktigt inslag i enhetens forskning, exempelvis på mekanistisk nivå genom molekyldynamisk simulering och andra beräkningskemiska metoder samt systemfarmakologisk och farmakometrisk modellering. Inom farmakometri används modeller för kvantitativ analys av interaktioner mellan läkemedel och patient - särskilt m.a.p. farmakokinetik, farmakodynamik och sjukdomsprogression – med syfte att integrera sådan kunskap under läkemedelsutveckling, att värdera läkemedelsbehandling och förstå orsaker till variabilitet hos patientpopulationer, eller som stöd för design av läkemedelsstudier.

Ämne 

Farmakokinetik 

Ämnesbeskrivning 

Ämnet farmakokinetik avser studier av läkemedels omsättning i kroppen och kopplingen mellan exponering och önskade samt oönskade läkemedelseffekter. Detta inbegriper exempelvis in vitro/in vivo/kliniska studier och datorbaserad modellering- och simuleringstekniker för att klarlägga molekylära och cellulära mekanismer med inverkan på läkemedelsexponering och –effekt, och kvantitativa studier av kopplingen mellan exponering och effekt på individ- och populationsnivå.

Inom ämnesområdet har avancerade beräkningstekniker en central roll, exempelvis mekanistiska analyser genom molekylär simulering och beräkningskemiska beräkningar samt kvantitativ analys av exponering och effekt genom systemfarmakologisk och farmakometrisk modellering. 

Arbetsuppgifter 

Anställningen innebär huvudsakligen forskning och undervisning inom ämnesområdet farmakokinetik. Den sökande förväntas etablera och driva en egen forskningslinje inom ramen för anställningens ämnesområde. Som naturliga inslag i arbetsuppgifterna ingår att söka externa forskningsanslag samt viss administration relaterat till undervisning och forskning. Ledningsuppdrag och andra uppdrag vid sektionen, institutionen och fakulteten kan komma att ingå.

I anställningen ingår även undervisning och examination på grund-, avancerad och forskarnivå, handledning och examination av examensarbeten, samt kursutveckling, kursledning och kursansvar inom apotekar- och receptarieprogrammen där den sökandes yrkeserfarenhet ska tillämpas i relevanta undervisningssituationer.

Undervisningen sker på svenska eller engelska. Om den sökande inte har svenska som modersmål ska den ges möjlighet och förväntas att lära sig svenska under en 3-årsperiod från och med anställningsdatum, för att därefter kunna undervisa även på svenska. 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

Avlagd doktorsexamen i farmakokinetik eller annat ämne som arbetsgivaren bedömer likvärdigt för anställningen och visad pedagogisk skicklighet. Förmåga att undervisa på engelska är ett krav. Då undervisning vid sektionen även sker på svenska förväntas förmåga att undervisa på svenska inhämtas senast 3 år efter anställningens början.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder för anställning som lärare finns angivna i Högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning.

I första hand viktas vetenskaplig och andra hand viktas pedagogisk skicklighet. Vid tillsättningen kommer även administrativ skicklighet och förmåga till samarbete att beaktas.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet är dokumenterad förmåga att erhålla forskningsmedel i konkurrens samt att självständigt formulera, driva och publicera forskningsprojekt inom farmakokinetik eller närliggande område särskilt meriterande. Den vetenskapliga skickligheten ska styrkas av vetenskapliga publikationer, forskningsrapporter, konferensbidrag och motsvarande, sammanställning av erhållna forskningsmedel, samt av handledning på forskarutbildningsnivå.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet är erfarenhet av undervisning inom farmakokinetik, företrädesvis inom farmaceutiska utbildningsprogram särskilt meriterande.

Farmaceutisk grundexamen, alternativt praktisk erfarenhet av läkemedelsutveckling och forskning inom det farmakokinetiska eller närliggande områden, är tungt vägande meriter då undervisningen vid enheten främst bedrivs inom apotekar- och receptarieprogrammen och är inriktad mot läkemedelsutveckling.

Anställning 

Anställningen är tillsvidare på heltid (100 %) med placering för närvarande vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

  • Behörighetsgranskning av sökandes handlingar genomförs efter sista ansökningsdag.
  • Efter anmodan föreslår prefekt sakkunniga till Lärarförslagsnämnden som därefter fattar beslut.
  • Sakkunnigbedömning genomförs.
  • Ärendet behandlas i Lärarförslagsnämnden.
  • Beslut om anställning fattas av prefekt.
  • Anställningen tillkännages.
  • Anställningsavtal upprättas.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Professor Pär Matsson, tfn 031-786 49 32, par.matsson@gu.se
Sektionschef Michael Winder, tfn 031-786 34 77, michael.winder@pharm.gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Ansökan ska utformas enligt Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar: Sahlgrenska akademins anvisningar för läraranställningar.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Notera särskilt att följande dokument ska bifogas:

  • Bevis doktorsexamen (på svenska eller engelska)
  • Max 10 vetenskapliga skrifter i fulltext som sökande särskilt önskar åberopa
  • Övriga intyg / bevis / betyg som styrker sökandes kvalifikationer

Det material som inte kan bifogas ansökan digitalt ska märkas tydligt med referensnummer PAR 2024/512 och skickas till:

Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
HR-avd
Box 400
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 19 augusti 2024

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.