Universitetslektor i antikens kultur och samhällsliv

Referensnummer PAR 2024/487

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för historiska studier utgör en del av den humanistiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Undervisningen sker på samtliga nivåer från grundkurser till forskarutbildning och det samlade utbildningsuppdraget omfattar för närvarande drygt 730 helårsstudieplatser. Forskningen sker såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag.

Institutionen har idag cirka 100 anställda forskare, lärare, doktorander och administratörer. Institutionen är centralt belägen i Göteborg.

Anställningsbenämning

Universitetslektor

Ämne 

Antikens kultur och samhällsliv.

Ämnesbeskrivning 

Inom ämnet Antikens kultur och samhällsliv bedrivs undervisning och forskning om de antika kulturerna i medelhavsområdet med tyngdpunkt på de grekiska och romerska kulturområdena. Ämnet utgör ett epokstudium där studiet av perioden omfattar människa och samhälle i varierande antika historiska och arkeologiska kontexter. Studiet av antiken baseras på såväl skriftliga som materiella källor och tolkningar av dessa. Arbetet sker i samverkan med institutionens övriga ämnen. Mer information om institutionen och om ämnet antikens kultur och samhällsliv finns på vår hemsida www.gu.se/historiska-studier. 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna omfattar främst undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå inom ämnet antikens kultur och samhällsliv. Andra arbetsuppgifter är forskning, administration, kursplanering, utvecklingsarbete samt information och samverkan med det omgivande samhället. Även handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

Innehavaren skall delta aktivt i institutionens inre arbete och akademiska miljö och förväntas vara fysiskt närvarande vid institutionen i Göteborg.

Vi söker en person med gedigen antikvetenskaplig grund, som kan undervisa på olika kurser och nivåer, över hela tidsperioden, på campus och genom nätbaserade undervisningsformer, på svenska och på engelska.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i antikens kultur och samhällsliv, eller har kompetens som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig. Dokumenterat god förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 §§ högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.

Vi är angelägna om att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och ha de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att driva utvecklingen inom ämnet. Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Vid tillsättningen kommer vikt i första hand att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vikt tillmäts även den sökandes administrativa meriter och förmåga att samverka med det omgivande samhället. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterad vetenskaplig skicklighet i antikens kultur i vid bemärkelse, visad i vetenskapliga publikationer och forsknings- och utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att fästas vid dokumenterad planering och genomförande av undervisning såväl på campus som digitalt, inklusive handledning och examination, på olika typer av kurser i ämnet. Likaså kommer vikt att läggas vid dokumenterat utvecklingsarbete, pedagogiskt ledarskap och förmåga att samverka över ämnesgränser.

Anställning 

Anställningen gäller en tillsvidareanställning på heltid (100%) med placering vid Institutionen för historiska studier, Göteborg. Tillträde enligt överenskommelse. 

Övriga upplysningar om anställningen

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

Tillsättningsförfarande 

Vid rekrytering av universitetslektor tillämpas sakkunnigförfarande, intervjuer, referenstagning och eventuellt provföreläsning. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta prefekt Henrik Janson på henrik.janson@history.gu.se  

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare/HR Johanna Hagbranth på johanna.hagbranth@gu.se  

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla följande delar:

  • Ett personligt ansökningsbrev.
  • En vetenskaplig och en pedagogisk redogörelse som var och en beskriver dina meriter inom dessa områden och hur dina kvalifikationer knyter an till den utlysta tjänsten. Den pedagogiska redogörelsen ska utöver en kvalitativ del även innehålla en sammanställning över genomförda undervisningsuppdrag med fördelning i timmar på olika kurser och över tid.
  • Ett CV som i punktform tydligt redogör för dina (1) vetenskapliga (examina; anställningar; erhållna externa forskningsmedelsbidrag; sakkunnig- och expertuppdrag; fältarbete; konferensdeltagande; organisation av konferenser, symposier, workshops och liknande; medverkan i forskarnätverk; etc.), (2) pedagogiska (högskolepedagogiska kurser, kursutveckling, kursansvar, undervisningens omfattning i timmar, läromedelsutveckling, kvalitativa kursvärderingar, etc.), (3) administrativa (olika former av akademiska uppdrag) och (4) andra relevanta meriter som åberopas. Samverkan med omgivande samhället ska redogöras för och räknas som merit. 
  • Vidimerade intyg på examina, anställningar och genomgångna högskolepedagogiska kurser.
  • En komplett publikationslista, inklusive opublicerade konferensbidrag och populärvetenskapliga texter.
  • Högst 10 vetenskapliga publikationer (inklusive avhandlingen), samt en lista på medsända publikationer där du tydligt anger ditt bidrag till varje publikation (om dessa är samförfattade). Publikationerna, liksom alla andra ansökningshandlingar, bifogas ansökan digitalt i PDF-format.
  • Exempel på eventuella pedagogiska publikationer (t ex läromedel), och/eller andra dokument som belyser den pedagogiska skickligheten (max 10 dokument).
  • Kontaktinformation till tre akademiska referenspersoner.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till Johanna Hagbranth på adressen nedan och ska vara inkomna senast 2024-07-25.

Göteborgs universitet
Institutionen för historiska studier
Att: Johanna Hagbranth
Box 200
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-07-25.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.