Biträdande universitetslektor i statsvetenskap, en eller flera

Referensnummer PAR 2024/479

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en internationell akademisk miljö, vilket innebär att vi välkomnar studenter, forskare och personal från hela världen. Vår forskning fokuserar bland annat på val, opinion och demokrati, politiska institutioner, samt internationell och europeisk politik. Studier bedrivs även kring miljöpolitik, korruption och politiska idéer. Vi anordnar forskningsseminarier och workshops inom de flesta av institutionens forskningsområden. Enligt 2023 års Shanghai-ranking är Statsvetenskapliga institutionen bäst i Sverige, nummer 5 i Europa, och nummer 16 i världen jämfört med andra statsvetenskapliga institutioner. Vi bedriver utbildning inom alla nivåer, på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss och vi är cirka 170 anställda.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se.

Statsvetenskapliga institutionen söker nu en eller flera biträdande universitetslektorer i statsvetenskap. Tjänsterna är öppna för sökande från alla olika inriktningar och från olika subdicipliner inom ämnet. 

Ämne 

Statsvetenskap 

Ämnesbeskrivning 

Statsvetenskap är studiet av politik.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna ingår forskning motsvarande minst 50 procent av heltid. Det står den biträdande universitetslektorn fritt att välja forskningsfrågor, utveckla teoretiska idéer, samla in data och välja forskningsmetoder. Det ingår att aktivt söka extern finansiering till egen forskning och att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter. Det förväntas också ett aktivt deltagande i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och genom internationell publicering.

I arbetsuppgifterna ingår också undervisning, kursansvar, handledning och examination i kurser på grundnivå och avancerad nivå, eventuellt också inom utbildning på forskarnivå, motsvarande minst 30 procent av heltid. Undervisning på de flesta program och kurser vid institutionen kan komma i fråga. Till arbetsuppgifterna hör även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

Statsvetenskapliga institutionen är aktiv i samhällsdebatten och till arbetsuppgifterna hör att initiera samverkan och aktivt samverka med det omgivande samhället och verka för nyttiggörande av producerad forskning. Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens, fakultetens och universitets kollegiala forum kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Behörighet  

Behörighet för denna anställning följer av Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Göteborgs universitets anställningsordning. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt en examen tidigare än så kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder 

Bedömningen av kandidaterna utgår i första hand från den vetenskapliga skickligheten, i andra hand från den pedagogiska skickligheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering och pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten. Förmåga att erhålla externa forskningsmedel är meriterande. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid högkvalitativ publicering vid ansedda internationella förlag och i ansedda internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten visas genom dokumenterad erfarenhet av att ha planerat och genomfört undervisning i olika former (föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grundnivå och avancerad nivå. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid genomförda och dokumenterade insatser som har bidragit till att utveckla utbildningen och undervisningen och förbättrat kvalitén.

Samverkan med det omgivande samhället

Erfarenhet av att initiera kontakt och samverka med det omgivande samhället är meriterande.

Helhetsbedömning

Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som riktar sig till relativt nydisputerade forskare och lärare. Den rent kvantitativa omfattningen av den sökandes meriter kommer därför inte att vara utslagsgivande utan i skicklighetsbedömningen kommer hänsyn tas till under hur lång period de samlade meriterna har ackumulerats. Anställningen kommer att erbjudas den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Eftersom institutionen verkar i en internationell miljö är det också ett krav att obehindrat tala och skriva på engelska.

Övrigt

En biträdande universitetslektor äger rätt att, efter ansökan senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut, prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom ämnesområdet om personen har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor som gäller vid Göteborgs universitet. Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran: 

 • Den sökande måste ha demonstrerat vetenskaplig skicklighet genom att uppnå docentkompetens och genom att publicera egen forskning i ledande internationella tidskrifter eller i böcker och/eller bokkapitel som givits ut av ledande internationella förlag.
 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (eller motsvarande) är ett krav för befordran. Ytterligare ett krav är uppvisad progression i den pedagogiska utvecklingen. Med progression menas dels erfarenhet av undervisning på olika nivåer och inom olika ämnesområden och/eller fördjupning inom tidigare områden, dels undervisning i en omfattning av minst 1600 timmar totalt.
 • Meriter inom forskning och undervisning väger tyngst vid befordran, och värderas lika. Samverkan med det omgivande samhället samt ledningsförmåga och administrativ skicklighet förväntas och är meriterande.
 • När det gäller bedömningsgrunden lämplighet beaktas gott omdöme i professionella frågor, förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling.
 • Det är ett krav att kunna undervisa på svenska vid befordran till tjänsten som universitetslektor.

Ansökan om befordran ska följa samhällsvetenskapliga fakultetens mall där bedömningsgrunderna framgår.

Blankett-befordran-universitetslektor

Anställning 

Tidsbegränsad anställning under fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor och en tillsvidareanställning. Omfattning av heltid, 100 % med placering vid
Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

Tillträde: 2025–07-01 eller enligt överenskommelse 

Tillsättningsförfarande

Inkomna ansökningar bedöms först av externa sakkunniga. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges du som sökande möjlighet att beskriva och utveckla din syn på ämnet samt på din eventuella kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer också i förekommande fall att ligga till grund för bedömningen.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av Mikael Gilljam, professor, prefekt
 +46 31 786 12 21, mikael.gilljam@pol.gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till Helena Jensen, personalhandläggare,
+46 31 786 26 17, helena.jensen@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag: 2024-08-29

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Till ansökan skall bifogas:

 1. Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa forskningsmedel (med belopp).
 2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer innehållande:
  a) En lista över dina fem främsta vetenskapliga publikationer. Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats när det gäller de publikationer som är samförfattade med andra. Samförfattarintyg måste bifogas; de ska innehålla information om varje författares bidrag (kvantitativt och substantiellt) och vara signerade av samtliga medförfattare. Om en artikel eller bok är antagen för publicering men ännu inte utgiven ska intyg bifogas som styrker att publikationen är antagen för publicering.
  b) En kortfattad redogörelse för dina vetenskapliga meriter, din forskningsprofil och dina forskningsplaner för de närmaste åren. (Max 2 sidor.)
 3. Fullständiga elektroniska exemplar av dina fem främsta vetenskapliga publikationer.
 4. En beskrivning av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande:
  a) en lista över de kurser och utbildningsprogram du har utvecklat och undervisat på (inklusive kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. b) En kortfattad redogörelse för dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om både omfattning och kvalité, inklusive en pedagogisk självreflektion. (Max 2 sidor.)
  c) intyg om genomförd högskolepedagogisk utbildning.
  d) Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt, studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/en institution.
 5. Elektroniska kopior av undervisningsmaterial, såsom kursplaner, litteraturlistor, examinationsuppgifter, föreläsningsbilder och instruktioner till studenterna (max 3 underlag). Hänvisa till dessa dokument i din redogörelse för dina pedagogiska meriter och kvalifikationer (4b).
 6. Diplom doktorsexamen
 7. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Statsvetenskapliga institutionen
Att. Helena Jensen
Box 711
405 30 Göteborg

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-08-29

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.