Biträdande lektor i Samhällsvetenskapliga miljöstudier

Referensnummer PAR 2024/347

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning som ger förmågan att förstå och analysera samhällsfenomen i vår globala värld. Vi söker efter personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utvecklingsstudier, internationella relationer, mänskliga rättigheter och socialantropologi.

För ytterligare information om institutionen, besök https://www.gu.se/globalstudies.  

Ämne

Samhällsvetenskapliga miljöstudier

Ämnesbeskrivning

Inom Samhällsvetenskapliga miljöstudier studeras globala utmaningar och relationerna mellan samhälle, människa och miljö. Vid Institutionen för globala studier utgör tre teman ämnets utgångspunkt: makt, kunskap och förändring. Samhällsvetenskapliga miljöstudier är problemdrivet och relaterar till nutida globala utmaningar såsom klimatförändring, urbanisering, avskogning, förlust av biologisk mångfald, och nyttjande av naturresurser. Ämnet inspireras av den humanekologiska forskningstraditionen som är tvärvetenskaplig och kritiskt orienterad. Vi forskar inom ett brett spektrum av empiriska fält och tillämpar en mångfald av samhällsvetenskapliga metoder. Innanför ämnet finns expertis inom bland annat miljöstyrning, hållbar utveckling, hållbar stadsutveckling, klimatomställning, miljörätt, miljöutbildning, klimatförändringar, mänskliga rättigheter samt relationen mellan natur och samhälle. Institutionen erbjuder ett svenskspråkigt kandidatprogram i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK). Samhällsvetenskapliga miljöfrågor finns också integrerade i kandidatprogrammet och masterprogrammet i globala studier. Vid institutionen finns det forskarutbildningar inom samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utveckling och socialantropologi. 

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning. Som biträdande universitetslektor förväntas du:

 • Undervisa, ta kursansvar, handleda och examinera på grund- och avancerad nivå motsvarande 50 procent av heltid. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Den huvudsakliga undervisningen kommer att förläggas till kandidatprogrammet i Hållbar utveckling, samhällsförändring och klimatomställning (HUSK) och andra delar av IGS utbildningar baserat på institutionens behov.
 • Bedriva forskning motsvarande 50 procent av heltid inom Samhällsvetenskapliga miljöstudier.
 • Utföra administrativa uppgifter/uppdrag vid behov.
 • Aktivt medverka i att söka extern finansiering för egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt.
 • Samarbeta inom och över ämnesgränser.

Till arbetsuppgifterna ingår även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete. Du förväntas aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt den internationella forskargemenskapen genom exempelvis medverkan vid konferenser och publicering i internationella referentgranskade tidskrifter. Den sökande förväntas att initiera samarbeten och aktivt samverka med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till debatt, reflektion och problemlösningar.

Det är krav att kunna undervisa i svenska och engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning där innehavaren, efter godkänd prövning, kan befordras till universitetslektor.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap. och i Göteborgs universitets anställningsordning, se Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning (GU 2022/2359).

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor, är den som har avlagt doktorsexamen i Samhällsvetenskapliga miljöstudier eller har motsvarande vetenskapliga kompetens inom ett samhällsvetenskapligt eller tvärvetenskapligt ämne med inriktning på miljöfrågor högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut (HF 4 kap. 12a §). Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Andra bedömningsgrunder som ska tillämpas är specificerat i bedömningskriteriet nedan. 

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten visas genom:

 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning, handledning och examinationer i ett samhällsvetenskapligt ämne med inriktning på miljöfrågor (eller närliggande ämnesområden) på kandidat-, master- och/eller doktorandnivå.
 • Förmåga till reflektion kring genomfört och dokumenterat arbete av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalité och utveckling.
 • Författande av läromedel och intyg från högskolepedagogiska utbildningar.
 • Erfarenhet av kurs och/eller programutveckling, kursansvar, författande av läromedel och intyg från högskolepedagogiska utbildningar.
 • Dokumenterade kunskaper om klimatfrågan och klimatpolitik, exempelvis klimatförhandlingarna på transnationell nivå, klimatåtgärder och klimatomställning, eller andra perspektiv på klimatfrågan såsom genus- eller rättvisedimensioner.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom:

 • Egen forskning med hög grad av problemformuleringsförmåga, teori- och metodmedvetenhet samt analysskicklighet.
 • Framgångsrika ansökningar för extern finansiering av forskning som huvudsökande eller medsökande, alternativt motsvarande.
 • Publicering i (peer-review) granskade internationella tidskrifter eller på internationella förlag inom ämnet samhällsvetenskapliga miljöstudier eller närliggande områden. I de fall den sökande inte är ensam författare ska ansvarsfördelningen för verket anges.
 • Pågående deltagande i forskningssamarbeten samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

Den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och potential för framtida utveckling (baserat på den sökandes dokumenterade erfarenhet, nuvarande arbete och framtidsplaner för forskning och undervisning), bedöms ha de bästa förutsättningarna att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, kommer att väljas för anställningen som biträdande universitetslektor. Dessutom kommer bedömningen att beakta sökandens förutsättningar att samarbeta både internt och externt för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Den samlade bedömningen ska även inkludera sökandes förutsättningar att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. Vid bedömningen ska lika vikt läggas vid vetenskapliga och pedagogiska meriter.

Övrigt

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor, och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har angett i ledigkungörelsen. Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om befordran ska ske i samma ämne som den sökande är anställd inom.

Behörighet för anställning som universitetslektor är i enlighet med kapitel 4 av Högskoleförordningen att den sökande dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran:

 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning omfattande 15 högskolepoäng är ett krav för befordran. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Göteborgs universitet utgörs av kurserna PIL101, PIL102 och PIL103. Lärare som inte genomgått Göteborgs universitets högskolepedagogisk utbildning kan vid sin fakultet få prövat om de egna meriterna motsvarar universitetets utbildning.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa i det svenska språket (kan visas genom faktisk undervisning och/eller godkända kurser i svenska på avancerad nivå).
 • Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom medverkan i ansökningar för finansiering av forskningsprojekt, inskickat under perioden av biträdande lektorattjänsten samt att referentgranskade vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter och/eller förlag har accepterats för publikation under perioden av biträdande lektorattjänsten. Den vetenskapliga meriteringen ska ha uppnått nivån docentkompetens.

Information om rekryteringsprocessen

Vid rekrytering av biträdande universitetslektor tillämpas sakkunnigförfarande, intervjuer, referenstagning och eventuellt provföreläsning.

Anställningsform

Typ av anställning: Tidsbegränsad anställning på 4 år med möjlighet till befordran till Universitetslektor och tillsvidareanställning

Omfattning: 100%

Placering: Institutionen för Globala Studier, Göteborg

Tillträde: 1 januari, 2025, eller enligt överenskommelse.

För vidare information:

Upplysningar om anställningen lämnas av Michael Schulz, prefekt michael.schulz@globalstudies.gu.se

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Elvedina Sikiric Lidström, personalhandläggare elvedina.sikiric.lidstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare för Göteborgs universitet: https://www.gu.se/en/about-the-university/work-at-the-university-of-gothenburg/how-to-apply

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Som sökande ansvarar du för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2024-08-19

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Ansökan skall innehålla:

 • Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista, administrativa erfarenheter, dokumenterat kollegialt samarbete, erfarenhet av samverkan, och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 • En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer, innehållande:2. A) En lista över dina fem mest relevanta vetenskapliga publikationer.

Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas tillsammans med en redogörelse för medförfattares bidrag till publikationen. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven ska intyg om accepterad publikation bifogas.

 • En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, din forskningsprofil (tidigare och pågående forskning inom internationella relationer) samt varför denna anställning är av intresse för dig och vad du tror att du kan bidra med till ämnesområdet internationella relationer. Redogörelsen ska inkludera en forskningsplan med en beskrivning av pågående och planerad forskning (max 5 sidor).
 • Fullständiga elektroniska exemplar av högst fem vetenskapliga publikationer.
 • En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande: En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, samt erfarenhet av handledning och examination.
 • En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité.
 • En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor)
 • Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution.
 • En kort beskrivning av hur du i framtiden kan bidra till utvecklingen av ämnesområdet Samhällsvetenskapliga miljöstudier vid IGS (max 700 ord)
 • Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

Vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Elvedina Sikiric Lidström

Institutionen för globala studier
Box 700
405 30 Göteborg 

Sista ansökningsdag: 2024-08-19

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.