Biträdande lektor i internationella relationer, en eller flera

Referensnummer PAR 2024/234

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning som ger förmågan att förstå och analysera samhällsfenomen i vår globala värld. Vi söker efter personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utvecklingsforskning, internationella relationer, mänskliga rättigheter och socialantropologi.

För ytterligare information om institutionen, besök https://www.gu.se/globalstudies

Ämne

Internationella relationer

Ämnesbeskrivning

Internationella relationer studerar hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, samt hur det har utvecklats över tid, med fokus på maktrelationer och sambanden mellan stat och icke-statliga aktörer. Internationella relationer vid IGS bygger på centrala traditioner inom ämnet, inklusive studier av våld, krig och säkerhet, global politisk ekonomi och global styrning. Vid institutionen finns vidare expertis inom regionalt samarbete, teori inom internationella relationer, icke-västerländska internationella relationer och postkolonialism, teknologi, genusstudier, kritiska säkerhetsstudier och krigsstudier, fredsbevarande och interventioner, folkrätt och mänskliga rättigheter, samt hållbarhet och utveckling. Vi bedriver forskning inom ett brett spektrum av empiriska fält och tillämpar en mångfald av metoder i vårt arbete. Vi erbjuder ett engelskspråkigt kandidatprogram i internationella relationer som ger både teoretisk och praktisk introduktion till området. Vår institution handleder också doktorander med intresse för internationella relationer inom våra forskarutbildningar i freds- och utvecklingsforskning och samhällsvetenskapliga miljöstudier. Internationella relationer utgör vidare en viktig del av institutionens övriga utbildningsutbud på grundläggande- och avancerad nivå, såsom globala studier, mänskliga rättigheter och globala genusstudier. 

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning. Som biträdande universitetslektor förväntas du:   

 • Undervisa, ta kursansvar, handleda och examinera på grund- och avancerad nivå motsvarande 50 procent av heltid. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Den huvudsakliga undervisningen kommer att förläggas till kandidatprogrammet i internationella relationer och andra delar av IGS utbildningar baserat på institutionens behov.
 • Bedriva forskning motsvarande 50 procent av heltid inom internationella relationer.
 • Utföra administrativa uppgifter/uppdrag vid behov.
 • Aktivt medverka i att söka extern finansiering för egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt.
 • Samarbeta inom och över ämnesgränser.

Till arbetsuppgifterna ingår även kurs- och programutveckling samt medverkan i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete. Du förväntas aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter samt den internationella forskargemenskapen genom exempelvis medverkan vid konferenser och publicering i internationella referentgranskade tidskrifter. Den sökande förväntas att initiera samarbeten och aktivt samverka med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till debatt, reflektion och problemlösningar.

Det är ett krav att alla tillsvidareanställda lärare lär sig det svenska språket inom högst två år efter påbörjad anställning. IGS har en språkpolicy och vid behov erbjuder språkstöd för att man ska kunna uppnå en viss nivå i svenska språket. Dessutom kräver anställningen mycket goda språkkunskaper i muntlig och skriftlig engelska.

Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning där innehavaren, efter godkänd prövning, kan befordras till universitetslektor.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap och i Göteborgs universitets anställningsordning, se Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning (GU 2022/2359). 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i internationella relationer eller har motsvarande vetenskapliga kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Andra bedömningsgrunder som ska tillämpas är specificerat i bedömningskriteriet nedan.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. 

Den pedagogiska skickligheten visas genom:

 • Dokumenterade erfarenheter av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning, handledning och examinationer i internationella relationer (eller närliggande ämnesområden) på kandidat-, master- och/eller doktorandnivå.
 • Förmåga till reflektion kring genomfört och dokumenterat arbete av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalité och utveckling.
 • Författande av läromedel och intyg från högskolepedagogiska utbildningar.

Det är vidare meriterande med dokumenterade erfarenheter och kunskaper av att undervisa samhällsvetenskaplig kvantitativ metod.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom:

 • Egen forskning med hög grad av problemformuleringsförmåga, teori- och metodmedvetenhet samt analysskicklighet.
 • Publicering i internationella tidskrifter eller på internationella förlag inom ämnet internationella relationer. I de fall den sökande inte är ensam författare ska ansvarsfördelningen för verket anges.
 • Pågående deltagande i forskningssamarbeten samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

Den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och potential för framtida utveckling (baserat på den sökandes dokumenterade erfarenhet, nuvarande arbete och framtidsplaner för forskning och undervisning), bedöms ha de bästa förutsättningarna att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, kommer att väljas för anställningen som biträdande universitetslektor. Dessutom kommer bedömningen att beakta sökandens förutsättningar att samarbeta både internt och externt för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Den samlade bedömningen ska även inkludera sökandes förutsättningar att bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Information om rekryteringsprocessen

Vid rekrytering av biträdande universitetslektor tillämpas sakkunnigförfarande, intervjuer, referenstagning och eventuellt provföreläsning. 

Övrigt

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har angett i ledigkungörelsen. Ansökan om befordran ska inkomma senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om befordran ska ske i samma ämne som den sökande är anställd inom. 

Behörig att anställas som universitetslektor är i enlighet med kapitel 4 av högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran:

 • Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning omfattande 15 högskolepoäng är ett krav för befordran. Den högskolepedagogiska utbildningen vid Göteborgs universitet utgörs av kurserna PIL101, PIL102 och PIL103. Lärare som inte genomgått Göteborgs universitets högskolepedagogisk utbildning kan vid sin fakultet få prövat om de egna meriterna motsvarar universitetets utbildning.
 • Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska språket (kan visas genom faktisk undervisning och/eller godkända kurser i svenska på avancerad nivå).
 • Vetenskaplig skicklighet för befordran för aktuell anställning ska särskilt visas genom medverkan i ansökningar för finansiering av forskningsprojekt som har skickats in under perioden av biträdande lektorattjänsten samt att referentgranskade vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter och/eller förlag har accepterats för publikation under perioden av biträdande lektorattjänsten. Den vetenskapliga meriteringen ska ha uppnått nivån docentkompetens.

Anställningsform:

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 4 år med möjlighet till befordran till universitetslektor och tillsvidareanställning.

Omfattning: 100% 

Placering: Institutionen för globala studier, Göteborg 

Tillträde: 1 januari, 2025, eller enligt överenskommelse.

För vidare information:

Upplysningar om anställningen lämnas av Michael Schulz, prefekt: 

michael.schulz@globalstudies.gu.se  

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Elvedina Sikiric Lidström, personalhandläggare: elvedina.sikiric.lidstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare för Göteborgs universitet: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Som sökande ansvarar du för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 25 maj 2024. 

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga. 

Ansökan måste innehålla:

 1. Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista, administrativa erfarenheter, dokumenterat kollegialt samarbete, erfarenhet av samverkan, och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp).
 2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer, innehållande: a) En lista över dina fem mest relevanta vetenskapliga publikationer. Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas tillsammans med en redogörelse för medförfattares bidrag till publikationen. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven, ska intyg om accepterad publikation bifogas.
 3. b) En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, din forskningsprofil (tidigare och pågående forskning inom internationella relationer) samt varför denna anställning är av intresse för dig och vad du tror att du kan bidra med till ämnesområdet internationella relationer. Redogörelsen ska inkludera en forskningsplan med en beskrivning av pågående och planerad forskning (max 5 sidor).
 4. Fullständiga elektroniska exemplar av högst fem vetenskapliga publikationer.
 5. En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande: a) En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, samt erfarenhet av handledning och examination.
 6. b) En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité.
 7. c) En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor)
 8. d) Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution.
 9. En kort beskrivning av hur du i framtiden kan bidra till utvecklingen av ämnesområdet internationella relationer vid IGS (max 700 ord)
 10. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade. Samtliga bilagor skall namnges på ett sätt som tydligt utvisar dess innehåll.

De vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i två exemplar till:

Göteborgs universitet

Elvedina Sikiric Lidström

Institutionen för globala studier

Box 700 405 30 Göteborg

Sista ansökningsdag: 25 maj 2024.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.