Universitetslektor i internationella relationer, en eller flera

Referensnummer PAR 2024/233

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för globala studier (IGS) är en kreativ och nydanande universitetsmiljö för forskning och utbildning som ger förmågan att förstå och analysera samhällsfenomen i vår globala värld. Vi söker efter personer som stimuleras av att arbeta i en dynamisk, internationell och tvärvetenskaplig miljö. Institutionens utbildnings- och forskningsverksamheter omfattas av globala studier, globala utvecklingsstudier, globala genusstudier, humanekologi, samhällsvetenskapliga miljöstudier, freds- och utvecklingsforskning, internationella relationer, mänskliga rättigheter och socialantropologi. För ytterligare information om institutionen, besök https://www.gu.se/globalstudies.

Ämne

Internationella relationer

Ämnesbeskrivning

Internationella relationer studerar hur det internationella systemet fungerar politiskt, ekonomiskt och kulturellt, samt hur det har utvecklats över tid, med fokus på maktrelationer och sambanden mellan stat och icke-statliga aktörer. Internationella relationer vid IGS bygger på centrala traditioner inom ämnet, inklusive studier av våld, krig och säkerhet, global politisk ekonomi och global styrning. Vid institutionen finns vidare expertis inom regionalt samarbete, teori inom internationella relationer, icke-västerländska internationella relationer och postkolonialism, teknologi, genusstudier, kritiska säkerhetsstudier och krigsstudier, fredsbevarande och interventioner, folkrätt och mänskliga rättigheter, samt hållbarhet och utveckling. Vi bedriver forskning inom ett brett spektrum av empiriska fält och tillämpar en mångfald av metoder i vårt arbete. Vi erbjuder ett engelskspråkigt kandidatprogram i internationella relationer som ger både teoretisk och praktisk introduktion till området. Vår institution handleder också doktorander med intresse för internationella relationer inom våra forskarutbildningar i freds- och utvecklingsforskning och samhällsvetenskapliga miljöstudier. Internationella relationer utgör vidare en viktig del av institutionens övriga utbildningsutbud på grundläggande- och avancerad nivå, såsom globala studier, mänskliga rättigheter och globala genusstudier.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår i huvudsak undervisning och forskning.

En universitetslektor förväntas att undervisa, ta kursansvar, handleda och examinera studenter på kandidat-, masters- och doktorandnivå. Förutom undervisning inom det engelskspråkiga kandidatprogrammet i internationella relationer, förväntas den sökande även undervisa i andra delar av IGS utbildningar baserat på institutionens behov och som anses lämpliga. Till arbetsuppgifterna ingår även kurs- och programutvecklingsuppdrag och administrativa uppgifter kopplade till undervisning. Den sökande förväntas också medverka i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete.

I tjänsten ingår att bedriva forskning och aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt för doktorander när detta anses vara lämpligt. Det ingår att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamheter liksom i den internationella forskargemenskapen genom medverkan vid konferenser och publicering i internationella referensgranskade tidskrifter.

Institutionen för globala studier samverkar med det omgivande samhället och den sökande förväntas initiera samverkan och aktivt samverka med aktörer utanför den akademiska världen, till exempel i forskningssamarbeten eller andra verksamheter där forskningsresultat kan komma till nytta och bidra till problemlösningar.

Ledningsuppdrag, pedagogiska uppdrag och andra uppdrag inom institutionens och fakultetens och/eller universitetets kollegiala forum, kan på sikt komma att ingå i arbetsuppgifterna.

Det är ett krav att alla tillsvidareanställda lärare lär sig det svenska språket inom högst två år efter påbörjad anställning. IGS har en språkpolicy och vid behov erbjuder språkstöd för att man ska kunna uppnå en viss nivå i svenska språket. Dessutom kräver anställningen mycket goda språkkunskaper i muntlig och skriftlig engelska.

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 kap och i Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i internationella relationer eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller någon annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Graden av sådan skicklighet som ger behörighet för anställning är specificerat i bedömningskriterierna nedan.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen kommer lika stor vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten visas genom:

 - Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha planerat och genomfört undervisning på kandidat-, masters- och/eller doktorandnivå i internationella relationer.

 - Förmåga till reflektion kring genomfört och dokumenterat arbete av betydelse för utbildningens och/eller undervisningens kvalité och utveckling.

- Dokumenterade pedagogiska utvecklingsprojekt i vetenskapliga artiklar och/eller författande av läromedel.

- Intyg från högskolepedagogiska utbildningar.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom:

 - Egen forskning inom internationella relationer med hög grad av djup och bredd.

- Publicering i internationella tidskrifter eller på internationella förlag inom ämnet internationella relationer. I de fall den sökande inte är ensam författare ska ansvarsfördelningen för verket anges. Särskild vikt läggs vid internationell publicering under de senaste sju åren.

- Pågående deltagande i forskningssamarbeten samt dokumenterad förmåga att erhålla externa forskningsmedel.

- Förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning, enskilt och i samarbete med andra.

De följande kvalifikationerna – listade i inbördes ordning – är meriterande:

1) Erfarenheter av undervisning inom samhällsvetenskapliga kvantitativa metoder.

2) Erfarenheter av undervisning eller praktiska erfarenheter av projektledning av relevans för internationella relationer.

Den sökande som efter en helhetsbedömning av skicklighet och potential för framtida utveckling (baserat på den sökandes dokumenterade erfarenhet, nuvarande arbete och framtidsplaner för forskning och undervisning), bedöms ha de bästa förutsättningarna att utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, kommer att väljas för anställningen som universitetslektor. Dessutom kommer bedömningen att beakta sökandens förutsättningar att samarbeta både internt och externt för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Den samlade bedömningen ska även inkludera sökandes förutsättningar att bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Information om rekryteringsprocessen

Vid rekrytering av universitetslektor tillämpas sakkunnigförfarande, intervjuer, referenstagning och eventuellt provföreläsning.

Övrigt: Om sökanden inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning krävs det att hen ska genomgå kurserna PIL 101, PIL102 och PIL 103 vid Göteborgs universitet efter anställningsstart. Lärare och forskarhandledare som inte genomgått Göteborgs universitets högskolepedagogiska utbildning kan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten få prövat om de egna meriterna motsvarar universitetets utbildning.

Anställningsform

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Omfattning: 100% Placering: Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet. Tillträde: 1 januari, 2025, eller enligt överenskommelse.

För vidare information:

Upplysningar om anställningen lämnas av Michael Schulz, prefekt: michael.schulz@globalstudies.gu.se

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av Elvedina Sikiric Lidström, personalhandläggare: elvedina.sikiric.lidstrom@gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare för Göteborgs universitet: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss

Ansökan

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Som sökande ansvarar du för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 25 maj 2024.

Vi ber dig att skriva din ansökan på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga. I urvalsprocessen kommer det sannolikt att bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Ansökan måste innehålla:

  1. Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista, administrativa erfarenheter, dokumenterat kollegialt samarbete, erfarenhet av samverkan, och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp)
  2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer, innehållande: a) En lista över dina tio mest relevanta vetenskapliga publikationer. Notera att de sakkunniga kommer lägga särskild vikt vid publikationer skrivna de senaste sju åren.

Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Intyg kring samförfattade publikationer måste bifogas tillsammans med en redogörelse för medförfattares bidrag till publikationen. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven, ska intyg om accepterad publikation bifogas tillsammans med en redogörelse för medförfattares bidrag till publikationen.

3. b) En redogörelse för dina vetenskapliga meriter, din forskningsprofil (tidigare och pågående forskning inom internationella relationer) samt varför denna anställning är av intresse för dig och vad du kan bidra med till kandidatprogrammet i internationella relationer (max 3 sidor).

4. c) En forskningsplan med beskrivning av pågående och planerad forskning (max 3 sidor).

5. Fullständiga elektroniska exemplar av högst tio vetenskapliga publikationer.

6. En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande: a) En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå.

7. b) En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité.

8. c) En beskrivning av din läromedelsproduktion (läroböcker och annat undervisningsmaterial).

9. d) En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor).

10. e) Intyg på din högskolepedagogiska utbildning.

11. f) Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution.

12. En kort beskrivning av hur du i framtiden kan bidra till att utveckla internationella relationer vid IGS (max 700 ord)

13. En kort beskrivning av dina erfarenheter av samarbete med allmänheten (max 500 ord).

14. En kort redogörelse för dina administrativa erfarenheter och kvalifikationer (såsom universitetsövergripande/fakultets, departements, och/eller ett forskningsprojekt, administration och administrativt ledarskap)

15. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa.

Åberopade meriter skall vara dokumenterade och intyg/liknande skall vara vidimerade. Samtliga bilagor skall namnges på ett sätt som tydligt utvisar dess innehåll. De vetenskapliga publikationer, skrifter, CV och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas i två exemplar till:

Göteborgs universitet

Elvedina Sikiric Lidström

Institutionen för globala studier

Box 700 405 30 Göteborg

Sista ansökningsdag: 25 maj 2024.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.