Doktorandplats i miljövetenskap med fokus på miljömikrobiologi/ekotoxikologi

Referensnummer PAR 2024/318

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Doktorandplats i i miljövetenskap med fokus på miljömikrobiologi/ekotoxikologi

Vid Institutionen för biologi och miljövetenskap (BioEnv) finns utbildnings- och forskningsverksamhet som sträcker sig från fjällvärldens ekosystem, genom skog, mark och vattendrag, hela vägen ut i havet. I dessa miljöer arbetar vi med olika biologiska organisationsnivåer från gener, via individer och populationer till samhällen och ekosystem. Vi arbetar inom ekologi, evolution, fysiologi, systematik och kombinationer av dessa ämnesområden för att förstå betydelsen av naturliga och av människan skapade miljöförändringar.

Institutionens verksamhet bedrivs på två olika platser, GU:s lokaler i Natrium på Medicinaregatan 7B i Göteborg, samt på Kristineberg marina forskningsstation som drivs av den Marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet. Den aktuella anställningen är förlagd till Natrium.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. 

https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Vi erbjuder

Göteborg universitet är en statlig myndighet vilket innebär särskilda förmåner, mer semester och bra pension. Du kan läsa mer om våra anställningsförmåner här.

Denna doktorandtjänst är 1 av 10 doktorandtjänster som erbjuds inom HORIZON Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) Doctoral Network Pharm-ERA (https://pharm-era.hub.inrae.fr) "Förbättra övervakning och miljöriskbedömning av läkemedel, antimikrobiell resistens och patogener från terrestra till vattenmiljöer”.

Antibiotika och antimikrobiell resistens (AMR) föroreningar i urbana floder som tar emot avloppsvatten från reningsverk är vanligt, men deras öde och miljörisker är fortfarande dåligt studerade i flodsediment. Kontextberoende (ekologiska abiotiska och biotiska faktorer) påverkar sammansättningen av naturliga samhällen av bakterier och kan påverka deras känslighet för antibiotika och AMR. Detta doktorandprojekt kommer att ge ny kunskap om interaktioner mellan föroreningar (rester av antibiotika och AMR) och sedimentbakterier, under förändrade abiotiska och biotiska sammanhang: en gradient av mikrobiell mångfald, historia före exponering och/eller föroreningsnivåer. Experimentella studier med naturliga mikrobiella samhällen i mikrokosmos anläggningar och fältprovtagning kommer att implementeras för hypotestestning. Doktoranden kommer att ansluta sig till Alg- och mikrobiella ekotoxikologiska laboratoriet vid Göteborgs universitet (Sverige) och arbeta med experimentell testning, miljömikrobiologi, molekylära tillvägagångssätt, mikrobiella funktioner och sekvenseringsbaserade verktyg. Dessutom kommer doktoranden att ha hand-on isolering av antibiotikaresistensbakterier och antibiotikaomsättning i samarbete med Agroécologie Laboratory vid INRAE BFC, Dijon (Frankrike) och om miljöanalytisk kemi i samarbete med IDAEA-CSIC, Barcelona (Spanien).

Effekterna kommer att utvärderas kvantitativt genom att koppla samman mikrobiell sammansättning och funktion med hjälp av en kombination av molekylära verktyg såsom metagenomik, kvantitativ PCR och eko(tox)logiska metoder såsom kväveomsättningsprocesser och antibiotikaomvandlingshastigheter.

Arbetsuppgifter   

Huvuduppgiften är att genomföra avhandlingsarbetet under handledning vilket inkluderar att doktoranden kommer att utveckla sina kunskaper och färdigheter i metodologi, analysförmåga och ämnesteori. Tekniker som kommer att användas inom projektet inkluderar experimentellt arbete med naturliga bakteriesamhällen, ekotoxikologiska tester, molekylära verktyg som metagenomik, kvantitativ PCR och biokemiska metoder för kvantifiering av kväveomsättningsprocesser och antibiotikaomvandlingshastigheter. Studierna kommer till största delen att genomföras som fältstudier/laboratoriestudier. Kortare utstationering (2-4 månader) kommer att tillbringas i Frankrike, Spanien och Grekland. Vid INRAE BFC (Dijon, Frankrike) för att bedöma mineraliseringen av utvalda antibiotika i sediment med hjälp av 14C-radiorespirometriexperiment och isolering av antibiotikaresistenta bakterier, under överinseende av Dr Fabrice Martin-Laurent. Vid IDAEA-CSIC, Barcelona, Spanien för att bestämma nivåerna av antibiotika, inklusive deras omvandlingsprodukter, i vatten- och sedimentprover producerade i fält- och labbbaserade studier, under överinseende av Dr. Victoria Osorio. Och på SmallOmics, Grekland, för att få utbildning i bioinformatik och realisering av sekvenseringsdataanalys, under överinseende av Dr Alexandra Meziti.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent under de tolv sista månaderna av forskarstudierna.

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
  - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 2. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå i relevant* naturvetenskapligt ämne, eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i relevanta* naturvetenskapliga ämnen, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper relevanta för den planerade utbildningen.

* Relevant ämne för den planerade utbildningen på forskarnivå är är biologi, ekotoxikologi, ekologi, mikrobiologi, miljövetenskap, bioteknik eller liknande program. 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.   

Vi söker en motiverad person för doktorandstudier i antibiotikaföroreningar och ekotoxikologi, med tonvikt på de ekologiska effekterna av AMR. Den sökande bör ha:

 • Erfarenhet eller motivation i experimentella tillvägagångssätt och verktyg för mikroorganismens ekologi/ekotoxikologi.
 • Erfarenhet av provtagning, mikroorganismodling, analysmetoder för mikroorganismer, erfarenhet av planering och uppsättning av experiment, molekylära metoder, mikrobiell genomik och bioinformatik anses vara meriterande.
 • Den sökande ska kunna arbeta självständigt och ha god samarbetsförmåga.
 • Kortare utstationering (2-4 månader) kommer att tillbringas i Frankrike, Spanien och Grekland
 • Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska och innehålla:

 • Ett personligt brev + CV
 • Kontaktinformation av två referenser som kan kontaktas av urvalskommitten (namn, relation till sökande, epostadress och telefonnummer)
 • Komplett lista av publikationer samt övrigt akademiskt arbete
 • Listade språkkunskaper
 • Kopia på avlagda examina och utskrift av genomgångna kurser med betyg

De högst rangordnade sökande inbjuds till en intervju som kan komma att genomföras på engelska och i vissa fall digitalt.

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningen är en MSCA doktorandanställning inom ett Marie Skłodowska Curie program med MSCA-finansiering.

För att bli beviljad MSCA finansiering ska sökande, vid ansökningstillfället, ej ha vistats i Sverige för studier eller arbete längre än 12 månader under de senaste 3 åren. Den sökande får ej heller ha arbetat med forskning mer än 4 år efter sin mastersexamen (motsvarande heltid forskningserfarenhet) och inte heller disputerat inom något annat område.

Placering tills vidare vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Omfattning 100%. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Kontaktuppgifter för anställningen   

Natàlia Corcoll Cornet, Docent
Phone: +46(0)31-786 48 54
E-mail: natalia.corcoll@bioenv.gu.se
Webpage: https://www.gu.se/en/about/find-staff/nataliacorcoll

Åsa Arrhenius, Head of Department
Phone +46(0)31-786 26 25
E-mail: asa.arrhenius@bioenv.gu.se

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta HR vid institutionen för biologi och miljövetenskap, hr@bioenv.gu.se.

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-24

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.