Postdoktor vid Centrum för konst och det politiska imaginära

Referensnummer PAR 2024/222

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vi söker en postdoktor som ska ingå i kärnteamet för Centrum för konst och det politiskt imaginära (CAPIm). 

Centrum för konst och det politiska imaginära ägnar sig åt tvärvetenskaplig praktik och forskning i mötet mellan samtidskonst och politikens framtid. Centrumet är förlagt till konsthögskolor, HDK-Valand och Kungl. Konsthögskolan, och syftar till att främja kopplingar mellan forskning och utbildning genom ett engagemang i experimentella metoder. Det är det första svenska spetsforskningscentret inom området konstnärlig forskning.  

Centrumets verksamhet är organiserad kring fyra konceptuella delar som vägleder uppbyggnaden av innovativa ramar för utbildning och forskning. Klimatimaginärer engagerar sig i radikala ekologiska förändringar och miljömässiga framtider. Historiska imaginärer tar upp dekoloniala förhållningssätt till kollektivt minne och nationalistiska representationer, såväl som alliansfria rörelser och intensifierad globalisering. Demokratiska imaginärer utgår ifrån polariseringen av den offentliga sfären och framväxande former av illiberalism. Teknologiska imaginärer fokuserar på samspelet mellan konst och teknologisk utveckling och de projektioner av möjliga framtider som detta resulterar i.  

Centrumet leds av prof. Mick Wilson och prof. Natasha Marie Llorens, som tillsammans med prof. Jyoti Mistry och fil.dr Axel Andersson utgör dess styrgrupp. 

Om KKH Kungl. Konsthögskolan  

Kungl. Konsthögskolan (KKH) har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735 och har Sveriges största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Kungl. Konsthögskolan bedriver sin utbildning med tongivande svenska och utländska konstnärer, teoretiker och arkitekter som lärare. Många alumni och även nuvarande studenter röner framgångar både nationellt och internationellt.  

Om HDK-Valand 

Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet består av de två institutionerna HDK-Valand och Högskolan för scen och musik. 

Vår vision 

Med de utmaningar som samhället står inför idag är utbildning och forskning inom det konstnärliga fältet viktigare än någonsin. En av konstens styrkor är att den skapar såväl perspektiv och kritiska verktyg, som mening och hopp. Konstnärliga fakulteten är drivande i frågor om konst, kultur och lärande, samt inom kreativitet och innovation i en vidare mening. Vi är en lokalt förankrad och globalt orienterad plats för konst, kunskapande, kritik, visioner och omställning. Konst och kultur är till för alla, och vi är en mötesplats förr kulturaktörer, kulturinstitutioner, kreativa näringar och för civilsamhället i stort. Vårt mål är att vara ett hus med många ingångar och ännu fler utgångar. 

Ämnesområde 

Konsthantverk och fri konst 

Arbetsuppgifter 

Som postdoktor vid Centrum för konst och det politiska imaginära kommer du att ha en stor roll i att forma centrets program. Anställningen består av 80 % inom forskning och 20 % inom utbildning. Personen som anställs kommer att ansvara för: 

Forskning (80 % av den totala sysselsättningen) 

 • Eget forskningsprojekt: Förverkliga ett eget konstnärligt forskningsprojekt inom ramen för centrets uppdrag. (50 % av den totala sysselsättningen) 
 • Tilldelad forskningsuppgift: Under ledning av professor Mick Wilson, och i samråd med kollegor vid CAPIm, bidra till en kartläggning av olika tillämningarna av det imaginära inom det samtida konstfältet med särskild hänvisning till: (i) olika konstruktioner av det imaginära; (ii) exempel där det politiska imaginära används som en specifik formulering och operativ term inom konstnärlig forskning; och (iii) utvärdera huruvida tillämpad forskning/praktikbaserad forskning om specifika aspekter av det politiska imaginära är genomförbar. (30 % av den totala anställningen.) 
 • Samarbeta med kollegor på CAPIm och dess bredare forskarsamhälle för att stödja aktiviteter (t.ex. årliga seminarier med inbjudna forskare, en tvåårig internationell sommarskola, konferenser anordnade av CAPIm, etc.) 
 • Kommunicera forskning och forskningsresultat till olika målgrupper genom olika former av publicering (t.ex. konstnärlig produktion, akademiska tidskrifter, akademiska och offentliga presentationer, anordnande av seminarier, workshops, symposier, mediaspridning online) 
 • Upprätthålla och regelbundet dela detaljerad dokumentation av forskningsprocessen 
 • Delta i ansökningar om samverkande forskningsfinansiering baserade på både tilldelad och egen forskning 

Undervisning (c:a 20% av den totala sysselsättningen) 

 • Arbeta tillsammans med kollegor inom textområdet på KKH för att utveckla experimentella undervisningsformer och workshops 
 • Bidra med undervisningsinsatser och nytänkande till en rad kurser vid HDK-Valand som behandlar olika aspekter av den politiska imaginära, offentlighet och relaterade frågor. 

Allmänna uppgifter till stöd för forskning och undervisning 

 • Delta i regelbundna personliga och online-teammöten 
 • Bidra till gemensamma publikationer av kärnteamet och andra gemensamma programaktiviteter 
 • Andra uppgifter och uppgifter kopplade till centrets utbildnings- och forskningsprogram 

De uppgifter som beskrivs ovan kan förändras över tid på grund av oförutsedda händelser. 

 

Behörighet

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.  

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.  

Bedömningskriterier 

Krav: 

Ämneskunskap 

 • Avlagd doktorsexamen i konstnärlig forskning ( inbegripet men inte begränsat till konst, design, fotografi, film, performance och litteratur), konsthistoria, curating eller närliggande discipliner - med fördel en doktorsexamen som var praktikbaserad eller praktikledd. 
 • Dokumenterad kunskap om debatter och praxis inom följande områden: samtida konst och politik samt konstnärlig forskning. 

Organisatoriska kompetenser 

 • Uppvisad förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
 • Uppvisad organisations- och projektledningsförmåga 
 • Uppvisad kreativ problemlösningsförmåga, förmåga att tänka utanför boxen och förmåga till anpassningar 
 • Uppvisad förmåga att bestå och slutföra uppgifter 
 • Uppvisad vilja att förvärva nya färdigheter där det krävs för att utföra uppgifter 

Kommunikation och digital kompetens 

 • Utmärkt kommunikations- och skrivförmåga 
 • Flytande engelska i tal och skrift 
 • En akademisk publikationsportfölj på engelska 
 • Uppvisad bred digital kompetens  

Meriterande: 

 • Ett etablerat nätverk som kan informera och stärka centrets forskningsanknytning i sitt arbete 
 • Uppvisad kompetens och erfarenhet av redaktionella processer 
 • Uppvisad kunskap om debatter med avseende på sociala och politiska föreställningar 

Anställningen är placerad vid HDK-Valand i Göteborg. Eftersom vissa arbetsuppgifter (undervisning och vissa administrativa uppgifter) är förlagda till Stockholm innebär anställningen tjänsteresor till Stockholm.  Du förväntas vara verksam i Stockholm och Göteborg. 

Vi kommer att välja den kandidat som är mest lämpad för att utföra de uppgifter som ingår i tjänsten, samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av miljön. 

Anställning 

Anställningen är heltidsanställning, tidsbegränsad i två år. 

Anställningen är placerad vid HDK-Valand i Göteborg, men eftersom Centrum för konst och det politiska imaginära (CAPIm) spänner över både HDK-Valands campus i Göteborg och KKH:s campus i Stockholm innebär anställningen tjänsteresor till Stockholm. 

Startdatum är 1 september 2024, eller det datum vi senare kommer överens om. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Om du har frågor om tjänsten, vänligen kontakta prof. Mick Wilson mick.wilson@akademinvaland.gu.se 

Om du har frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta HR-funktionen på HDK-Valand hr@hdk-valand.gu.se 

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. 

Ansökan ska bestå av: 

 • Ett brev som innehåller 1) beskrivning av varför du är intresserad av att bidra till CAPIm och hur din tidigare forskningserfarenhet överensstämmer med CAPIms uppdrag; 2) en sammanfattning av hur ditt föreslagna egna  forskningsprojekt passar med CAPIms uppdrag; och 3) en beskrivning av hur du skulle ställa dig till den tilldelade forskningsuppgiften (max 3 A4-sidor). 
 • CV 
 • Forskningsförslag som beskriver det föreslagna forskningsprojektet som ligger i linje med centrets uppdrag (max 2 A4-sidor). 
 • Portfölj med 4-6 forskningsresultat som kan inkludera konstnärliga forskningsarbeten och bör innehålla minst två textutdata som visar dina skrivfärdigheter. 
 • Bevis på genomförd doktorsexamen. Se även behörighetskravet ovan. 
 • Två yrkesrelaterade referenser inklusive kontaktuppgifter – en av dessa bör vara en tidigare handledare. 

Publikationer som inte kan bifogas ansökan i digitalt format ska skickas till HR-funktionen på HDK-Valand 

HDK-Valand 
HR, diarienummer PAR 2024/222 
Box 131 
405 30 Göteborg 

och ska vara inkomma senast sista ansökningsdag. 

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då delar av rekryteringsgruppen är engelskspråkig. Om ansökan skrivs på svenska kan den komma att översättas. Vid eventuell avvikelse mellan det översatta dokumentet och det svenska originalet tar institutionen inget ansvar för översättning eller för direkta, indirekta eller andra former av fel som kan uppstå vid översättningen.  

Intervjuer är planerade till början av maj 2024. 

Ansökan ska vara inkommen senast: 22 april 2024

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.