Fem doktorandplatser i pedagogik/pedagogiskt arbete

Ref PAR 2024/144

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) är en av fyra institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Centrala intresseområden vid institutionen rör utbildnings- och samhällsrelationer, utbildningssystem, skolutveckling och skolledarskap, vuxenutbildning, inkludering, lärande, språk och bedömning samt betygsfrågor. En stor del av institutionens grundutbildning sker inom olika lärarprogram, men vi erbjuder även utbildning på kandidat-, magister-, master- och forskarnivå inom våra utbildningsområden: pedagogik som vetenskap, arbetslivets pedagogik, pedagogiskt ledarskap, kommunikation, skolutveckling, didaktik och undervisning.

För mer information om forskarutbildningen i pedagogik vid Göteborgs universitet:

https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/var-forskarutbildning. För information om Institutionen för pedagogik och specialpedagogik: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik 

 

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

  

Ämnen    

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik utlyser nu fem doktorandtjänster inom forskarutbildningsämnena pedagogik eller pedagogiskt arbete. Se mer information om ämnena: https://www.gu.se/larande-ledarskap-halsa/var-forskarutbildning

 

Pedagogik är ett ämne på forskarnivå med fokus på utbildning, undervisning, fostran, socialisation, bildning och lärande. Ämnet pedagogik har ett speciellt intresse för relationen mellan individ och samhälle och de villkor under vilka institutionella förhållanden verkar och har verkat över tid. Inom ämnet pedagogik undersöks påverkansprocesser och deras betydelse för relationen mellan struktur och agentskap, inom och utanför det formella utbildningssystemet.

 

Pedagogiskt arbete är ett ämne på forskarnivå som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom utbildningsinstitutioner i samhället. Forskning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Här ingår villkor för lärares och studerandes arbete med undervisning och lärande, både i praktiken och i relation till policy och utbildningsreformer.

 

Forskningsmiljöer    

Inom IPS finns flera starka forskningsmiljöer som bidrar till en ökad dynamik mellan forskning, utbildning och samverkan med samhället. Dessa miljöer inkluderar FUR, LUBS, PRIS, SKUL, KRIT och POP, var och en med sin unika inriktning men alla delar ett gemensamt engagemang för pedagogiska frågor.https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/forskningsmiljoer. Doktorandanställningarna kommer att knytas till institutionens forskningsmiljöer och gärna till pågående forskningsprojekt.

Forskningsmiljön FUR fokuserar på klassiska pedagogiska frågor inom tre huvudområden: individuella förutsättningar för utbildning, utbildningens organisation och resurser, samt utbildningens resultat på både individ- och systemnivå. LUBS, med sitt fokus på lärande, undervisning och bedömning i språk, arbetar med att integrera dessa aspekter i både intern och extern verksamhet. Detta inkluderar lärarutbildning och samverkan med samhället utanför akademin. PRIS syftar till att sammanföra specialpedagogiska frågor med aspekter av skolutveckling och ledarskap. Forskningsmiljön SKUL koncentrerar sig på skolutveckling och ledarskap, med ett särskilt fokus på vad lärare och skolledare gör för att främja barns och elevers utveckling och lärande. Den behandlar även hur förskolor och skolor hanterar förändrings- och förbättringsprocesser. KRIT tar sig an forskningsfrågor relaterade till makt, subjektivitet och motstånd inom utbildningsinstitutioner, och är grundat i en kritisk utbildningssociologisk tradition. Denna miljö använder metoder som kritisk etnografi, policystudier och narrativ analys för att utforska sina teman. Forskningsgruppen inom Pedagogik och Politik (POP) studerar de politiska aspekterna av pedagogiska fenomen, anknutna till traditioner inom läroplansteori, komparativ pedagogik och analyser av pedagogiska processer och system.

   

Arbetsuppgifter    

Doktoranden ska ägna sig åt utbildning på forskarnivå. I samarbete med handledare kommer doktoranden att formulera och genomföra en avhandlingsdel samt en kursdel med obligatoriska och valbara doktorandkurser i enlighet med både en allmän och en individuell studieplan. Under doktorandtiden kommer avhandlingsarbetet att läggas fram och diskuteras i seminarieform med inbjuden diskutant vid minst tre tillfällen. Doktoranden ska varaktigt ingå i aktuell forskningsmiljö vid institutionen. Institutionen uppmuntrar och stöder att avhandlingsarbetet presenteras vid nationella och internationella konferenser.

 

Förutom att ägna sig åt forskarutbildning i syfte att fullfölja densamma inom den utsatta tiden, kan viss tjänstgöring (max 20%) förekomma inom utbildning, forskning och administration enligt särskilda bestämmelser i förordningen. Anställningen förlängs då med motsvarande tid. Studierna ska genomföras inom forskarutbildningsämnet pedagogik eller pedagogiskt arbete.

  

Behörighet och kvalifikationer    

Den som antas till utbildning på forskarnivå får en fyraårig doktorandanställning vid institutionen. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs i enlighet med vad som anges i Högskoleförordningen, 7 kap. 35 §, att den sökande uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Grundläggande behörighet har, enligt 7 kap. 39 §, Högskoleförordningen den som avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

 

För särskild behörighet i ämnet pedagogik krävs 90 hp i ämnet pedagogik varav minst 30 hp på avancerad nivå. Behörighetsgivande utbildning skall innehålla ett examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå.

För särskild behörighet i ämnet pedagogiskt arbete krävs ett av följande alternativ:

A) Lärarexamen på avancerad nivå, alternativt lärarexamen samt ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

B) Minst 90 högskolepoäng, med inriktning mot pedagogisk yrkesverksamhet eller inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet, eller motsvarande, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörighet har även den som på annat sätt inom eller utom landet bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper.

   

Bedömningsgrund    

Urval bland sökande som uppfyller behörighetskraven ska enligt Högskoleförordningens 7:e kapitel göras med hänsyn till antagningsgruppens bedömning av ämnets relevans för institutionen samt av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Urvalet baseras på följande bedömningsgrunder:

  • Kvalitet i behörighetsgivande examensarbete (eller motsvarande dokument).
  • Kvaliteten på den inskickade forskningsplanen.

Stor vikt läggs även vid att den sökande genom sitt avhandlingsarbete aktivt kan ingå i någon av forskningsmiljöerna vid institutionen.

Antagning sker i konkurrens på grundval av en samlad bedömning av de sökandes inskickade handlingar. Bedömningen av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen kommer att vara vägledande. Centralt för denna bedömning är resultat av tidigare uppsatser och examensarbeten samt en tydligt formulerad forskningsplan där den sökande presenterar sitt planerade avhandlingsområde. Om flera författare finns till ett behörighetsgivande arbete ska den sökandes individuella insatser klargöras. Forskningsplanen för avhandlingen bedöms utifrån sin vetenskapliga relevans samt om den tar upp motiverade och forskningsbara frågor och anger adekvata former för genomförande.

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp vars uppgift är att rangordna ansökningarna. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras. Beslut om antagning fattas av prefekten.

Institutionen kommer främst att beakta den av de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig forskarutbildningen, inklusive institutionens möjlighet att erbjuda handledning.

Möjlighet att få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildning på forskarnivå får vid urval inte ge sökanden företräde framför andra sökande, enligt Högskoleförordningen kapitel 7, paragraf 41.

 

Anställning   

Den sökande som antas till utbildning på forskarnivå anställs som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Tillträde: 1/9 2024 eller enligt överenskommelse.

Diarienummer: PAR 2024/144

 

Tillsättningsförfarande   

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. 

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Studierektor för forskarutbildningen: Stefan Johansson, stefan.johansson@gu.se

Viceprefekt för forskarutbildningen: Kajsa Yang Hansen, kajsa.yang-hansen@ped.gu.se 

 

  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Dina ansökningshandlingar skall i görligaste mån vara digitaliserade.

 

Ange om du söker mot ämnet pedagogik eller om ansökan avser pedagogiskt arbete. Ange också vilken av de sex forskningsmiljöerna ansökan är knuten till.

 

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan skall innehålla följande delar:

1. Personligt brev med en kort motivering till sökt anställning, max 1 A4-sida

2. Meritförteckning

3. Studiedokumentation som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten (Utdrag ur LADOK eller annat - studiedokumentationsregister)

4. Uppsats/examensarbete omfattande 15 hp på avancerad nivå samt ytterligare max en forskningsrelaterad text (till exempel artikel, rapport eller motsvarande)

5. En (1) preliminär forskningsplan, max fem A4-sidor (se riktlinjer nedan samt redovisade bedömningsgrunder ovan).

6. Referenser

7. Övriga meriter som den sökande önskar åberopa.

 

Den preliminära forskningsplanen på högst 5 sidor (12p, exkl. referenslista) ska ta upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektets relevans. Alla dokument som bifogas måste vara på svenska eller engelska.

Eventuella vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska märkas med referensnummer och skickas till:

IPS personalhandläggare 

Göteborgs universitet 

Inst för pedagogik och specialpedagogik 

Box 300 

405 30 Göteborg

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-20  

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.