Professor i flerspråkighet

Referensnummer PAR 2024/46

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet utlyser härmed en tjänst som professor i flerspråkighet. Professorns huvudsakliga arbetsuppgift är att leda och utveckla den forskning, utbildning och samverkan inom ämnet som bedrivs vid institutionen.

Forskningsmiljön
Institutionen har en bred och aktiv forskningsmiljö, med ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt som involverar nationella, nordiska och internationella samarbeten. Flerspråkighet och svenska som andraspråk är ett av fem profilområden vid institutionen. Forskningen inom profilområdet omfattar för närvarande bl.a. projekt om flerspråkighet, ämnesdidaktik, litteracitet och ord- och grammatikinlärning. Viktiga och samhällsaktuella frågor inom området är också nyanländas lärande och flerspråkighetens roll i samhälleliga processer som integration och segregation. En del av forskningen inom profilområdet är kopplad till projekt som finansieras av Skolverket och till externa uppdrag om utvecklingsarbete i utbildningsmiljöer som i växande grad präglas av flerspråkighet och mångfald. Innehavaren av professuren förutsätts kunna planera och leda en bred forskningsverksamhet inom flerspråkighetsfältet.

Undervisningen
Vid institutionen ges undervisning i flerspråkighet och svenska som andraspråk på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt inom ämneslärarutbildningen. Grundutbildning i ämnet har bedrivits sedan 1980-talet och forskarutbildning sedan början av 2000-talet. Centrala frågor för utbildningen på samtliga nivåer är andraspråksinlärning, andraspråksutveckling och andraspråkundervisning. Ämnesdidaktiska perspektiv på svenska som andraspråk samt flerspråkighets- och mångfaldsaspekter i samhälle och skola är av särskild vikt. Institutionen har också stora uppdrag för Skolverket och inom kompetensutveckling för lärare i svenska som andraspråk. Innehavaren av professuren förutsätts ta ansvar för vidareutveckling av forskarutbildningen inom ämnet flerspråkighet och svenska som andraspråk, och bör också ha intresse för övriga nivåer.  

Samverkan
Vad gäller flerspråkighet och svenska som andraspråk och flerspråkighet finns goda förutsättningar för samverkan mellan universitet och omgivande samhälle, inte minst skolan. Professorn förutsätts vara aktiv i samhällsdebatten om flerspråkighets-, identitets- och mångfaldsfrågor samt ta sig an språk- och utbildningspolitiska frågor som rör flerspråkighet.

 

Ämne 

Flerspråkighet.

 

Ämnesbeskrivning 

Vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi bedrivs forskning och undervisning i flerspråkighet och svenska som andraspråk. Vi bedriver forskning om många aspekter av flerspråkighet, bland annat språkdidaktik (med studier av t.ex. klassrumsinteraktion, skrivande och läroböcker), språkinlärning (med analys av exempelvis lexikon, fraseologi och grammatik) och sociolingvistik (med inriktning mot t.ex. språkattityder, språkpolitik och språkliga landskap).

Utbudet av kurser inom ämnet svenska som andraspråk är stort och vi har utbildning på alla nivåer – grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Kurserna spänner över olika teman som t.ex. migrationsprocesser, interaktion, språkstruktur på olika nivåer, kritisk textanalys, flerspråkighetsdidaktik och undervisningsmetodik. Vi är ansvariga för ämneslärarutbildningens ämnes- och VFU-kurser i Svenska som andraspråk samt delaktiga i grundskollärarutbildningen. Vi bedriver slutligen en stor uppdragsutbildningsverksamhet i samverkan med både interna och externa parter, t.ex. i form av kurser i svenska inom kompletterande yrkesutbildningar, och fortbildningskurser för lärare på uppdrag av Skolverket. Uppdragsverksamheten inkluderar även kurser för GU-anställda och tillhandahållande av Tisus-testet. En del av vår undervisning är förlagd till kvällstid och distans samt i viss utsträckning till platsförlagda uppdragsutbildningar över hela landet.

 

Arbetsuppgifter 

En viktig del av arbetsuppgifterna är att initiera och leda utveckling och forskning. Professorn förväntas därför, utöver att bedriva egen forskning, kunna inta en ledarroll för pågående och framtida forskning inom fältet. Anställningen omfattar också handledning av studenter på forskarnivå och avancerad nivå samt undervisning på alla nivåer, såväl på campus som distans. Professorn förväntas representera universitetet i ämnesrelaterade forsknings- och utvecklingsnätverk, och anställningen inkluderar också viss administration. Vidare förväntas professorn etablera och utveckla kontakter och samarbeten såväl inom som utanför universitetet. Ledningsuppdrag kan komma att ingå i anställningen. För att kunna ta aktiv del i miljön förväntas professorn vara närvarande på plats minst 60 % av tiden.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap. 3–4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets anställningsordning. Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.  

 

Bedömningsgrunder 

Vid tillsättning fästs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. När det gäller vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid de senaste årens forskning. Särskild vikt läggs också vid förmåga att initiera och leda forskningsprojekt och forskargrupper, och vid framgångsrikt genomförd handledning av doktorander. Internationella publikationer (inklusive accepterade eller insända manuskript) och dokumenterad förmåga att skaffa externa forskningsmedel värderas särskilt högt. Den sökande bör vara väl etablerad inom flerspråkighetsfältet, exempelvis genom vistelse som gästforskare, redaktörskap för vetenskapliga tidskrifter, deltagande i vetenskapliga utredningar.

När det gäller pedagogisk skicklighet läggs vikt vid gedigen erfarenhet av såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisningsinsatser, som utveckling av kurser, program och utbildningsutbud. Dessutom ska den sökande ha erfarenhet av handledning och examination, i synnerhet på avancerad nivå och forskarnivå.

Eftersom innehavaren av professuren förväntas kunna utveckla och befästa institutionens forskning inom flerspråkighetsfältet krävs det att denna har lämpliga ledaregenskaper. Dokumenterad erfarenhet av att leda och utveckla forskningsmiljöer och/eller forskarutbildning är meriterande. Administrativ kompetens och erfarenhet är också meriterande, liksom erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället.

Om man inte redan behärskar svenska (danska eller norska) förväntas man lära sig språket inom två år för att kunna undervisa och handleda på svenska och vara delaktig i andra aktiviteter vid institutionen.

De sökandes förmåga att samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämplighet för anställningen. Detta bedöms genom sakkunniggranskning, intervjuer, provföreläsning och referenstagning.

 

Övrigt

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (https://pil.gu.se/resurser/meriter).

 

Anställning 

Antal: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborg universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: 

Karin Helgesson, prefekt
E-post: karin.helgesson@svenska.gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas till: Göteborgs universitet, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Att: Jong Ho, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange på paketet/brevet diarienummer för aktuell anställning.

Ansökan ska utformas enligt Humanistiska fakultetens anvisningar. Dessa anvisningar finner du här: HFS-styrdokument-anvisningar professor ansökan-2017.pdf (gu.se)

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga med engelska som arbetsspråk. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-09-02

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.