Biträdande universitetslektor i socialt arbete

Ref PAR 2024/8

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi har drygt 130 anställda och vi ger såväl socionomprogram som mastersprogram i socialt arbete och mänskliga rättigheter, övrig vidareutbildning och utbildning på forskarnivå. I en expansiv och dynamisk miljö, vilken kännetecknas av ett stort samhällsengagemang och omfattande internationella kontakter och samarbeten genom olika nätverk och med universitet runtom i världen, bedrivs forskning i socialt arbete inom ramen för ett flertal profilområden.   

Mer information om institutionen finns på vår hemsida  

https://www.gu.se/socialtarbete   

Vi söker nu en biträdande universitetslektor i socialt arbete som kan stärka verksamhetens forsknings- och utbildningsmiljö! 

Ämne 

Socialt arbete

Ämnesbeskrivning 

Socialt arbete inrymmer studier av socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter.  Centralt inom ämnet socialt arbete är också att studera orsaker till och konsekvenser av sociala problem såsom dessa kan förstås på individ-, grupp och samhällsnivå. Viktigt är också att studera hur olika insatser utformas i syfte att förebygga eller avhjälpa sociala problem. Socialt arbete är huvudämne på grund-, avancerad och forskarnivå.

Arbetsuppgifter 

I arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor ingår att bedriva forskning motsvarande minst 50 procent av heltid. Hit hör val av forskningsfrågor, utveckling av teoretiska idéer, insamling av data och val av forskningsmetoder. I anställningen ingår också att aktivt söka extern finansiering till egen forskning samt att aktivt delta i institutionens forskningsmiljöer och seminarieverksamhet. 

Utbildning  i form av förberedelser för, genomförande av, och efterarbete vid olika former av undervisning inom såväl grundnivå, avancerad nivå och eventuellt inom utbildning på forskarnivå.  Även kurs- och programutveckling, kursansvar, kursadministration och övrigt pedagogiskt arbete ingår i anställningen. 

Behörighet 

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor i socialt arbete är den som 

 • har avlagt doktorsexamen i socialt arbete eller närliggande ämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens i enlighet med Högskoleförordningen (HF 4 kap 12 a §) och Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet (GU 2022/2359). 
 • visat pedagogisk skicklighet 

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Bedömningsgrunder 

Enligt Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning (GU 2019/843) ska den sökande väljas som, efter en sammanvägd bedömning av skicklighet och utvecklingspotential, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Meritvärdering sker endast bland behöriga sökanden. 

Eftersom lika stor omsorg kommer att ägnas granskningen av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, bör lika stor tyngd läggas vid redovisningen av såväl den pedagogiska som den vetenskapliga meriteringen. 

Vetenskaplig skicklighet 
Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering och pågående deltagande i nationella och/eller internationella forskningssamarbeten samt förmåga att erhålla externa forskningsmedel. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterade forskningsmeriter med tydlig relevans för socialt arbete. Särskild vikt kommer även att lägga vid kvalitén på den bifogade forskningsplanen. I forskningsplanen ska tydligt framgå hur projektet knyter an till någon av institutionens forskningsplattformar. 

 • Barn, unga familjer i socialt arbete, 
 • Socialt arbete hälsa och ohälsa 
 • Social exkludering och kontroll 
 • Våld och psykisk ohälsa i ett livsloppsperspektiv 
 • Välfärd i förändring 
 • Maktkritiska och globala studier i socialt arbete 
 • Normalitet, omsorg, rättigheter och makt 

Här kan du läsa mer om våra forskningsplattformar https://www.gu.se/socialtarbete/var-forskning  

Pedagogisk skicklighet 
Pedagogisk skicklighet visas genom dokumenterad erfarenhet av att ha planerat och genomfört undervisning i olika former (föreläsningar, seminarier, workshoppar, distansundervisning, handledning) på grundnivå och avancerad nivå. Särskild vikt kommer att läggas vid erfarenhet av undervisning inom socialt arbete, eller områden med tydlig relevans för det sociala arbetet.  

Samverkan med det omgivande samhället 
Samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas vikt. 

Lämplighet 
Den sökandes förmåga att kunna samarbeta internt och externt för att utföra de beskrivna arbetsuppgifterna kommer att beaktas vid bedömningen av lämpligheten för anställningen. 

Helhetsbedömning 
Det är angeläget att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt.  I helhetsbedömningen prövas förmågan till samarbete, internt och externt, vilket är centralt för att bidra till verksamhetens och ämnets akademiska utveckling. I helhetsbedömningen prövas också lämpligheten, vilket innebär att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna i befattningen väl. 

 I helhetsbedömningen av bedömningsgrunderna ska, förutom de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning, i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet bedömas. Hänsyn ska också tas till ledningsförmåga, administrativ skicklighet, samverkan med det omgivande samhället, och lämplighet. 

Övrigt 
En biträdande universitetslektor äger rätt att, efter ansökan senast sex månader innan den tidsbegränsade anställningen löper ut, prövas för befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor inom ämnesområdet om denne har behörighet för sådan anställning. För att bedöma lämpligheten görs en prövning enligt de bedömningsgrunder för anställning som universitetslektor som gäller vid Göteborgs universitet i enlighet med Anställningsordning för lärare vid Göteborgs universitet; med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning (GU 2019/843). Vid sådan prövning gäller också följande krav för befordran: 

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning publicerad i form av artiklar i tidskrifter eller annan litteratur där granskningsförfarande (peer-review) föregått publiceringen. Den vetenskapliga meriteringen ska ha uppnått nivån docentkompetens. 

Pedagogisk skicklighet visas genom högskolepedagogisk meritering i form av utbildning och kurser, samt förmåga till pedagogisk egenreflektion. Detta är ett krav för befordran. 

Anställning 

Tidsbegränsad anställning under fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor och en tillsvidareanställning. Anställningen är på 100%, med placering tillsvidare vid institutionen för socialt arbete. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

Inkomna ansökningar bedöms av externa sakkunniga. I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning. I intervjuerna ges du som sökande möjlighet att beskriva och utveckla din egen syn på ämnet samt på din eventuella kommande roll vid institutionen. Dessa moment kommer också i förekommande fall också ligga till grund för bedömningen. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Therése Wissö, viceprefekt therese.wisso@socwork.gu.se 

Har du frågor om anställningsförfarande är du välkommen att kontakta Anna Wettler, personalhandläggare anna.wettler@socwork.gu.se 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

Ansökan 

Anställningen söker du via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökan bör innehålla relevant information och relevanta underlag för bedömning av kriterierna som specificeras under "Bedömningsgrund". 

 1. Meritförteckning/CV, inklusive fullständig publikationslista och redogörelse för erhållna externa medel (med belopp). 

 2. En beskrivning av dina vetenskapliga kvalifikationer innehållande: 
  a) En lista över maximalt tio vetenskapliga publikationer. Ange din roll och omfattningen på din arbetsinsats för de valda publikationer som är samförfattade. Om en artikel eller bok är accepterad för publicering men ännu inte utgiven ska intyg om accepterad publikation bifogas.  

  b) Forskningsplan om max 3 sidor.

 3. Fullständiga elektroniska exemplar av max tio vetenskapliga publikationer.  

 4. En redogörelse av dina pedagogiska kvalifikationer innehållande: 
  a) En lista över de kurser och utbildningsprogram som du har utvecklat och undervisat på, på grundnivå, avancerad nivå samt på forskarutbildningsnivå. 

  b) En beskrivning av dina pedagogiska meriter och kvalifikationer med upplysningar om omfattning och kvalité.   
     
  c) En beskrivning av din läromedelsproduktion (läroböcker och annat undervisningsmaterial.   
     
  d) En pedagogisk självreflektion om din undervisningsfilosofi och undervisningspraktik (max 3 sidor).   
     
  e) Intyg på din högskolepedagogiska utbildning om sådan finns.   
     
  f) Intyg om din undervisningserfarenhet från prefekt/studierektor eller motsvarande vid minst ett universitet/institution.   

 5. Fullständiga exemplar av maximalt tre arbeten från din eventuella läromedelsproduktion. 
 6. Övriga intyg och handlingar som du önskar åberopa 

 

De sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och instruktioner samt att den är registrerad senast sista ansökningsdagen. De meriter som åberopas ska styrkas med intyg. 

De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två identiska exemplar till: 

Göteborgs universitet 

Institutionen för socialt arbete 

Att: Anna Wettler 

Box 720 

405 30 Göteborg 

Glöm inte att ange referens-/diarienummer PAR 2024/8 på försändelsen 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-21

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.