Forskarutbildning för dig med lärarexamen

Ref PAR 2023/1366

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Om forskarskolan CUL   

Forskarskolan CUL är fakultetsgemensam vid Göteborgs universitet. Den nationellt unika verksamheten är universitetet största forskarskola, som ska bidra till utveckling av skolans vetenskapliga grund och av pedagogisk yrkesverksamhet samt verka för forskningsanknytning av lärarutbildning. Forskarskolan CUL ingår numera i den nya samverkansorganisationen CULF, som även omfattar regeringsuppdraget Utveckling, Lärande, Forskning (ULF) vars syfte är att finansiera och stötta forskning som bygger på samverkan mellan akademi och skolverksamhet.

Forskarutbildade lärare i verksamheten bidrar till att möjliggöra en skola på vetenskaplig grund. Dels ökar möjligheterna att bedriva skol- och undervisningsutveckling liksom systematiskt kvalitetsarbete, dels innebär det professionsutveckling och kvalificering för lektorsuppdrag och arbete inom ramen för övningsskoleverksamhet. Skolor och förskolor med forskarutbildad personal kommer att vara redo för en framtid där praktiknära forskning utgör en del av en lärares vardag.

CUL öppnar nu för antagning till utbildning på forskarnivå för dig med lärarexamen. Utbildningen sker i samverkan med Humanistiska, IT, Konstnärliga, Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga samt Utbildningsvetenskapliga fakulteterna. Det är två typer av antagning som är aktuella, en som innebär anställning som doktorand vid Göteborgs universitet och en där din arbetsgivare finansierar lönekostnader under studietiden.

 

Ämnen och placering

För doktorandanställningarna, där Göteborgs universitet står för såväl utbildnings- som lönekostnader, omfattar utlysningen sex platser. Följande ämnen och inriktningar är möjliga att söka:

 • Barn- och ungdomsvetenskap
 • Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Matematik eller naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning
 • Informationsteknologi och lärande

I ämnet Matematik med inriktning mot utbildningsvetenskap finns dessutom en doktorandanställning med inriktning mot digitalt undervisningsmaterial för globala södern och flyktingläger. Information om denna tjänst finns på länken nedanför.

https://www.chalmers.se/institutioner/mv/akelius-math-learning-lab/

  

För samverkansplatserna, där extern finansiering av lönekostnader krävs, omfattar utlysningen fyra (eventuellt fler) platser. Följande ämnen är möjliga att söka:

 • Barn- och ungdomsvetenskap
 • Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Kostvetenskap
 • Idrottsvetenskap
 • Pedagogiskt arbete
 • Matematik eller naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning
 • Informationsteknologi och lärande
 • Ämnesdidaktik med inriktningar

En doktorand som antas till ett forskarutbildningsämne kommer att ha sin placering vid en institution som tillhör en av de fakulter som medverkar i denna utlysning. Den som antas till en doktorandanställning blir anställd vid denna institution medan den som antas till en samverkansplats genomför sin utbildning vid institutionen.

   

Arbetsuppgifter   

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.    

Inom ramen för din doktorandanställning kan du ha institutionstjänstgöring i en omfattning av max 20 % av heltid fördelat under hela utbildningstiden. Institutionstjänstgöring omfattar vanligtvis undervisning på grundnivå och avancerad nivå, men även forskning och administration kan ingå.  

  

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

 1. avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
 2. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 
   

Utöver grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har varje sökt ämne och inriktining särskilda krav på behörighet. Information om varje ämnes behörighetskrav hittar du på CULs hemsida via länken nedanför.

https://www.gu.se/culf/forskarskolan-cul/tio-amnen-pa-forskarniva

 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Ansökan bedöms i relation till det sökta ämnet. Hänsyn tas då till sökandes förmåga att:

 1. presentera relevanta och intressanta frågor
 2. specificera en avgränsad forskningsfråga inom det valda problemområdet
 3. beskriva hur och på vilken vetenskaplig grund forskningen ska genomföras
 4. argumentera för relevans relativt utbildningsvetenskaplig forskning
 5. motivera forskningsområdets relevans för pedagogisk yrkesverksamhet och lärarutbildning
 6. formulera en tidsplan för ett doktorandprojekt

  

Anställning   

Doktorandanställningarna innebär en tidsbegränsad doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Förordning (2014:1012).  

Tillträde enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

  

Tillsättningsförfarande   

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp vars uppgift är att rangordna ansökningarna. De ansökningar som placerats i en tätgrupp kan komma att kompletteras av intervjuer. Beslut om antagning fattas av utbildningsvetenskapliga fakultetens dekan. I enlighet med doktorandreglerna vid Göteborgs universitet kan endast doktorander som kan erbjudas handledning antas till utbildning på forskarnivå.

Ansökningar bedöms och prioriteras i två steg: En första bedömning och prioritering sker vid den fakultet där forskarutbildningsämnet finns. Därefter gör CULF:s vetenskapliga råd ett slutgiltigt urval bland de ansökningar som fakulteterna föreslagit. Antagning görs sedan dels via ett antagningsbeslut till respektive forskarutbildningsämne vid den institution där doktoranden placeras, dels via ett beslut om antagning genom CUL:s forskarskola som fattas av Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Besked lämnas till sökande i maj 2024.

 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Frågor angående utlysningen besvaras av Cecilia Ferm, CULF:s vetenskapliga ledare, 031-786 2106 cecilia.ferm.almqvist@gu.se, eller CULF:s handläggare Michael Hansen, michael.hansen@gu.se

  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal på länken nedanför.

https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-08

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.