Doktorandplatser i musikpedagogik

Ref PAR 2023/1271

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Högskolan för scen och musik är en del av den Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vi erbjuder högt specialiserade utbildningsprogram i en utåtriktad och internationell miljö. Institutionen utbildar musiker i flera genrer, komponister, musikalartister, lärare i musik, dans och teater, operasångare, performance-artister och skådespelare och har drygt 600 studenter samt närmare 200 anställda. Vår unika ämnesbredd ger både studenter och medarbetare förutsättningar för ett bredare konstnärligt perspektiv och möjligheter att utforska nya arbetssätt och forskningsfält.

På Högskolan för scen och musik finns såväl forskarutbildning som senior forskning som bedrivs inom ämnena musikalisk gestaltning, scenisk gestaltning, musikpedagogik samt estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap. Forskningen söker skapa en fördjupad insikt och mening kring lärandet, undervisningen och den konstnärliga praktiken, och utgår i detta från såväl konstnärliga kunskapspraktiker som olika sociala och vetenskapliga fält. Tillsammans med vår systerinstitution, HDK-Valand, är vi Skandinaviens bredaste konstnärliga fakultet.

Ämnesbeskrivning och inriktning 

Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr lärandesituationer i musik. Problem behandlas i sammanhang där musik ingår eller har ingått i uppfostran, utbildning, undervisning och annan påverkan som utövas i en viss kulturell situation. Vid Högskolan för scen och musik inriktas den musikpedagogiska forskningen mot högre musikutbildning och mot lärande och undervisning i andra musikaliska sammanhang, inom och utom utbildningsinstitutionerna, som kan ses som förberedande för högre utbildning. Forskningen inriktas mot kunskapsbildning och identitetsskapande i musikaliska lärandepraktiker, vilka ställs i relation till det omgivande samhället.  

Som doktorand i musikpedagogik kommer du att knytas till institutionens pågående forskning som tar sin utgångspunkt i olika samhällsrelevanta problemställningar. Du kan välja att genomföra din studie inom:
a) högre musikutbildning
b) musikaliska lärandekontexter som kan ses som förberedande för högre utbildning
c) kulturskola

Arbetsuppgifter   

Utbildningen på forskarnivå syftar till att ge en allsidig vetenskaplig skolning som också ger en god förberedelse för sådana uppgifter i samhället där kunskaper i musikpedagogik som vetenskap är av värde. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) varav 90 högskolepoäng är kurser inom forskarutbildningens ram och 150 högskolepoäng en avhandling. Utbildningen leder till en filosofie doktorsexamen i musikpedagogik.

Studierna bedrivs på heltid om inte särskilda skäl föreligger för lägre studietakt. Som doktorand förutsätts att du aktivt deltar i forskningsmiljön vid institutionen, vilket innebär att du är fysiskt närvarande. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. Utbildningen bedrivs i samverkan med Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, vilket innebär att de obligatoriska kurserna och delar av seminarieverksamheten ges i samverkan med Malmö, såväl online som på plats.  

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/ 

Behörighet    

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har, enligt Högskoleförordningen 7 kap, 39 § den som har:

1) avlagt examen på avancerad nivå (magister eller master)
eller
2) avlagt 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå
eller
3) förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands.

Särskild behörighet: För att antas till utbildning på forskarnivå i musikpedagogik krävs dessutom ett av följande alternativ:

a) Lärarexamen i musik, inkluderande minst 90 högskolepoäng i musikpedagogik, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
eller
b)Magisterexamen i musikpedagogik

Kraven på särskild behörighet skall anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Hänsyn kan också tas till adekvata yrkeserfarenheter.

För studerande med konstnärlig examen i musik, musikvetenskap eller andra närliggande discipliner, på avancerad nivå, och minst 30 högskolepoäng i musikpedagogik på avancerad nivå, kan enskild prövning göras.

God förmåga att läsa och förstå ett skandinaviskt språk är en förutsättning för att kunna delta i kurser och seminarier. Eftersom musikpedagogik är ett internationellt forskningsområde är även mycket goda kunskaper i engelska nödvändigt.

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundas främst på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera en undersökning samt presentera undersökningsresultat.

För kvalifikationer och önskvärda meriter, se den allmänna studieplanen för musikpedagogik:
https://www.gu.se/scen-musik/var-forskarutbildning/musikpedagogik

Anställning    

Två typer av antagningar är aktuella:

  1. Två doktorandanställningar finansierade av Högskolan för scen och musik. Dessa tjänster är tidsbegränsade anställningar om fyra år enligt högskoleförordningen med en omfattning om 100%. Anställningarna är placerade vid Högskolan för scen och musik.

  2. En eller flera samverkansplatser med extern finansiering av arbetsgivare (t ex kommun eller högskola). En samverkansplats innebär att den forskarstuderande har kvar sin externa anställning under utbildningstiden. För ansökan till samverkansplatsen måste intyg från arbetsgivaren om full finansiering under hela utbildningstiden bifogas ansökan.

Tillträdesdatum är 2024-09-01.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i 5 kap. Högskoleförordningen (1993:100).

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. 

Tillsättningsförfarande   

Rekryteringsgruppens arbete leds av ämnesföreträdaren i musikpedagogik. I övrigt består rekryteringsgruppen av disputerade lärare vid institutionen, doktorandrepresentant, vice prefekt forskarutbildning, HR samt en extern sakkunnig. 

Sökande med de främsta ansökningarna kallas till intervjuer. Dessa planeras att äga rum i Göteborg den 11 april 2024 och en förutsättning för eventuell antagning är att du som söker är tillgänglig detta datum.

Kontaktuppgifter för anställningen   

För frågor gällande forskarutbildningen i musikpedagogik, kontakta ämnesföreträdare Monica Lindgren (monica.lindgren@hsm.gu.se).

För frågor gällande anställningen, kontakta enhetschef Maria Larsson (maria.larsson@hsm.gu.se)

För frågor gällande rekryteringsportalen, kontakta Personaladministratör Linnea Back (hr@hsm.gu.se)

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.  

Ansökan ska innehålla följande:

1. Ett personligt brev där du motiverar din ansökan och sammanfattar din kompetens.

2. En forskningsplan (5–6 sidor) som visar hur du tänker dig ett framtida avhandlingsarbete. Forskningsplanen ska innehålla följande:

Problemområdet och forskningsfrågor: Ange de frågor du vill utveckla kunskap om. Beskriv bakgrunden och motiven till att du valt dessa frågor. Utveckla dina idéer om det problemområde som dina frågor knyter an till och beskriv kopplingen till forskarutbildningsämnet musikpedagogik och till institutionens forskningsinriktning inom ämnet. Du ska relatera dina frågor till hur kunskapsläget inom forskningen ser ut, det vill säga vad man redan vet inom problemområdet/forskningsområdet.

Relevans för pedagogisk verksamhet: Beskriv varför ditt forskningsområde är relevant för musikpedagogiska praktiker. Beskriv förväntad nytta av forskningen och möjliga användningsområden för vunna insikter.

Genomförande: Beskriv hur du planerar att genomföra ditt forskningsprojekt till exempel med avseende på metoder, empiriskt underlag, omfattning, förankring. Argumentera för dina val

3. Uppsatser och examensarbeten samt eventuellt andra relevanta skrifter.

4. CV/Meritförteckning som inkluderar avklarade utbildningar, universitetskurser samt anställningar. Bifoga även vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.

5. Redogörelse för samt intyg på övriga relevanta meriter som t ex deltagande i forsknings-, utvärderings- eller utvecklingsarbete. Här kan du även ladda upp eventuellt intyg på full finansiering från din arbetsgivare för en samverkansplats.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-08 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.