Doktorandanställningar i Pedagogiskt arbete samt i Ämnesdidaktik med inriktningar (upp till fem anställningar)

Ref PAR 2023/1079

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP, finns cirka 160 anställda. Institutionens övergripande profil kännetecknas av intresse för undervisning och lärande i och utanför skolan. Institutionens mest omfattande verksamhet är lärarutbildning och vi bedriver utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå.

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession utgör en av de starkaste didaktiska miljöerna i Norden. Vi arbetar med forskning och utbildning i och om undervisning och lärande. Ett gemensamt intresse vid institutionen är att genom utbildning och forskning om högre utbildning, skola och klassrum utveckla kunskap som bidrar till ett mer jämlikt och hållbart samhälle. Till institutionens arbete hör lärarutbildning, forskning och utvecklingsarbete med betydelse för skolans verksamhet. Det praktiknära arbetet sker ofta i samverkan med enskilda skolor, kommuner och Skolverket. Förutom ansvar för grundlärarprogrammet har institutionen ansvar för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Vi ansvarar också för två mastersprogram, ett i didaktik och ett internationellt program i utbildning för hållbar utveckling. Våra forskarutbildningsämnen är ämnesdidaktik med inriktningar och pedagogiskt arbete. Denna utlysning är ett led i institutionens arbete med att stärka forskningsmiljöerna och utveckla verksamheterna. Se vidare: https://www.gu.se/didaktik-pedagogisk-profession

Institutionens forskning är organiserad i tre övergripande forskningsmiljöer:

Didaktiska klassrumstudier där undervisning, lärande och dessa processers innehåll sammanhållet uppmärksammas och studeras. SE: https://www.gu.se/forskning/didaktiska-klassrumsstudier

Fenomenografi, variationsteori och learning study fokuserar till exempel hur elevers möjligheter att lära ett specifikt ämnesinnehåll kan förbättras. Forskningen undersöker innehållsligt nödvändiga villkor för lärande och hur de kan skapas i till exempel undervisning genom praktiknära forskning tillsammans med lärare. https://www.gu.se/forskning/fenomenografi-variationsteori-learning-study

Kritisk utbildningsforskning berör utbildning som social och politisk institution och inkluderar studier av kunskapsprocesser, utbildningsreformer och lärarprofessioner. Intresset riktas mot hur utbildningssystemet hanterar frågor om utbildning och demokrati i anslutning till samhällsutmaningar. https://www.gu.se/forskning/kritisk-utbildningsforskning-kruf

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession ledigförklarar nu upp till fem heltidsanställningar som doktorand med antagning till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete, alternativt ämnesdidaktik med inriktningar. Anställningarna kommer att knytas till institutionens forskningsmiljöer och gärna till pågående forskningsprojekt. Om ansökan riktas mot forskningsmiljön Kritisk utbildningsforskning kan den ha allmän inriktning. Riktas ansökan mot Didaktiska klassrumsstudier eller Fenomenografi, variationsteori och learning study kommer vi prioritera ansökningar med fokus mot naturvetenskap, svenska eller teknik.

Ämnen

Pedagogiskt arbete är ett ämne på forskarnivå som behandlar olika perspektiv och aspekter av arbete inom utbildningsinstitutioner i samhället. Forskning inom pedagogiskt arbete behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Här ingår villkor för lärares och studerandes arbete med undervisning och lärande, både i praktiken och i relation till policy och utbildningsreformer.

Ämnesdidaktik med inriktningar är ett ämne på forskarnivå som handlar om undervisning och lärande med fokus på ett specifikt innehåll som ofta är knutet till skolämnen, universitetsdiscipliner eller yrkesutövning. Ämnesdidaktisk forskning intresserar sig för förutsättningar och villkor för undervisning och lärande, samt samband mellan undervisning och lärande. Exempel på inriktningar i ämnesdidaktik är matematik, naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap, språk, svenska och hållbar utveckling. Denna utlysning avser antagning med inriktning mot naturvetenskap, svenska eller teknik.

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Information om utbildningen finns på institutionens hemsida. Doktoranden ska ägna sig åt utbildning på forskarnivå och kommer att knytas till någon av institutionens forskningsmiljöer. Utöver det ser institutionen gärna att tjänstgöring som avser utbildning, annan forskning och administrativt arbete ingår i arbetsuppgifterna (max 20 %). Anställningen förlängs då med tid motsvarande denna tjänstgöring.

Behörighet

Behörighet pedagogiskt arbete

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbetet är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbetet krävs ett av följande alternativ:

 1. Lärarexamen på avancerad nivå, alternativt lärarexamen samt ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
 2. Minst 90 högskolepoäng, med inriktning mot pedagogisk yrkesverksamhet eller inriktning mot barn- och ungdomsverksamhet, eller motsvarande, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För ansökningar till pedagogiskt arbete som fokuserar på ämnet svenska krävs att sökande behärskar svenska språket i tal och skrift.

Behörighet ämnesdidaktik med inriktningar

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet ämnesdidaktik med inriktningar krävs att den sökande uppfyller villkor för grundläggande och särskild behörighet, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnet Ämnesdidaktik med inriktningar krävs ett av följande alternativ:

 1. Lärarexamen, varav kurser motsvarande minst 60 högskolepoäng i relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, och ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
 2. Minst 90 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inom ett relevant ämnesdidaktiskt kunskapsområde, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Behörig är även den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För ansökningar till ämnesdidaktik med inriktningar som fokuserar ämnet svenska krävs att sökande behärskar svenska språket i tal och skrift. 

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

 • kvalitet i behörighetsgivande examensarbete/uppsats
 • kvalitet på inskickad forskningsplan (se rubriken Ansökan)

Stor vikt läggs även vid att avhandlingsarbetet bedöms kunna stödjas av och bidra till institutionens forskning och dess miljöer inom de inriktningar som angetts. Det är också fördelaktigt med egen undervisningsbakgrund i första hand relativt grundskolan, i andra hand också inom andra skolformer.

Anställning

I samband med antagningen till utbildning på forskarnivå kommer det att erbjudas en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, motsvarande 4 års heltidsstudier.
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Tillträde: Enligt överenskommelse.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning, konstnärlig forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid. Förordning (2014:1012).

En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen eller konstnärlig doktorsexamen.

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://www.gu.se/forskarutbildning

Tillsättningsförfarande

Ansökningarna bereds av en antagningsgrupp vars uppgift är att rangordna ansökningarna. De ansökningar som placerats i en tätgrupp kan komma att kompletteras av intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekt. I enlighet med doktorandreglerna vid Göteborgs universitet kan endast doktorander som kan erbjudas handledning antas till utbildning på forskarnivå.

Kontaktuppgifter för anställningen

Frågor avseende forskarstudierna besvaras av viceprefekterna för utbildning på forskarnivå: Jonas Emanuelsson (jonas.emanuelsson@gu.se) eller Beniamin Knutsson (beniamin.knutsson@gu.se).

Frågor som rör forskningsmiljöerna besvaras av miljöernas kontaktpersoner (se hemsidor). Frågor som rör anställningen besvaras av personalhandläggare Mikaela Hansson (mikaela.hansson@gu.se).

Ansökan

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.

Ange om du söker pedagogiskt arbete eller om ansökan avser ämnesdidaktik med inriktningar. Ange också vilken av de tre forskningsmiljöerna ansökan är knuten till.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan skall innehålla följande delar:

 1. Personligt brev med en kort motivering till sökt anställning, max 1 A4-sida
 2. Meritförteckning
 3. Studiedokumentation som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten (Utdrag ur LADOK eller annat - studiedokumentationsregister)
 4. Uppsats/examensarbete omfattande 15 hp på avancerad nivå samt ytterligare max en forskningsrelaterad text (till exempel artikel, rapport eller motsvarande)
 5. Preliminär forskningsplan, max fem A4-sidor (se riktlinjer nedan samt redovisade bedömningsgrunder ovan).
 6. Referenser
 7. Övriga meriter som den sökande önskar åberopa.

I den preliminära forskningsplanen beskrivs det tilltänkta avhandlingsprojektet (max 5 A4-sidor, 11 punkter exkl. referenslista). Denna bör innehålla bakgrund och syfte, tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, metod och referenser. Av forskningsplanen skall det framgå om du avser att fokusera naturvetenskap, svenska eller teknik. Om den valda fokuseringen är svenska skall forskningsplanen skrivas på svenska. Knyts ansökan till Kritisk utbildningsforskning är en inriktning mot naturvetenskap, svenska eller teknik möjlig men är ej ett krav.

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form ska märkas med referensnummer och skickas till:

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Rebecca Hall Namanzi
Göteborgs universitet
Fält 300
405 30 GÖTEBORG

Märk kuvertet med anställningens diarienummer PAR 2023/1079

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-01-31

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.