Professor i sociologi med inriktning mot teknik- och vetenskapsstudier

Referensnummer PAR 2023/428

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning om bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, brottslighet, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, samt teknik och vetenskap.

Forskningsinriktningarna på institutionen koordineras huvudsakligen runt olika seminarieserier, där det ständigt sker korsbefruktning genom att flertalet medarbetare följer mer än en seminarieserie.

Institutionens utbildningar på grund- och avancerad nivå erbjuds inom en rad områden som till exempel sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen, där institutionen bland annat bär huvudansvaret för en kurs i vetenskapligt förhållningssätt på samtliga lärarutbildningsinriktningar. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis Centrum för Global Human Recource Management (CGHRM).

Ämne

Sociologi

Ämnesbeskrivning

Forskningen inom teknik- och vetenskapsstudier (science and technology studies – STS) har en lång tradition på institutionen, och stärktes kraftigt 2007 när institutionen införlivade den tidigare fristående avdelningen för STS. Idag är institutionens seminarieserie med STS-inriktning en av institutionens mest livaktiga och i forskningsgruppen fokuseras särskilt studier av miljö och klimat, digitalisering, vård och ekonomi. Genom att studera vetenskap och teknik som materiella praktiker och kultur ställer forskningen frågor så som: Hur blir nya digitala teknologier införlivade i arbets- och vardagsliv och med vilka konsekvenser? Varför påverkar inte klimatforskningens resultat vårt sätt att leva? Hur påverkar patienters kunskap och aktivism utvecklingen i medicinsk vetenskap och teknologi? Institutionens forskarutbildning i sociologi ger doktorander möjlighet att välja en inriktning mot STS, där specifika doktorandkurser ges inom ramen för upparbetade samarbeten med STS-forskare på andra institutioner.

Arbetsuppgifter 

Målsättningen med professuren är att säkra och långsiktigt stärka STS-forskningen på institutionen genom att initiera, utveckla och driva forskning inom fältet i form av forskningsprojekt och -program som involverar samarbetspartners, både på institutionen och externt. Professorn skall vara aktivt närvarande i institutionens forskningsmiljö med inriktning mot STS och ta en aktiv del i dess organisering och koordinering. Professorn förväntas vidare tillsammans med institutionens övriga professorer ta ett övergripande ansvar för forskningens såväl som forskarutbildningens kvalitet. Arbetsuppgifterna består i att:

• Aktivt delta i forskningsmiljöns vetenskapliga seminarier och ta en koordinerande roll för seminarieserien.

• Initiera och driva externfinansierade forskningsprojekt/program inom STS.

• Stärka och utveckla STS-forskningen och bidra till samarbete med forskare inom STS som är verksamma på Samhällsvetenskapliga fakulteten och Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, samt Chalmers, och därmed vara drivande i att utveckla den lokala forskningsmiljön kring STS.

• Bidra till en långsiktigt hållbar forskningsmiljö genom att verka för externfinansierade forskarutbildningar (forskarskola), projektfinansierade doktorandtjänster, samverkansdoktorander, samt postdok-anställningar med inriktning mot STS.

• Genom bred forskningssamverkan nationellt och internationellt bidra till en dynamisk och inkluderande forskningsmiljö med högt internationellt anseende.

• Genom samverkan med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle bidra till spridning och nyttiggörande av forskningsresultat samt initiera nya forskningsfrågor.

• Undervisa eller bedriva annan institutionstjänstgöring om minst 25%. Undervisningen skall främst äga rum inom utbildning på forskarnivå, men även undervisning på avancerad och grundnivå kan förekomma.

Utöver tid för forskning finansierad av externa bidrag har professorer vid institutionen 30% av sin arbetstid avsatt för forskning och utveckling samt utveckling av institutionens forskningsmiljö.

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning. 

Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.  

Bedömningsgrunder 

Som bedömningsgrunder för en anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla.

För bedömning av vetenskaplig skicklighet används kriterier som bredd, djup och originalitet i forskningen, produktivitet, bidrag till och uppdrag inom det internationella vetenskapssamhället. Den pedagogiska skickligheten bedöms med kriterierna omfattning av dokumenterad väl genomförd undervisning på samtliga nivåer och handledarerfarenhet inom utbildning på forskarnivå, förmåga att förmedla kunskap, engagemang och intresse för ämnet, erfarenhet och skicklighet avseende utveckling av kurser och pedagogisk verksamhet samt erfarenhet av läromedelsproduktion.

Bedömningsgrunderna avser också förmåga att bygga forskningsmiljöer, leda och utveckla forskningsprojekt, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt administrativ skicklighet. Även förmågan till internt socialt engagemang bedöms som väsentligt. Vi söker en person som genom initiativförmåga, deltagande och engagemang bidrar till den långsiktiga utvecklingen av forskningsmiljön inom teknik- och vetenskapsstudier. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhets att i närtid ha sökt och erhållit externa medel för forskningsprojekt, forskningsprogram, doktorandprojekt och konferenser.

Mot bakgrund av arbetsuppgifterna tillskrivs dokumenterade meriter särskild vikt avseende följande:

• Forskning av hög kvalitet inriktad mot STS. Forskning som ämnesmässigt ligger nära institutionens forskningsteman inom STS (såsom miljö och klimat, vård, digitalisering och ekonomi) är särskilt meriterande, då detta underlättar integrering i den befintliga forskningsmiljön.

• Förmåga att initiera och leda forsknings- och utvecklingsarbete. Särskilt meriterande är dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka externa medel för större forskningsprogram inkluderande doktorander och juniora forskare.

• Erfarenhet av internationella forskningssamarbeten.

• Undervisning av god kvalitet på samtliga nivåer, särskilt inom utbildning på avancerad och forskarnivå.

• Erfarenhet av att handleda doktorander, samt handledning/stöd till postdoktorer.

• Samverkan med det omgivande samhället, inklusive popularisering av vetenskapliga resultat.

• God ledningsförmåga och administrativ skicklighet.

• God samarbetsförmåga och allmän lämplighet att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna.

Anställning 

Avser anställning tillsvidare, heltid, med placering vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

Beslut om anställning kommer att föregås av extern sakkunniggranskning, intervjuer och referenstagning. Provföreläsningar kan förekomma. Efter sista ansökningsdag kommer information om den fortsatta processen att lämnas till samtliga sökande. Observera att samtliga inkomna handlingar till Göteborgs universitet, inklusive bilagor, enligt svensk lagstiftning utgör allmän handling.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Har du frågor om anställningen och institutionen är du välkommen att kontakta:

Mattias Wahlström, vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning, mattias.wahlstrom@gu.se, tfn +46 (0)31 786 4830

eller

Micael Björk, prefekt, micael.bjork@gu.se, tfn +46 (0) 31 786 3810


Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta

Anna Karin Wiberg, anna-karin.wiberg@gu.se, tfn +46 (0) 31 786 3156

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast midnatt (svensk tid) sista ansökningsdag.

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på "Ansök".

Vi ser gärna att din ansökan är skriven på engelska, då den kommer att granskas av flera sakkunniga varav en eller flera sannolikt har engelska som arbetsspråk.

Vetenskapliga publikationer, skrifter och liknande som inte finns i elektronisk form skall skickas i fyra exemplar till: Inst för sociologi och arbetsvetenskap, att Anna Karin Wiberg, Box 720, 405 30 Göteborg

Ansökan ska innehålla:

• Personligt brev
• Meritförteckning/CV
• Kopior av utbildningsbevis, betyg eller andra handlingar som styrker den sökandes meriter
• Avsiktsförklaring på max två sidor där den sökande belyser hur hen avser att utföra arbetsuppgifterna inom sökt anställning
• Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en fullständig publikationslista, en förteckning över de maximalt 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till detta urval, samt en kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet. De åberopade vetenskapliga skrifterna bifogas som bilagor
• Redogörelse för pedagogiska meriter innehållande pedagogisk utbildning, en förteckning över de maximalt 10 pedagogiska arbeten/läromedel som åberopas, en kortfattad redogörelse för egen pedagogisk verksamhet och en pedagogisk självreflektion. Kvalitativa omdömen, kursvärderingar eller motsvarande bör bifogas som bilagor.
• Redogörelse för ledarskapsmeriter
• Redogörelse för administrativa meriter
• Redogörelse för samverkansmeriter

• Referenser (minst 2) inklusive namn, titel, nuvarande anställning och kontaktuppgifter Bilagor avseende samtliga punkter skall namnges på sätt som tydligt utvisar dess innehåll.

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-04-30

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.