Två doktorander i samhällsvetenskapliga miljöstudier – med fokus på rättvis urban och regional klimatomställning

Ref PAR 2023/117

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Samhällsvetenskapliga miljöstudier (ESS) vid Institutionen för globala studier är ett nytt och växande, tvärvetenskapligt ämne som utforskar frågor relaterade till miljöförändringar och ohållbart naturresursutnyttjande i olika delar av världen. Forskning i samhällsvetenskapliga miljöstudier har som övergripande mål att bidra till ökad förståelse av komplexa miljöproblem genom tillämpning och utveckling av samhällsvetenskaplig teori och metodologi. För närvarande bedriver ett 20-tal forskare inom ESS studier inom en rad olika teman, inklusive miljöförvaltning och -policy, hållbar utveckling, klimatomställning, miljörättvisa, traditionell ekologisk kunskap, miljöutbildning, politisk ekologi, hållbar stadsutveckling, miljökonflikter och marin naturresursanvändning.

Samhällsvetenskapliga miljöstudier vid Institutionen för globala studier utlyser två doktorandtjänster inom ”Just Transitions - Forskarskolan om ledning och organisering för rättvis och regional klimatomställning” finansierat av Formas. Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Många städer har formulerat klimatplaner och mål där också begreppet ’rättvisa’ betonas som avgörande för att möjliggöra ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och fullvärdiga levnadsvillkor och livsmiljöer för samtliga invånare. Dock har de kunskapsfält som hittills utvecklats kring hållbar urban klimatomställning endast i begränsad omfattning inbegripit forskning och praktik kring urban och regional rättvisa. Syftet med forskarskolan Just Transitions är att bygga kunskap och kompetens kring hur en rättvis klimatomställning kan förverkligas i en lokal kontext. Genom sju doktorandprojekts engagemang i kommunala och regionala processer utvecklas kunskap om de förutsättningar och förmågor som krävs för samverkan, ledning och styrning mot en rättvis klimatomställning. I en transdisciplinär samverkan kommer forskarskolans doktorander att utveckla sina projekt utifrån de ingående offentliga parternas befintliga och framtida behov och sina respektive disciplinära utgångspunkter. Just Transitions etableras mellan fyra offentliga och tre akademiska parter: Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Linköpings stad, Länsstyrelsen Östergötland, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Linköpings universitet, samt med samverkansarenan Urban Futures Centrum i Göteborg. Mer info om forskarskolan finns på: https://liu.se/forskning/just-transitions-forskarskola.

Den ena doktoranden ska utforma sitt avhandlingsprojekt i samarbete med Göteborgs Stads miljöförvaltning som ansvarar för att driva och samordna stadens klimatarbete utifrån målen och strategierna i stadens miljö- och klimatprogram. I det arbetet ingår att säkerställa att klimatarbetet också förstärker andra ambitioner i staden, inte minst målsättningen att skapa en jämlik stad. En utmaning är att områden som behöver stödja varandra typiskt sett drivs av olika delar av staden, och uttrycks i olika styrdokument. En annan är att det kan finnas svårlösta målkonflikter mellan olika områden. Doktoranden kommer att undersöka denna komplexa situation med fokus på ledning och styrning. Målsättningarna är dels att bidra till en bredare förståelse av dessa målkonflikter genom att analysera policyinnehållet i olika styrdokument, dels bidra till att utveckla nya arbetssätt som bättre kan understödja en rättvis klimatomställning i staden.

Den andra doktoranden ska utforma sitt avhandlingsprojekt i samarbete med Västra Götalandsregionen som ansvarar för att driva och samordna omställningen mot ett mer hållbart och konkurrenskraftigt samhälle på regional nivå. Det regionala arbetet sker i samverkan mellan flera regionala förvaltningar och styrs av regionala strategier. Utmaningarna är att klara ambitionerna om en rättvis klimatomställning, regional konkurrenskraft och utvecklad delaktighet och möjlighet till hållbara livsmiljöer i hela Västra Götaland. Detta innebär att vidareutveckla organiseringsformer, kunskapsöverföring och koordinering av insatser som kan motverka ojämn geografisk utveckling och inkludera regionens mångfald av fysiska miljöer. Här behövs en utveckling av arbetsformer för bland annat lokalisering av verksamheter, hållbar markanvändning, boende, infrastruktur och service samt samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhället. Doktoranden kommer att undersöka detta komplexa samspel med fokus på organisering och ledning. Målsättningen är att bidra till en bredare förståelse av inomregionala skillnader, målkonflikter och nya arbetssätt som behövs i regionen för att bättre stödja en rättvis regional klimatomställning.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom samhällsvetenskapliga miljöstudier. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i samhällsvetenskapliga miljöstudier syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen börjar i augusti 2023 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Vi söker dig som är intresserad av att forska om rättvis klimatomställning i samarbete med Göteborgs Stad/Västra Götalandsregionen, och ha kunskap om relevanta samhällsvetenskapliga aspekter, såsom miljö- och klimatpolitik, förvaltning och styrning, stadsutveckling, hållbar utveckling och klimatomställning.

Egen erfarenhet av klimatomställningsarbete inom offentlig sektor, inom stadsutveckling, civilsamhälle eller näringsliv eller genom studier är meriterande. Kandidaten måste kunna utföra datainsamling på svenska.

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som: kunskaper från högskoleutbildning i samhällsvetenskapliga miljöstudier genom avlagd examen på avancerad nivå i ett samhällsvetenskapligt ämne innefattande kurspoäng om motsvarande 30 högskolepoäng på grund- eller avancerad nivå med miljöinriktning, varav ett examensarbete på avancerad nivå med miljöinriktning. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

 1. Ett projektförslag (max 2 000 ord inklusive referenser) i vilket du presenterar några preliminära idéer om hur du föreställer dig att din doktorsavhandling kommer att bidra till det övergripande forskningsprogrammet. Du kan söka en av eller båda tjänsterna, men ditt avhandlingsprojekt ska fokusera på endast en av samarbetsorganisationerna. Förklara i projektförslaget hur ditt tänkta projekt anknyter till samarbetsorganisationen (Göteborgs Stad eller Västra Götalandsregionen). Forskningsplanen kommer att bedömas utifrån din förmåga att formulera ett forskningsproblem i relation till tidigare forskning samt kännedom om och hantering av teoretiska och metodologiska spörsmål. Projektförslaget bör föreslå ett forskningsproblem (inklusive syfte, målsättningar och forskningsfrågor) och ange tentativa idéer om teori, forskningsdesign, metoder och data, samt en provisorisk tidsplan.
 2. Masteruppsats, akademiska uppsatser och/eller andra relevanta arbeten. Dessa bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
 3. En meritförteckning som summerar relevant arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter.
 4. Betyg från studier på grundläggande och master-nivå.
 5. Intervjuer kommer att hållas med ett urval av de sökande.

Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också, baserat på ovan nämnda punkter.

Beslut om vilka som kallas till intervju tas senast i april och slutligt urval görs i maj 2023.

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Merritt Polk, professor, merritt.polk@globalstudies.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackligakontaktpersoner

Ansökningsförfarande

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla:

 • ett projektförslag/introduktionsbrev, max 2 000 ord.
 • en masteruppsats/examensarbete och/eller andra relevanta uppsatser och publikationer. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
 • en meritförteckning.
 • kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter.
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner. OBS! Rekommendationsbrev tas inte i beaktande.

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Sista ansökningsdag: 14 mars 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.