Doktorand i freds- och utvecklingsforskning med fokus på svårhanterade nödlägen i krigsdrabbade samhällen

Ref PAR 2023/109

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet är en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Forskningsmiljön består av ca 50 forskare som använder ett brett urval av ansatser för att forska om olika teman inom fred och utveckling i olika regioner i världen. Dessa teman inbegriper, men är inte begränsade till, konflikter, säkerhet, genus, migration, mänskliga rättigheter, global politisk ekonomi, regional och global styrning samt motstånd. 

Freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för Globala Studier, Göteborgs universitet utlyser härmed en doktorandtjänst med fokus på svårhanterade nödlägen i krigsdrabbade samhällen, i synnerhet pandemier/epidemier och/eller katastrofer. Projektansökan skall adressera hur samhällen påverkade av väpnade konflikter hanterar förödande situationer och de sårbarheter som är i huvudsak externa till konflikten men blir indragna i den. Även om det är vanligt att i konflikter beteckna vissa individer eller grupper som fiender, så kan katastrofer ändra eller ifrågasätta dessa narrativ. Exempelvis initierade COVID-19-pandemin en dynamik i konfliktdrabbade områden där viruset blev den nya gemensamma ”fienden” i just dessa områden. På liknande sätt kan katastrofer såsom översvämningar, bränder eller torka komma att utgöra ’nya’ fiender som samhällen i konflikt måste hantera. Vi välkomnar projektförslag som syftar till att förstå och analysera hur narrativ, lagar, offentlig politik eller generella strategier kan förändras när krigsdrabbade samhällen måste hantera sådana förödande situationer och tillhörande stress. Ansökningar kan således fokusera på valfritt land eller region där akuta nödlägen har ändrat konfliktdynamiken. 

Arbetsuppgifter 

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom freds- och utvecklingsforskning. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i freds- och utvecklingsforskning syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen börjar i augusti 2022 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. 

Kandidaten måste ha utmärkta förmågor till muntlig och skriftlig framställning på engelska. Språkfärdigheter i relevanta språk som används i kontexten för kandidatens valda fallstudie(r) är meriterande. 

Behörighet 

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning. 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom huvudområdet internationella relationer, freds- och konfliktkunskap eller globala utvecklingsstudier om minst 60 högskolepoäng eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrund 

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende: 

 1. Ett projektförslag (max 2 000 ord inklusive referenser) i vilket den sökande presenterar några preliminära idéer om hur hen föreställer sig att hens doktorsavhandling kommer att bidra till forskning om det angivna fokusområdet. Forskningsplanen kommer att bedömas utifrån kandidatens förmåga att formulera ett forskningsproblem i relation till tidigare forskning samt kännedom om och hantering av teoretiska och metodologiska spörsmål. Projektförslaget bör föreslå ett forskningsproblem (inklusive syfte, målsättningar och forskningsfrågor) och ange tentativa idéer om teori, forskningsdesign, metoder och data, samt en provisorisk tidsplan. Ange källor enligt Harvard-systemet (författare-år).
 2.  Masteruppsats, akademiska uppsatser och/eller andra relevanta arbeten. Dessa bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat. 
 3. En meritförteckning som summerar relevant arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter.  
 4. Betyg från studier på grundläggande och master-nivå. 
 5. Intervjuer kommer att hållas med ett urval av de sökande. 

Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också, baserat på ovan nämnda punkter. 

Beslut om vilka som kallas till intervju tas senast i mars och slutligt urval görs i april 2023. 

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas. 

Plats på forskarutbildning kan också beredas för personer som är anställda av annan arbetsgivare och vars studier finansieras av deras arbetsgivare (så kallad samverkansdoktorand). Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas då. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Dr. Karen da Costa, universitetslektor 

karen.da.costa@gu.se, +46317865589 

Dr. Joakim Öjendal, professor 

joakim.ojendal@globalstudies.gu.se, +46317864675 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackligakontaktpersoner 

Ansökningsförfarande 

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla: 

 1. ett projektförslag, max 2 000 ord. 
 2. en masteruppsats/examensarbete och/eller andra relevanta uppsatser och publikationer. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext. 
 3. en meritförteckning. Vi uppmuntrar sökande att använda Europass-formatet (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv) eller liknande. 
 4. kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter. 
 5. Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner. OBS! Rekommendationsbrev tas inte i beaktande. 

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas. 

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se  

Sista ansökningsdag: 28 februari 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.