Doktorand i freds- och utvecklingsforskning med inriktning mot genus, våld och auktoritärt styre

Ref PAR 2023/108

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet är en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Forskningsmiljön består av ca 50 forskare som använder ett brett urval av ansatser för att forska om olika teman inom fred och utveckling i olika regioner i världen. Dessa teman inbegriper, men är inte begränsade till, konflikter, säkerhet, genus, migration, mänskliga rättigheter, global politisk ekonomi, regional och global styrning samt motstånd.

Freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, utlyser en doktorandtjänst med inriktning mot genus, våld och auktoritärt styre. Föreslagna projekt ska belysa kopplingar mellan genus, våld och auktoritärt styre och kan använda olika empiriska fall globalt och utifrån diverse perspektiv. Mer specifikt välkomnar vi projektplaner som bygger på kvalitativa forskningsmetoder för att undersöka antingen den visuella politiken i folkliga protester mot auktoritärt styre och/eller hur anti-feminismens politik genomsyrar auktoritärt styre. 

Arbetsuppgifter 

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom freds- och utvecklingsforskning. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i freds- och utvecklingsforskning syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen börjar i augusti 2023 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. Kandidaten måste ha utmärkta förmågor till muntlig och skriftlig framställning på engelska. Kandidaten måste uppvisa förtrogenhet med forskningsfältet genus och politik. 

Behörighet 

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) kunskaper från högskoleutbildning inom huvudområdet internationella relationer, freds- och konfliktkunskap eller globala utvecklingsstudier om minst 60 högskolepoäng eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Bedömningsgrund 

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende: 

 1. Ett projektförslag (max 2 000 ord inklusive referenser) i vilket den sökande presenterar några preliminära idéer om hur hen föreställer sig att hens doktorsavhandling kommer att bidra till forskning om det angivna fokusområdet. Forskningsplanen kommer att bedömas utifrån kandidatens förmåga att formulera ett forskningsproblem i relation till tidigare forskning samt kännedom om och hantering av teoretiska och metodologiska spörsmål. Projektförslaget bör föreslå ett forskningsproblem (inklusive syfte, målsättningar och forskningsfrågor) och ange tentativa idéer om teori, forskningsdesign, metoder och data, samt en provisorisk tidsplan. Använd Harvard-systemet (författare-år) för referenserna.
 2. Masteruppsats, akademiska uppsatser och/eller andra relevanta arbeten. Dessa bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
 3. En meritförteckning som summerar relevant arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter. 
 4. Betyg från studier på grundläggande och master-nivå.
 5. Intervjuer kommer att hållas med ett urval av de sökande.

Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också, baserat på ovan nämnda punkter. 

Beslut om vilka som kallas till intervju tas senast i mars och slutligt urval görs i april 2023. 

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas. 

Plats på forskarutbildning kan också beredas för personer som är anställda av annan arbetsgivare och vars studier finansieras av deras arbetsgivare (så kallad samverkansdoktorand). Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas då. 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Linda Åhäll, Universitetslektor 

linda.ahall@gu.se , 031- 786 24 08 

Maria Stern, Professor 

maria.stern@globalstudies.gu.se, 031- 786 46 76 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackligakontaktpersoner 

Ansökningsförfarande 

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla: 

 1. ett projektförslag, max 2 000 ord.
 2. en masteruppsats/examensarbete och/eller andra relevanta uppsatser och publikationer. Godkända skrivspråk är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
 3. en meritförteckning. Vi uppmuntrar sökande att använda Europass-formatet (https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv) eller liknande.
 4. kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter.
 5. Namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner. OBS! Rekommendationsbrev tas inte i beaktande.

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas. 

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se  

Sista ansökningsdag: 28 februari 2023 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.