Doktorandplatser i offentlig förvaltning

Ref PAR 2023/100

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Förvaltningshögskolan är en institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vi bedriver utbildning och forskning inom ämnet offentlig förvaltning.

Offentlig förvaltning är en flervetenskaplig disciplin som kombinerar flera ämnesperspektiv i studiet av den offentliga sektorns funktion och roll i samhället. Offentlig förvaltning är i Sverige benämningen på det akademiska ämne som på engelska kallas Public Administration

Förvaltningshögskolan har utbildning på alla nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Kärnan i utbildningsverksamheten är kandidat- och masterprogrammen i offentlig förvaltning. Vi erbjuder även fristående kurser och ett flertal uppdragsutbildningar. Samverkan mellan universitet och samhälle är en drivande idé bakom Förvaltningshögskolan.

Förvaltningshögskolan har (i januari 2023) närmare 60 anställda varav 15 doktorander. Våra lokaler finns i Campus Haga i centrala Göteborg.

De flesta forskare, lärare och doktorander vid Förvaltningshögskolan är mer eller mindre knutna till tre forskningsinriktningar i offentlig förvaltning. Inriktningar som också sammanfaller med fördjupningsalternativ i våra utbildningar:

A. Demokrati, politik och förvaltning. Här ligger fokus på hur politik skapas och förverkligas i offentlig förvaltning. Centrala teman är bland andra: offentliga tjänstemän och deras roller; lokal politik och demokrati; politik och förvaltning i flernivåsystem och granskning av offentlig verksamhet.

B. Organisering, management och samhälle (OMS). Här ligger fokus på att förstå organisering av offentlig förvaltning och på att söka förklaringar till hur offentliga aktörer i samverkan med lokalsamhället möter vår tids stora utmaningar. Centrala teman är bland andra: samverkan, innovation och hållbarhet.

C. Förvaltningsekonomi. Här ligger fokus på redovisningens och styrningens roll i offentlig förvaltning. Centrala teman är bland andra: styrprinciper, former för ansvarsutkrävande, effektivitetsproblem och koordinering.

Förvaltningshögskolan söker kvalificerade och motiverade personer för doktorandanställning i offentlig förvaltning. Vi välkomnar både sökande vars forskningsintresse ansluter till befintliga forskningsinriktningar och som bidrar med nya perspektiv.

Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.gu.se/forvaltningshogskolan.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Arbetsuppgifter   

En doktorand bedriver forskning och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet offentlig förvaltning. Doktoranden förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt.

Forskarutbildningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom offentlig förvaltning samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Forskarutbildningen i offentlig förvaltning syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning (upp till 20%) arbeta med utbildning, forskning och administration, så kallad institutionstjänstgöring. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid.

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §):

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet (jfr. Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) till utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning har den som:

  1. avlagt examen på avancerad nivå i offentlig förvaltning (eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå), eller
  2. avlagt examen på avancerad nivå i ett annat samhällsvetenskapligt ämne innefattande ett examensarbete med inriktning mot offentlig förvaltning, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå samt institutionens handledarresurser.   

Som grund för denna bedömning kommer följande att användas: 

  1. Ett ansökningsbrev
    1. där sökande beskriver sina motiv för att söka till utbildningen;
    2. där sökande redogör för hur de avser att ta aktiv del i Förvaltningshögskolans forskningsmiljö i Göteborg; och
    3. där sökande förhåller sig till de ovan nämnda forskningsinriktningarna A) Politik, demokrati och förvaltning, B) Organisering, management och samhälle (OMS), eller C) Förvaltningsekonomi, och diskuterar vilken eller vilka av dessa som de anser sig ligga närmast.
  2. Ett examensarbete på avancerad nivå, och/eller andra relevanta arbeten. Arbetet bedöms enligt gängse vetenskapliga kvalitetskriterier där en sammanvägning görs av problemformuleringsförmåga, teoretisk anknytning, metodisk medvetenhet, analytisk förmåga och framställningskonst.
  3. En projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde. Projektskissen skall visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem och omfatta max 2000 ord (ca 4–5 sidor). 
  4. CV och vidimerade kursbetyg.
  5. Även övriga meriter och intyg den sökande åberopar vägs in i bedömningen, såsom dokumenterad förmåga att kommunicera på svenska och engelska och goda vitsord och meriter på områden relevanta för forskning inom offentlig förvaltning.
  6. Sökande kan i ett senare skede uppmanas att inkomma med rekommendationsbrev och/eller referenspersoner som kan intyga sökandes lämplighet för utbildningen.

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp, beslut om antagning fattas av prefekten. Intervjuer med ett urval av sökande kan genomföras som en del i urvalsprocessen. Beslut om antagning kan ej överklagas.

Anställning  

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 års heltidsstudier Omfattning: 100%

Placering: Förvaltningshögskolan, Göteborg

Tillträde: 2023-08-16 (eller annan tid enligt överenskommelse)

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer du att bli anställd som doktorand. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.

Kontaktuppgifter för anställningen   

David Karlsson, vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning, david.karlsson@spa.gu.se

Patrik Renberg, doktorand, patrik.renberg@spa.gu.se

Maria Utterhall, personalhandläggare, maria.utterhall@spa.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-03-10

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.