Doktorand i socialantropologi – med fokus på antropologisk praxis på arbetsplatser

Ref PAR 2022/1787

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Institutionen för globala studier bedrivs socialantropologisk forskning inom en rad områden som på olika sätt berör kulturella och sociala processer i en globaliserad värld. Klimatfrågor, migration, religion, genus, kulturarv, teknologi, hållbarhet och konsumtion, hälsa och ursprungsfolk är exempel på teman som forskare och lärare är engagerade i. Traditionellt utmärker sig ämnet vid institutionen av forskning som bygger på långvariga empiriska fältarbeten och deltagande observation. Vidare finns en stark förankring i det vardagsnära, och i hur de praktiker och erfarenheter som är centrala i människors dagliga liv samspelar med övergripande samhälleliga processer.

Ämnet socialantropologi vid institutionen för globala studier utlyser en doktorandtjänst med inriktning på antropologisk praxis på arbetsplatser i Norden. Den stora majoriteten av dem som har en examen i antropologi gör karriär utanför akademin. Där använder de antropologiska kunskaper och färdigheter inom en rad olika sektorer på arbetsmarknaden: offentliga institutioner, privata företag och icke-statliga organisationer. Samtidigt saknas det kunskap om hur dessa antropologer översätter sin teoretiska, epistemologiska och metodologiska kunskap till verktyg som är användbara i deras dagliga professionella arbete. Vi välkomnar projekt som utgår från en antropologisk ansats och studerar hur antropologer verksamma inom en utvald sektor på arbetsmarknaden praktiserar sina akademiska kunskaper och färdigheter. Projektet kan omfatta en eller flera arbetsplatser, det kan inkludera kollaborativa metoder och det ska syfta till att utveckla den allmänna förståelsen av antropologisk praxis utanför akademin. Vi välkomnar speciellt projekt som utforskar den speciella kontexten och möjligheterna i Norden, men som också relaterar till global utveckling och trender inom ämnet och professionen antropologi.   

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom socialantropologi. Anställningen omfattar ett års kurser samt framställandet av en vetenskaplig avhandling som bidrar till kunskapsutveckling i ämnet. Doktorandanställningen i socialantropologi syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskning eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen börjar i augusti 2023 och är tidsbegränsad till fyra år på heltid. I anställningen kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. Doktoranden förväntas att vara verksam vid institutionen i Göteborg och att under det första året genomföra forskarkurser samt påbörja det egna projektet.

Den sökande ska ha goda färdigheter i danska, norska eller svenska.

Behörighet

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39 har den som har:

 1. avlagt examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §) fullgjort minst 90 högskolepoäng med inriktning mot social- eller kulturantropologi eller ett närliggande ämne.

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid dokumenterade kvalifikationer avseende:

 1. Ett projektförslag (max 2 000 ord + referenser) i vilket den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde, inom ovan definierat tema. Denna bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera ett forskningsproblem i relation till tidigare forskning, samt kännedom om och hantering av metodologiska och teoretiska frågor. Ansökan ska inkludera en etnografisk kontextualisering, syfte och forskningsfrågor, analytiskt ramverk samt metod och etiska bedömningar.
 2. Masteruppsats, akademiska uppsatser och/eller andra relevanta arbeten. Dessa bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
 3. En meritförteckning som summerar relevant arbetslivserfarenhet, språkkunskaper och andra färdigheter.
 4. Betyg från studier på grundläggande och master-nivå.
 5. Intervjuer kommer att hållas med ett urval av de sökande.

Färdigheter, erfarenhet, kreativitet och excellens inom forskning bedöms också, baserat på ovan nämnda punkter.

Beslut om vilka som kallas till intervju tas senast i april och slutligt urval görs i maj 2023.

Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå tas av institutionens prefekt. Beslutet kan inte överklagas.

Kontaktuppgifter för anställningen

Lektor Steffen Jöhncke, steffen.johncke@gu.se, 031-7864940

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackligakontaktpersoner

Ansökningsförfarande

För att söka en tjänst vid Göteborgs universitet krävs registrering i vårt elektroniska rekryteringssystem. Ansökan måste innehålla:

 • ett projektförslag, max 2 000 ord.
 • en masteruppsats/examensarbete och/eller andra relevanta uppsatser och publikationer. Godkända språk att skriva på är svenska, norska, danska och engelska eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.
 • en meritförteckning.
 • kopior av examensbevis och/eller akademiska betyg som styrker grundläggande och särskild behörighet enligt ovan. Intyg på andra relevanta meriter.

Rekommendationsbrev kan bifogas, men är inte obligatoriska.

Det åligger den sökande att se till att ansökan är komplett. Kompletteringar efter sista ansökningsdatum kommer ej att beaktas.

För frågor rörande det elektroniska rekryteringssystemet och tekniska problem, vänligen kontakta rekrytering@gu.se

Sista ansökningsdag: 15 februari 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.