En doktorand i juridik inom Mistra Biopath

Ref PAR 2022/1772

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer.

Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida https://www.gu.se/handelshogskolan/juridik.

Mistra Biopath är ett transdisciplinärt forskningsprogram som syftar till att kartlägga, analysera, samutveckla och testa befintliga och nya tillvägagångssätt för integrering av skyddet av biologisk mångfald i finansiellt beslutsfattande samt att utvärdera de institutionella och politiska konsekvenserna av vägarna till omställning.

Juridiska institutionen söker en doktorand inom Mistra Biopath.

Arbetsuppgifter

Anställningen är en del av det transdisciplinära forskningsprogrammet Mistra Biopath (https://www.mistrabiopath.se/) och dess arbetspaket “Mainstreaming biodiversity through governance innovations”. Inom programmet bedrivs lösningsorienterad forskning av strategisk relevans för en bättre integration av biologisk mångfald i finansiella beslut. Doktoranden kommer att ingå i en grupp av doktorander från biologi, miljövetenskap, statsvetenskap, ekonomi och juridik.

Att ställa om det finansiella systemet så att det främjar långsiktigt hållbara investeringar som värnar biologisk mångfald, kräver nya styrningssätt. Den rättsliga regleringen har en avgörande roll genom att både utgöra en drivkraft och ett hinder för denna omställning. Den rättsvetenskapliga forskningen inom programmet kommer därför fokusera på de juridiska förutsättningarna för en ökad styrning av finansiering mot skydd av biologisk mångfald. Doktorandprojektet omfattar analyser och utvärdering av de juridiska drivkrafterna och hindren för finansiell självreglering för att skydda och återställa biologisk mångfald. Ramverket för styrning liksom olika policyinstrument och kombinationer av dessa, kommer (i samarbete med andra delar av BioPath) att analyseras i relation till 1) koherens mellan regleringsnivåer, politiska arenor och instrument, 2) begränsningar, luckor och potential för att främja skydd och återställande av biologisk mångfald, och 3) styrkor, svagheter och möjlighet till anpassning av offentlig politik och privata initiativ. Analyserna av rättsliga instrument, omfattar både de som är sektorspecifika och de som är gemensamma för olika sektorer (jordbruk, skogsbruk, energi). Projektet kommer även inkludera analyser av effektiviteten av den nuvarande rättsliga ramen för att styra den finansiella sektorns skydd av biologisk mångfald samt juridiska konflikter mellan målsättningar och regleringar knutna till skydd av biodiversitet och andra områden såsom skydd mot klimatförändringar och förorening.

Anställningen tillträds i augusti 2023. Anställningstiden är i första hand ett år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sammanlagt tre år. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning men i tjänsten kan det ingå institutionstjänstgöring såsom undervisning och administrativt arbete upp till 20 % av heltid. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid. Sökande kommer att antas som doktorand i ett av juridiska institutionens forskarutbildningsämnen: rättsvetenskap, offentlig rätt, civilrätt, straffrätt, internationell rätt, processrätt, finansrätt.

Behörighet

Doktorandanställningen riktar sig till den som inte redan är antagen till utbildning på forskarnivå.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen krävs att sökanden har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som vid ett svenskt lärosäte avlagt juristexamen eller motsvarande eller inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som ger motsvarande kompetens. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som krävs för att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen inom ett särskilt ämnesområde.

Sökande ska ha avlagt juristexamen eller klarat av alla moment som krävs för examen senast den 20 februari 2023.

Bedömningsgrund

Urval mellan behöriga sökande ska i enlighet med HF 5:5 främst baseras på en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urval görs en helhetsbedömning med beaktande av den sökandes kapacitet, det planerade projektets kvaliteter samt institutionens förutsättningar att ge nödvändigt stöd. Vid bedömningen av projektskissen ska beaktas om sökanden visar förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är förankrade i aktuell forskning, om beskrivna metoder är adekvata, samt om projektet bedöms realistiskt med avseende på genomförbarhet inom ramen för utbildning på forskarnivå (fyra års heltidsstudier).

Goda kunskaper i engelska är en förutsättning för anställning. Goda kunskaper i svenska är meriterande.

Om flera sökande har lika meriter tas hänsyn till jämställdhet och mångfald inom institutionen. Beslut om anställning fattas av prefekt efter förslag från institutionens beredningsgrupp.

Juridiska institutionen kommer att kontakta kandidater som placerats i tätgruppen kring den 18 april 2023. Intervjuer kommer att ske den 24 och den 25 april 2023.

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla:

 1. CV – max en sida
 2. Skriftlig projektskiss på maximalt fem sidor exkl. referenser
 3. Ansökan om antagning till forskarutbildning – särskild blankett på vår hemsida - länk till blanketten
 4. Vidimerade kopior av juristexamensbeviset inkl. diploma supplement/Ladok-utdrag som visar utbildningens längd, nivå, innehåll, genomgångna kurser och betyg.
 5. Betyg som visar språkkunskaper i svenska eller engelska (för internationella sökande)
 6. Skrivprov i form av examensarbete eller annan längre text författad av sökanden

Ovanstående dokument bifogas elektroniskt i sökandeportalen.

Utländska examensbevis och diploma supplements ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Inkompletta eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte. Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-20.

Projektskiss

Projektskissen ska ange vilka frågeställningar, teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Följande rubriker bör finnas med:

 1. Syfte och bakgrund inkl. forskningsöversikt
 2. Forskningsproblem/forskningsfrågor
 3. Metod
 4. Projektets nyhetsvärde och relevans
 5. Genomförande
 6. Referenslista, använd Oxford- eller Harvardsystemet för källhänvisningar i texten och referenslistan

Kontaktuppgifter för anställningen

Anna Ghavanini, viceprefekt forskarutbildningen, anna.ghavanini@law.gu.se 

Christine Forssell, forskningssamordnare/studierektor, christine.forssell@law.gu.se

Clara Bergstrand, doktorand, doktorandrepresentant, clara.bergstrand@law.gu.se

Lena Gipperth, professor, projektledare, lena.gipperth@law.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersoner

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.