Postdoktor i barn- och ungdomsvetenskap

Ref PAR 2022/1754

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet har fått kraftigt höjda forskningsanslag och genomför en satsning på forskning inom utbildning, lärande och hälsa. Anslagen ska användas till att stimulera våra forskningsmiljöer och skapa möjligheter för en ny generation forskare att kliva fram. 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL) är en del av den Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs omfattande och internationellt ledande forskning om barns och ungdomars livsvillkor, om förskolan och barns lärande, om digitaliseringens konsekvenser för förskola, skola och utbildning liksom om vuxnas lärande i arbetsliv och andra sammanhang. Institutionen bedriver utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå och det mest omfattande uppdraget är undervisning inom förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Ämne 

Barn- och ungdomsvetenskap

Ämnesbeskrivning 

Barn- och ungdomsvetenskap är ett ämne på forskarnivå som behandlar aspekter av barns och ungas lärande, utveckling och socialisation från födseln till ungdomsåren ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Fokus riktas mot formella och informella utbildningsmiljöer och mot frågor i gränslandet mellan pedagogiska miljöer, fritidskulturer och familjen.

För ytterligare information om Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och forskning inom ämnet barn- och ungdomsvetenskap, se: http://www.ipkl.gu.se 

Arbetsuppgifter 

Anställningen som postdoktor är knuten till forskningsprojektet I den svenska gangsterrappens tidevarv – pedagogiska och ungdomskulturella implikationer som finansieras av Vetenskapsrådet och som bedrivs vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Projektet syftar bland annat till att bidra med fördjupad kunskap om svensk gangsterrap som ungdomskulturellt fenomen ur unga lyssnares perspektiv, och i relation till olika socioekonomiska miljöer och kontexter såsom skola och fritid inbegripet olika digitala miljöer. Projektets teoretiska ram utgörs övergripande av Pierre Bourdieus kultur- och utbildningssociologi, vilken används för att förstå hur den svenska gangsterrappen tolkas och införlivas som del av olika livsstilar bland unga med olika social bakgrund samt varierande livs- och uppväxtvillkor.

Arbetsuppgifterna för anställningen är kopplade till den del av projektet som handlar om unga lyssnares perspektiv på samtida svensk gangsterrap i relation till skola och fritid inbegripet olika digitala miljöer. I arbetsuppgifterna ingår planering och genomförande av en studie i samråd med projektledare samt deltagande i projektgruppsarbete, författande av vetenskapliga artiklar och deltagande i konferenser.

Projektet ingår i forskningstemat Bildningspraktiker i utbildning och samhälle som har fokus på studier av livslångt lärande och bildning i såväl formella som informella sammanhang. Det fria kunskapssökandet som är en del av människans självbildning är centralt, tillsammans med studier av exempelvis civilsamhälle, arbetsplatser och olika utbildningskontexter. I arbetsuppgifterna för anställningen ingår även aktivt deltagande i seminarieverksamhet och andra aktiviteter inom forskningstemat.

Behörighet 

Behörighet för anställning som postdoktor finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, konstnärlig doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma i fråga som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång och som inte tidigare varit anställd som postdoktor enligt avtalet under mer än ett år inom samma eller närliggande ämnesområde vid Göteborgs universitet. Även den som avlagt examen tidigare bör komma i fråga i första hand, om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som postdoktor finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning. Sökande ska ha doktorsexamen i barn- och ungdomsvetenskap eller närbesläktat utbildningsvetenskapligt ämne.

Urvalet genomförs utifrån en samlad bedömning av de sökandes inskickade handlingar. De sökande rangordnas utifrån en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential.

Särskild vikt kommer att fästas vid följande kriterier:

  • Vetenskaplig skicklighet visad genom egen forskning inom det kultur- och utbildningssociologiska området med särskild inriktning på ungdomar och/eller miljöer där unga vistas (såsom utbildning, fritid och digitala gemenskaper)
  • Ingående kunskaper om för projektet relevanta teoretiska perspektiv
  • Erfarenhet av att genomföra empiriska studier med informanter i olika åldrar och från olika socioekonomiska miljöer
  • Dokumenterad förmåga att uttrycka sig väl på svenska och engelska i tal och skrift

Vid tillsättningen kommer även sökandes personliga egenskaper som krävs för att fullgöra uppgifterna, att samverka med övrig personal samt bidra till utveckling av verksamheten att beaktas. Den sökande förväntas vara aktiv i forskningsmiljön, i seminarieverksamhet och bidra till att utveckla forskningen genom ansökningar om forskningsmedel hos externa finansiärer.

Anställning 

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 2 år med en omfattning på 100 procent. Anställningen är placerad vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Tillträde enligt överenskommelse.

Tillsättningsförfarande 

I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och referenstagning. Ange löneanspråk samt referenser i ansökan. Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande eftersträvar att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av
Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap
+46 (0) 766-18 20 81
johan.soderman@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till
Kristin Martinsson, administrativ chef
+46 (0)31-786 2344
kristin.martinsson@gu.se

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Till ansökan bifogas:

  • Personligt brev inkl referenser och löneanspråk
  • En personligt utformad forskningsplan i relation till utlysningen som inkluderar forskningsfrågor som ska bearbetas, tidsplan och genomförande av forskningen
  • CV inklusive fullständig publikationslista
  • Redogörelse för vetenskapliga meriter innehållande en förteckning över de (max) 10 vetenskapliga arbeten som åberopas, motivering till urvalet, samt kortfattad redogörelse för egen vetenskaplig verksamhet. De åberopande publikationerna bifogas i digital form under rubriken ”Vetenskapliga publikationer.
  • Kortfattad redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan
  • Utbildnings-/examensbevis, betyg, intyg eller andra handlingar

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Dokument, intyg och liknande som inte finns i elektronisk form skickas samtidigt med ansökan till:

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
Kristin Martinsson
Box 300, 405 30 Göteborg

Märk kuvertet med anställningens referensnummer.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-15 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.