Doktorand i socialt arbete

Ref PAR 2022/1723

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för socialt arbete utlyser ett antal utbildningsplatser på forskarnivå. 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, fyra års heltidsstudier

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för socialt arbete, Göteborg

Tillträde: Början av september 2023

Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Vid institutionen bedrivs expansiv och dynamisk forskning, vilken kännetecknas av ett stort samhällsengagemang och kontakter med universitet runtom i världen. Vid institutionen som har drygt 120 anställda, varav 35 doktorander, bedrivs också utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå, där socialt arbete är huvudämnet för såväl socionomprogrammet, på masternivå, i familjeterapiutbildning, legitimationsgrundande utbildning för kuratorer, samt övrig vidareutbildning.

Socialt arbete som forskningsdisciplin handlar om utsatta individer och gruppers livsvillkor, samhällsinterventioner, socialpolitiska åtgärder och sociala processer. Vår forskning bedrivs inom ramen för ett flertal forskningsområden som omfattar studier av sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle och våra forskare och doktorander är alla aktiva i någon av institutionens forskningsplattformar.

Utbildning på forskarnivå omfattar 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier) och avslutas med filosofie doktorsexamen. Utbildningen omfattas av 65 högskolepoäng för kurser inom forskarutbildningens ram samt en avhandlingsdel om 175 högskolepoäng. Doktoranden skall även inom ramen för sin utbildning aktivt delta i institutionens forskningsmiljö och gemensamma aktiviteter. Utbildningen bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50%. I anställningen ingår institutionstjänstgöring (framför allt undervisning) med upp till 20% av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. 

Arbetsuppgifter   

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen. Under utbildningen förväntas doktoranden planera och genomföra en avhandlingsdel samt en kursdel, med obligatoriska och valbara doktorandkurser i enlighet med både en allmän och en individuell studieplan. Under doktorandtiden kommer avhandlingsarbetet att läggas fram och diskuteras vid minst tre seminarietillfällen. Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i socialt arbete finns att hämta här.

Behörighet   

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har, enligt Högskoleförordningen 7 kap. 39 §, den som: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet 
För att antas till utbildningen på forskarnivå i socialt arbete krävs dessutom:

Socionomexamen 210 högskolepoäng, samt minst 60 högskolepoäng i socialt arbete på avancerad nivå, varav vetenskapligt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovanstående krav.

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande görs med avseende på bedömning av graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt institutionens förutsättningar att utifrån den sökandes preliminära forskningsinriktning erbjuda handledning, samt i övrigt utgöra en god forskningsmiljö för det planerade avhandlingsarbetet.

Som underlag för bedömning används den forskningsplan som ska medfölja ansökan, tidigare uppsatser och andra skrifter, samt utbildningsmeriter och forskningsmeriter. Utifrån detta bedöms projektets relevans inom ämnet socialt arbete samt den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.

I forskningsplanen (om maximalt tre sidor) anger den sökande ett forskningsområde med relevanta forskningsfrågor, motiverar dess relevans samt diskuterar vilka teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Planen ska visa tänkbara inriktningar för den sökandes avhandlingsarbete och utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera intressanta forskningsfrågor och föra relevanta överväganden om metod i förhållande till det planerade projektet. Använd gärna rubrikerna problembeskrivning/problemområde, syfte, motivering av forskningsområdets relevans, teori, metod och material.

Bedömningen av ansökan grundar sig framförallt på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsmaterial samt presentera forskningsresultat. Erfarenhet av professionellt socialt arbete är meriterande. Intervjuer ingår som ett led i urvalsprocessen. Vi ser gärna ansökningar som fokuserar på något eller några forskningsområden som berör fattigdom, försörjningsstöd, myndighetsutövning, missbruk och beroende samt äldreforskning. Vid i övrigt lika meriter bland sökande kommer ansökan med något av dessa forskningsområden att prioriteras.

Ansökningarna bedöms och prioriteras av en bedömargrupp vid institutionen för socialt arbete. Slutgiltigt beslut om antagning fattas av prefekt och kan inte överklagas.

Plats på utbildningen kan också beredas för sökande vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare, så kallad samverkansdoktorand. Grunderna för antagning är i övrigt densamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas mellan arbetsgivare och institutionen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100. Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget. En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Övrigt

Institutionens kurser på forskarnivå ges i huvudsak på svenska och likaså sker merparten av seminarieverksamheten på svenska. Samtidigt är goda kunskaper i engelska viktiga för att kunna tillgodogöra sig forskarutbildningen i dess helhet.

Läs mer om utbildningen i den Allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i socialt arbete som finns på webbsidan: https://www.gu.se/socialtarbete/var-forskarutbildning/om-forskarutbildningen


Kontaktuppgifter för anställningen 
  

Sandra Stén Böll, forskarutbildningsadministratör, +46 31 786 19 00
Sandra.sten.boll@socwork.gu.se

Frida Petersson, vice prefekt med ansvar för forskarutbildningen, +46 31 786 63 83, 0766-18 63 83
Frida.petersson@socwork.gu.se

Ida Kjellberg, doktorand, ordförande institutionens doktorandråd

Ida.kjellberg@socwork.gu.se

Matilda Karlsson, doktorand, ordförande institutionens doktorandråd
Matilda.karlsson@socwork.gu.se

Institutionens hemsida: www.socwork.gu.se

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Sista ansökningsdag 9 februari

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

  1. Ett introduktionsbrev på max 500 ord (cirka 1 sida). Brevet ska bestå av: (a) en kort presentation av dig själv, (b) en kort presentation av dina meriter, (c) en kort presentation av forskningsprojektet.
  2. Ett CV, inklusive styrkt meritförteckning och publikationslista.
  3. Uppsatser och examensarbeten samt andra relevanta skrifter
  4. En forskningsplan om maximalt tre sidor.
  5. Vidimerade kopior på examensbevis och bevis på särskild behörighet.
  6. Redogörelse för samt intyg på övriga relevanta meriter som t.ex. deltagande i forsknings- utvärderings- eller liknande utvecklingsarbete.

 

Dokument, intyg, publikationer och liknande som inte finns i elektronisk form ska skickas till:

Göteborgs universitet
Institutionen för socialt arbete
Att: Sandra Stén Böll 
Box 720
405 30 Göteborg

Ange referensnummer PAR 2022/1723

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander. Ingångslön för doktorand är f.n. 28 675 kr/månaden.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

  

Ansökan ska vara inkommen senast 9 februari 2023

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.