Universitetslektor i idrottsvetenskap

Ref PAR 2022/1709

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vill vara en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning. Institutionen ansvarar för två huvudområden; kostvetenskap och idrottsvetenskap och är således unik i Sverige. Idrottsvetenskap är ett ämne med fokus på idrott, motion och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Utbildningarna har tydlig koppling till forskningen som bedrivs vid institutionen och karaktäriseras av mångvetenskapliga samarbeten nationellt och internationellt och i samverkan med omvärlden. Verksamheten vid institutionen genererar vetenskaplig kunskap och professionell kompetens som kan bidra till att effektivt främja hållbara vanor beträffande kost och fysisk aktivitet.

För ytterligare information om Institutionen för kost- och idrottsvetenskap: https://www.gu.se/kostvetenskap-idrottsvetenskap

 

Ämne 

Idrottsvetenskap

 

Ämnesbeskrivning 

Idrottsvetenskap är ett ämne med fokus på idrott, motion och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Idrottsvetenskap innefattar studier av kroppen och den idrottande och fysiskt aktiva individen, idrottskulturens utveckling i samhället och idrott som ett samlingsbegrepp för elit- motions- och upplevelseidrott samt friluftsliv och rekreation. Utgångspunkten tas i att fysisk aktivitet och idrottsaktiviteter kan främja hälsa och välbefinnande, prestation och estetisk upplevelse.

 

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna har inriktning mot idrottsfysiologi med fokus på fysisk aktivitet för hälsa. Forskningen förväntas fokusera främst mot fysisk aktivitets hälsofrämjande betydelse på olika arenor (såsom skola, hälso- och sjukvård, fritid, transport), men också mot tillämpad forskning inom prestationsutveckling i samband idrottsutövande inom såväl elit- som breddidrott. I arbetsuppgifterna ingår forskning, utbildning och utveckling med fokus på fysisk aktivitet och hälsa i vid bemärkelse samt tillämpad prestationsutveckling.

Arbetsuppgifterna avser planering, genomförande, uppföljning och utveckling av undervisning i området fysisk aktivitet och hälsa samt i idrottsfysiologi inom flera av institutionens utbildningar (lärarutbildning i idrott och hälsa, hälsopromotion, och sports coaching). Undervisning inom idrottsmedicin kan tillkomma. Handledning inom utbildning på grund- och avancerad och nivå ingår i tjänsten. Undervisningen sker på svenska och engelska. 

I anställningen ingår kursledaransvar, kursplaneskrivande samt kursadministration som exempelvis kommunikation med studenterna via universitetets lärplattform Canvas och betygsrapportering i Ladok.

I anställningen ingår även att bedriva forskning inom ämnesområdet för anställningen samt att söka externa forskningsmedel.

 

Behörighet 

Behörighet för anställning som lärare regleras i Högskoleförordningen 4 Kap och Göteborgs universitets anställningsordning.  

Behörig att anställas som universitetslektor i idrottsvetenskap är den som har:

 • avlagt doktorsexamen i relevant forskarutbildningsämne eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visat pedagogisk skicklighet. För behörighet krävs också att sökande vid anställningen kan undervisa på svenska och engelska. 

 

Bedömningsgrunder 

Meritvärderingen sker endast bland de som är behöriga. Vid bedömningen av sökandes meriter kommer störst och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid prövning av meriter kommer lika stor omsorg ägnas granskningen av den vetenskapliga skickligheten som granskningen av den pedagogiska skickligheten, varför ansökan bör lägga lika stor tyngd vid att redovisa den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga.

Vid bedömningen av sökandes meriter kommer också vikt att fästas vid ledningsförmåga och administrativ skicklighet, samverkan med det omgivande samhället och personlig lämplighet.

För bedömningsgrunden vetenskaplig skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas:

 • Kvalitet och originalitet i forskningen inom idrottsfysiologi med inriktning mot fysisk aktivitet för hälsa och inom prestationsutveckling relativt det internationella vetenskapssamhället
 • Produktivitet i vetenskaplig publicering
 • Förmåga att utveckla, leda och genomföra forskning, enskilt och i samarbete med andra
 • Förmåga att handleda och granska i utbildning på forskarnivå
 • Etablering i vetenskapssamhället genom t ex expertroller, vetenskapliga uppdrag och deltagande i nätverk

Bedömning av vetenskaplig skicklighet sker i första hand i relation till fysisk aktivitet för hälsa och prestationsutveckling i andra hand till idrottsfysiologi och i tredje hand relativt annan vetenskaplig verksamhet.

För bedömningsgrunden pedagogisk skicklighet kommer bland annat grad av skicklighet i följande aspekter beaktas:

 • Högskolepedagogisk meritering (utbildning och kurser)
 • Bredd och djup i pedagogisk erfarenhet inom ämnesområdet för anställningen
 • Undervisningsskicklighet
 • Progression och utveckling i arbete som lärare
 • Pedagogisk utveckling, författande av kurslitteratur och framtagande av pedagogiskt material
 • Pedagogiskt ledarskap och bidrag till kollegial kunskapsbildning
 • Högskolepedagogisk rationalitet för den egna pedagogiska verksamheten och dess grund i vetenskap och beprövad erfarenhet

Bedömning av pedagogisk skicklighet sker i första hand i relation till fysisk aktivitet för hälsa och prestationsutveckling, i andra hand i relation till idrottsfysiologi och i tredje hand relativt annan pedagogisk erfarenhet.

Om högskolepedagogisk meritering i enlighet med krav vid Göteborgs universitet (kurserna PIL101, PIL102 och PIL103) ej föreligger i samband med ansökan ska sådan valideras eller angiven utbildning genomföras inom ett år från anställningens början (Se https://pil.gu.se/resurser/meriter).

För bedömningsgrunden ledningsförmåga och administrativ skicklighet kommer bland annat följande aspekter beaktas:

 • Innehav och genomförande av ledningsuppdrag eller uppdrag i besluts- och beredningsorgan, gällande såväl utbildning, forskning som andra aspekter av högskolans verksamhet
 • Formellt och informellt ledarskap i kunskapsbildande miljöer
 • Innehav och genomförande av förtroendeuppdrag inom akademisk verksamhet nationellt och internationellt, fristående eller på uppdrag av högskolan, gällande såväl forskning som utbildning inklusive samverkan
 • Utredningsarbete

För bedömningsgrunden samverkan med det omgivande samhället kommer bland annat följande aspekter beaktas:

 • Information om utbildning, forskning och utvecklingsarbete i olika former
 • Insatser för folkbildning och populärvetenskap
 • Initiering och genomförande av samverkansprojekt med externa aktörer
 • Relevant erfarenhet från och insikter i verksamhet hos viktiga samverkansaktörer
 • Betydande insatser inom uppdragsutbildning och uppdragsforskning

För bedömningsgrunden personlig lämplighet beaktas gott omdöme i professionella frågor, förmåga att fullgöra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen samt förmåga att samarbeta och bidra till verksamhetens utveckling.

Vid läraranställning ska den sökande väljas, som efter en helhetsbedömning av skicklighet och utvecklingspotential bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Det är angeläget att den som anställs ska kunna bidra såväl vetenskapligt som pedagogiskt och har de personliga egenskaper som krävs för att kunna samarbeta internt och externt för att bidra till institutionens och ämnets akademiska utveckling.

Förutom de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning (i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället) kommer helhetsbedömningen beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet.

 

Anställning 

Anställningen är tillsvidare på 100% vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap.
Tillträde: 1 september 2023 eller efter överenskommelse.

 

Tillsättningsförfarande 

Inkomna ansökningar bedöms först av en eller flera externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. Sakkunnig bedömer i första hand vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, och även ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan med det omgivande samhället.

I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning/föredrag, intervjuer och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen. Helhetsbedömningen kommer också beakta bedömningsgrunden personlig lämplighet, tillsammans med de bedömningsgrunder som beaktas i sakkunniggranskning.

För vidare information se https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av:

Frode Slinde, prefekt
031-7864220, frode.slinde@gu.se          

Beatrix Algurén, studierektor
031-7864218, beatrix.alguren@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  Ansökan bör innehålla information och underlag av relevans för att bedöma relativt de grunder som specificeras under Bedömningsgrund.

Till din ansökan skall bifogas:

 • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
 • CV/meritförteckning, inklusive publikationslista
 • Redogörelse för vetenskaplig profil, tidigare vetenskaplig verksamhet och planerad forskning inom anställningen
 • Lista över högst 10 vetenskapliga publikationer som åberopas och bifogas ansökan. För samförfattade verk som åberopas ska sökandes bidrag specificeras.
 • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över högst 3 författade pedagogiska skrifter som åberopas och bifogas ansökan
 • Redogörelse för meriter med koppling till ledningsförmåga och administrativ skicklighet samt samverkan inklusive lista över högst 3 författade rapporter/skrifter inom samverkan, ledning eller utredning som åberopas och bifogas ansökan
 • Examensbevis, betyg, intyg mm.

Maximalt 10 vetenskapliga publikationer bifogas ansökan. Maximalt 3 läromedel/pedagogiska skrifter och maximalt 3 skrifter/rapporter av relevans för meriter inom samverkan, ledning och administrativ skicklighet bifogas ansökan.

Utöver vad som direkt framgår av rubrikerna ovan förväntas ansökan innehålla t ex en tydlig kvantitativ sammanställning över tidigare undervisning inom ämnet, med fördelning i timmar över tid och på olika kurser, samt kvalitativa dokument (t ex beskrivning av utvecklingsarbete och kursmaterial) som belyser och exemplifierar den sökandes pedagogiska skicklighet. Publikationslistan ska struktureras så att sakkunniggranskade tidskiftartiklar, sakkunniggranskade bokkapitel och sakkunniggranskade böcker redovisas under separata rubriker. Examensbevis, betyg och intyg ska bifogas som en samlad pdf-fil.

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annons och ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer/skrifter som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till: Anneli Svensson, GÖTEBORGS UNIVERSITET, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Box 300, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast 2023-02-15. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR 2022/1709 på försändelsen.  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-13.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.