Doktorandtjänst i statsvetenskap, inriktning mot korruption och/eller miljöpolitik

Ref PAR 2022/1672

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram som Center for Collective Action Research (CeCAR), QoG-institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se 


Statsvetenskapliga institutionen söker nu en kvalificerad och motiverad person för doktorandanställning i statsvetenskap kopplat till ett externt finansierat projekt.

Arbetsuppgifter   

En doktorand bedriver forskning och bidrar till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Som doktorand förväntas man kunna utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Det övergripande forskningsprojektet, inom vilket doktoranden skriver sin avhandling, leds av Sverker Jagers och Aksel Sundström och är finansierat av Vetenskapsrådet. Framförallt berörs två stora diskussioner inom statsvetenskapen; studiet av miljö- och utvecklingspolitik och empiriskt fokus ligger på miljöpolicys i Afrikanska länder. Dessa studier handlar exempelvis om hur miljöregleringar (såsom etablerandet av skyddade områden eller miljöskatter) påverkar omkringliggande samhällen, om hur staters varierande kapacitet påverkar medborgares villighet att följa lagar och regler och om hur samarbete kring miljöproblem kan komma till stånd.

Det specifika doktorandprojektet skall ha en tydlig koppling till miljö- och utvecklingspolitik. Därutöver finns stor frihet för doktoranden att utveckla sitt eget fokus (även ett annat geografiskt fokus) och vi är angelägna om att den sökandes idéer skall kunna genomföras, samtidigt som den sökande skall uppleva att den blir en del av övriga studier som bedrivs inom projektet.

Vi kommer att anta och finansiera en välkvalificerad och motiverad person för att arbeta med frågor som, brett definierat, är relaterade till projektet. Vi är intresserade av en sökande som är väl förankrad i statsvetenskap och intresserad av projektets teman. Vi välkomnar särskilt sökande med intressen och erfarenhet av antingen survey- och survey-experimentella metoder, eller länderjämförande studier baserade på individnivådata.

Den antagna studenten skall skriva sin doktorsavhandling inom projektets tematik (främst miljö- och/eller utvecklingspolitik) och aktivt delta i dess verksamhet. Arbetsspråket inom projektet och vid statsvetenskapliga institutionen är engelska. Forskningsmiljön erbjuder goda möjligheter för datainsamling, konferensdeltagande och andra former av internationellt nätverkande.

Doktorandanställningens mål är att doktoranden ska utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom statsvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. En doktorandanställning i statsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. I anställningen kan institutionstjänstgöring som till exempel undervisning komma att ingå med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. 

Behörighet   

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning. Vänligen observera att vi inte kan lämna några förhandsbesked om enskilda individers behörighet innan ansökningstiden har gått ut.   

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §): 

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har kunskaper från högskoleutbildning inom statsvetenskap om minst 60 högskolepoäng, eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, U2018/719).

Utbildning på avancerad nivå i andra samhällsvetenskapliga ämnen samt andra närliggande ämnen kan anses som utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå samt institutionens handledarresurser.   

Som grund för denna bedömning kommer följande att användas: 

 1. Relevant arbete som visar på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
 2. En projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde inom projektet. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2500 ord (ca 6 sidor). 
 3. Akademiska betyg. 
 4. Tidigare meriter. 
 5. Intervjuer ingår i urvalsprocessen. 
 6. Sökande kan i ett senare skede ombes att inkomma med rekommendationsbrev. 

Plats på utbildning kan också beredas för personer vilka är anställda av annan arbetsgivare och vilkas studier finansieras av dennes arbetsgivare så kallad samverkansdoktorand. Grunderna för antagning är i övrigt desamma som för övriga sökande. Ett särskilt avtal upprättas då. 

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

 En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Statsvetenskapliga institutionen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg
Tillträde: 2023-09-01

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Tillsättningsförfarande   

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp under ledning av studierektor för forskarutbildningen, beslut om antagning fattas av prefekten. Intervjuer med ett urval av sökande kommer att genomföras. Beslut om antagning meddelas under april månad och kan ej överklagas. 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Lena Caspers, forskningsadministratör
E-post: lena.caspers@gu.se
Telefon: 031 786 2792

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. Ansökan ska vara på engelska. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 

 1. Presentationsbrev på maximalt 1.000 ord (ca 2 sidor), gärna kortare. Brevet ska innehålla fyra paragrafer i följande ordning: 
  en kort presentation av dig själv, 
  en kort presentation av dina meriter, 
  en kort presentation av det tänkta forskningsprojektet och 
  en kort redogörelse för varför Statsvetenskapliga institutionen är intressant för dig.
 2. CV inklusive en publikationslista (om publikationslista finns). 
 3. En uppsats. I normalfallet bifogas examensarbetet (oftast magister- eller masteruppsats), men det kan även vara en bearbetning eller vidareutveckling av uppsatsen, exempelvis en artikel, ett bokkapitel eller annat likartat arbete. Vi beaktar endast texter på svenska och engelska eller översättningar till något av dessa språk. Vid översättning ska även originaltext bifogas och texten ska översättas i sin helhet. 
 4. Projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde och forskningsinriktning inom utlysningens ramar. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2.500 ord (ca 6 sidor) inklusive abstract, exklusive referenslista. Anvisningar för skissens utformande finner du här: https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster
 5. Vidimerade kopior av akademiska betyg samt intyg på eventuellt andra relevanta meriter. 
 6. Sökande kan ombes att inkomma med rekommendationsbrev senare i processen. Om så är fallet kommer vi att kontakta dig och be dig inkomma med två rekommendationsbrev. Kontakta gärna två möjliga brevskrivare redan nu och förbered dem på att skicka in breven enligt instruktioner. Vänligen skicka inte in några rekommendationsbrev förrän vi kontaktar dig. Anvisningar om rekommendationsbrevens innehåll och utförande finner du här: https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster

 

Observera att det åligger den sökande att ansökan är komplett och att inkompletta ansökningar eller kompletteringar efter sista ansökningsdatum ej kommer att beaktas. 

Alla elektroniska dokument ska skickas in som PDF-filer. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast 3 februari 2023.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.