Doktorandtjänst i statsvetenskap med inriktning mot förnybar energi

Ref PAR 2022/1671

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vår forskning kretsar kring val, demokrati, korruption, styrningsformer, globalisering, miljö och politik samt europafrågor. Institutionen är värd för forskningsprogram som Center for Collective Action Research (CeCAR), QoG-institutet, Varieties of Democracy (V-Dem), Governance and Local Development (GLD) och Svenska valforskningsprogrammet. Vi har utbildning på alla nivåer, grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, samt fristående kurser. Undervisning ges på både svenska och engelska. Totalt studerar omkring 1 400 personer hos oss. Statsvetenskapliga institutionen har runt 160 anställda. Mer information om institutionen finns på vår hemsida www.pol.gu.se 


Statsvetenskapliga institutionen söker nu upp en kvalificerad och motiverad person för doktorandanställning i statsvetenskap kopplat till ett externt finansierat forskningsprojekt. 

Arbetsuppgifter   

En doktorand bedriver forskning och bidrar till kunskapsutvecklingen inom ämnet. Som doktorand förväntas man kunna utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Det specifika projektet, Betydelsen av fysiska och socio-politiska faktorer för vindkraftsutbyggnad, inom vilket doktoranden skriver sin avhandling, leds av docent Niklas Harring i samarbete med professor Fredrik Hedenus (Chalmers tekniska högskola) och professor Simon Matti (Luleå tekniska universitet).  

Projektet tar sin utgångspunkt i att den tekniska potentialen för sol- och vind är tillräckligt stor för att förse mänskligheten med energi men att potentialen för förnybart inte kan reduceras till enbart en teknisk fråga och projektet i stort syftar till att identifiera och kvantifiera socio-politiska (t.ex. allmänhetens attityder) och institutionella faktorer (t.ex. kvaliteten på politiska institutioner) som begränsar denna potential. Projektet kommer därmed att utvidga och förfina tidigare ramverk som använts för att förstå social acceptans, genom att till exempel även införliva variabler såsom kvaliteten på de politiska institutionerna.

Inom ramen för det övergripande syftet finns det stor frihet för doktoranden att utveckla sitt eget fokus och vi är öppna för att den sökandes idéer skall kunna genomföras, likaväl som att den sökande blir en del av existerande studier inom projektet.  

Vi kommer att anta och finansiera en välkvalificerad och motiverad person för att arbeta med frågor som är relaterat till projektet. Det finns här möjlighet för den enskilde sökande att utforma sina egna frågeställningar relaterat till projektets tematik. Vi är intresserade av en sökande som är väl förankrad i statsvetenskap och intresserad av projektets teman. Vi ser gärna sökande som vill använda kvantitativa metoder i sitt avhandlingsprojekt.  

Den antagna doktoranden skall skriva sin doktorsavhandling inom projektets tematik och aktivt delta i dess verksamhet. Arbetsspråket inom projektet och vid Statsvetenskapliga institutionen är engelska. Forskningsmiljön erbjuder goda möjligheter för datainsamling, konferensdeltagande och andra former av internationellt nätverkande. Doktorandanställningen finansieras av Energimyndigheten genom programmet Forskarskolan Energisystem. Doktoranden skall också delta vid de gemensamma forskarutbildningskurser och träffar som anordnas inom ramen för forskarskolan. 

Doktorandanställningens mål är att personen ska utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning inom statsvetenskap samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom att skriva en vetenskaplig avhandling. En doktorandanställning i statsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmågan att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Mer information om forskarutbildningens upplägg och doktorandens arbetsuppgifter finns på vår hemsida.

Doktorandanställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i fyra år. Arbetet bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50 %. I anställningen kan institutionstjänstgöring som till exempel undervisning komma att ingå med upp till 20 % av heltid fördelat över hela studietiden. Vid institutionstjänstgöring förlängs anställningen med motsvarande tid. 

Behörighet   

Både grundläggande och särskild behörighet krävs för antagning. Vänligen observera att vi inte kan lämna några förhandsbesked om enskilda individers behörighet innan ansökningstiden har gått ut.   

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §): 

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, 
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har kunskaper från högskoleutbildning inom statsvetenskap om minst 60 högskolepoäng, eller annan högskoleutbildning av motsvarande omfattning och fördjupning (Högskoleförordningen 7 kap, 40 §, Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, U2018/719).

Utbildning på avancerad nivå i andra samhällsvetenskapliga ämnen samt andra närliggande ämnen kan anses som utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. 

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå samt institutionens handledarresurser.   

Som grund för denna bedömning kommer följande att användas: 

 1. Relevant arbete som visar på den sökandes förmåga att formulera, avgränsa och analysera forskningsuppgifter samt presentera forskningsresultat.
 2. En projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde inom projektet. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2500 ord (ca 6 sidor). 
 3. Akademiska betyg. 
 4. Tidigare meriter. 
 5. Intervjuer ingår i urvalsprocessen. 
 6. Sökande kan i ett senare skede ombes att inkomma med rekommendationsbrev. 

 

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100%
Placering: Statsvetenskapliga institutionen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg
Tillträde: 2023-04-03 eller enligt överenskommelse.

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

Tillsättningsförfarande   

Ansökningarna bereds av en arbetsgrupp under ledning av studierektor för forskarutbildningen, beslut om antagning fattas av prefekten. Intervjuer med ett urval av sökande kommer att genomföras. Beslut om antagning meddelas under april månad och kan ej överklagas. 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Lena Caspers, forskningsadministratör
E-post: lena.caspers@gu.se
Telefon: 031 786 2792

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

Ansökan   

Registrera din ansökan elektroniskt under ”ansök online”. Ansökan ska vara på engelska. För att ansökan ska vara komplett ska den innehålla: 

 1. Presentationsbrev på maximalt 1.000 ord (ca 2 sidor), gärna kortare. Brevet ska innehålla fyra paragrafer i följande ordning: 
  en kort presentation av dig själv, 
  en kort presentation av dina meriter, 
  en kort presentation av det tänkta forskningsprojektet och 
  en kort redogörelse för varför Statsvetenskapliga institutionen är intressant för dig.
 2. CV inklusive en publikationslista (om publikationslista finns). 
 3. En uppsats. I normalfallet bifogas examensarbetet (oftast magister- eller masteruppsats), men det kan även vara en bearbetning eller vidareutveckling av uppsatsen, exempelvis en artikel, ett bokkapitel eller annat likartat arbete. Vi beaktar endast texter på svenska och engelska eller översättningar till något av dessa språk. Vid översättning ska även originaltext bifogas och texten ska översättas i sin helhet. 
 4. Projektskiss i vilken den sökande anger forskningsintresse samt planerat avhandlingsområde och forskningsinriktning inom utlysningens ramar. Projektskissen ska visa förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt förmåga att formulera vetenskapliga problem. Max 2.500 ord (ca 6 sidor) inklusive abstract, exklusive referenslista. Anvisningar för skissens utformande finner du här: https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster
 5. Vidimerade kopior av akademiska betyg samt intyg på eventuellt andra relevanta meriter. 
 6. Sökande kan ombes att inkomma med rekommendationsbrev senare i processen. Om så är fallet kommer vi att kontakta dig och be dig inkomma med två rekommendationsbrev. Kontakta gärna två möjliga brevskrivare redan nu och förbered dem på att skicka in breven enligt instruktioner. Vänligen skicka inte in några rekommendationsbrev förrän vi kontaktar dig. Anvisningar om rekommendationsbrevens innehåll och utförande finner du här: https://www.gu.se/statsvetenskap/var-forskarutbildning/utlysning-doktorandtjanster

 

Observera att det åligger den sökande att ansökan är komplett och att inkompletta ansökningar eller kompletteringar efter sista ansökningsdatum ej kommer att beaktas. 

Alla elektroniska dokument ska skickas in som PDF-filer. 

 

Ansökan ska vara inkommen senast 3 februari 2023.

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.