Universitetslektor i sociologi med kriminologisk inriktning

Ref PAR 2022/1669

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom sociologiska, kriminologiska och arbetsvetenskapliga ämnesområden. Här finns forskning inom bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, teknik och vetenskap, samt välfärd. Utbildningar erbjuds inom en rad områden som till exempel sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM).

Ämne 

Sociologi med kriminologisk inriktning

  

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna är inriktade mot undervisning och forskning inom det sociologiska fältet, med speciell inriktning mot kriminologi. Huvudsakligen förväntas undervisningen ske på institutionens grund- och fortsättningsskurser i kriminologi. Även undervising på masternivå kan förekomma. Grundkursen har en allmänkriminologisk inriktning med breda teman som hur samhällsproblem definieras som brott och blir föremål för kriminalpolitiska intressen, orsaker till brott på individ- och samhällsnivå, samt effekter av brottspreventiva åtgärder. Kursen tar även upp samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretiska frågor. Fortsättningskursen har tematisk inriktning med fokus på social ojämlikhet, kriminalpolitik, brottsutsatthet, kulturkriminologi samt den digitala teknikutvecklingens konsekvenser för brott, straff och offerskap. Vidare ingår även handledning av examensarbeten med kriminologisk inriktning. I anställningen ingår också medverkan i ämnes- och kursutveckling samt pedagogiskt utvecklingsarbete och egen forskning, kontakter och samverkan med det omgivande samhället samt administrativt arbete utöver kursadministration. Sökande skall även vara beredd att vid behov åta sig undervisning inom institutionens övriga undervisningsuppdrag. I det senare fallet är det främst aktuellt med undervisning på kurser för blivande lärare med inriktning mot sociala relationer, konflikthantering och ledarskap samt lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt. Omfattningen av denna del av anställningen regleras efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och workshops, individuell och gruppbaserad handledning, men även andra undervisningsformer kan förekomma. Kursansvar, bedömning och examination ingår i anställningen. Undervisningen bedrivs på svenska. Enstaka inslag på engelska kan förekomma.

Behörighet 

Behörighet för anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning

Behörig till anställning som universitetslektor i sociologi med inriktning mot kriminologi är den som avlagt doktorsexamen i sociologi eller har en motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Sökande som inte uppfyller kravet på högskolepedagogisk utbildning kan inledningsvis erbjudas tidsbegränsad anställning (1+1 år) tills behörighetskravet har uppfyllts. Därefter övergår den tidsbegränsade anställningen till en tillsvidareanställning.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Svenska är ett särskilt krav för denna anställning då merparten av undervisningen inom denna anställning sker på svenska.

Bedömningsgrunder 

Bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning med Samhällsvetenskapliga fakultetens lokala tillämpning.

 Vid bedömningen av sökandes meriter kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid prövning av meriter kommer lika stor omsorg ägnas granskningen av den vetenskapliga skickligheten som granskningen av den pedagogiska skickligheten, varför ansökan bör lägga lika stor tyngd vid att redovisa den pedagogiska meriteringen som den vetenskapliga.

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskaplig publicering och pågående deltagande i nationella och internationella forskningssamarbeten. Förmåga att erhålla externa forskningsmedel är meriterande. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet läggs särskild vikt vid högkvalitativ publicering vid ansedda internationella förlag och i ansedda internationella tidskrifter med peer review-system. Publiceringarnas kvalitet och genomslagskraft ges större vikt än det totala antalet publikationer.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt fästas vid den senaste tidens forskning samt förmåga att självständigt, och tillsammans med andra, initiera och bedriva forskning inom relevanta områden för denna anställning.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom dokumenterad och vitsordad erfarenhet av att ha planerat och genomfört undervisning i olika former (kursansvar, föreläsningar, seminarier, workshops, distansundervisning, handledning) på grund- och avancerad nivå. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid genomförda och dokumenterade insatser som har bidragit till att utveckla utbildningen och undervisningen och förbättrat kvalitet genom till exempel kursutveckling. Erfarenhet av undervisning och forskning inom det kriminologiska fältet är särskilt meriterande.

Vikt kommer även att fästas vid administrativ skicklighet samt vid förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vid bedömning skall även förmåga till samarbete beaktas.

Tjänsten kommer att erbjudas den sökande som efter en helhetsbedömning av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

 

Anställning 

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning av heltid, 100 % placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vid Göteborgs universitet tillämpas individuell lönesättning.

 

Tillsättningsförfarande 

Inkomna ansökningar bedöms först av externa sakkunniga som föreslår en tätgrupp av sökande. I rekryteringsprocessen kan det därefter bli aktuellt med provföreläsning/övning, intervju och referenstagning. I intervjun ges den sökande möjlighet att beskriva och utveckla sin egen syn på ämnet samt på sin eventuella, kommande roll vid institutionen.

 

Kontaktuppgifter för anställningen 

Upplysningar om anställningen lämnas av utbildningsansvarig Oskar Engdahl, oskar.engdahl@gu.se

Frågor om anställningsförfarandet ställs till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, tfn +46 31 786 3156, anna-karin.wiberg@gu.se

 

Fackliga organisationer 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande 

 

Ansökan 

Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”.

Till din ansökan skall bifogas: 

  • Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
  • CV/meritförteckning, inklusive fullständig publikationslista
  • Forskningsplan som beskriver framtida möjliga forskningsprojekt
  • Lista över vetenskapliga publikationer som åberopas, högst 10 vetenskapliga skrifter
  • Redogörelse för pedagogiska meriter inklusive lista över åberopade pedagogiska skrifter, högst tre
  • Redogörelse för meriter inom ledning, administration och samverkan
  • Examensbevis, betyg, intyg

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ansökningsformuläret och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska, i två exemplar, skickas till: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, att Anna-Karin Wiberg, Box 720, 405 30 Göteborg och ska vara inkomna senast sista ansökningsdag. Glöm ej ange referens-/diarienummer PAR 2022/1669 på försändelsen.

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-03-28

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.