Två doktorander i juridik

Ref PAR 2022/1640

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, bedrivs spännande och ämnesöverskridande forskning och utbildning inom ämnet juridik. Vårt juristprogram är en av landets mest sökta programutbildningar och vår forskning kännetecknas av både bredd och spetskompetens. Institutionen har expanderat kraftigt de senaste åren och utvecklat starka forskningsmiljöer.

Institutionen har idag ca 100 medarbetare inom kategorierna lärare, forskare, doktorander, amanuenser och administrativ personal. Vi har ca 1 200 studenter inom utbildningen på grund- och avancerad nivå. Mer information om institutionen finns på vår hemsida https://www.gu.se/handelshogskolan/juridik

Arbetsuppgifter

Tillträde sker i augusti 2023. Anställningstiden är i första hand ett år, med möjlighet till förlängning i ytterligare sammanlagt tre år. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning men i tjänsten kan det ingå institutionstjänstgöring såsom undervisning och administrativt arbete upp till 20 % av heltid. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid.

Sökande kommer att antas som doktorand i ett av juridiska institutionens forskarutbildningsämnen: rättsvetenskap, offentlig rätt, civilrätt, straffrätt, internationell rätt, processrätt, finansrätt.

Behörighet

Doktorandanställningen riktar sig till den som inte redan är antagen till utbildning på forskarnivå.

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå för avläggande av juris doktorsexamen krävs att sökanden har dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet. Vidare krävs att sökanden bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som vid ett svenskt lärosäte avlagt juristexamen eller motsvarande eller inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som ger motsvarande kompetens. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som krävs för att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen inom ett särskilt ämnesområde.

Sökande ska äga tillfredsställande språkkunskaper i svenska eller engelska.

Sökande ska ha avlagt juristexamen eller klarat av alla moment som krävs för examen senast den 20 februari 2023.

Bedömningsgrund

Urval mellan behöriga sökande ska i enlighet med HF 5:5 främst baseras på en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid urval görs en helhetsbedömning med beaktande av den sökandes kapacitet, det planerade projektets kvaliteter samt institutionens förutsättningar att ge nödvändigt stöd. Vid bedömningen av projektskissen ska beaktas om sökanden visar förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är förankrade i aktuell forskning, om beskrivna metoder är adekvata, samt om projektet bedöms realistiskt med avseende på genomförbarhet inom ramen för utbildning på forskarnivå (fyra års heltidsstudier).

Vid urval inom tätgruppen kan sökande till de forskarutbildningsämnen som för närvarande är underrepresenterade komma att prioriteras. Detta gäller särskilt ämnena straffrätt, rättsvetenskap och civilrätt. Om flera sökande har lika meriter tas hänsyn till jämställdhet och mångfald inom institutionen. Beslut om anställning fattas av prefekt efter förslag från institutionens beredningsgrupp.

Juridiska institutionen kommer att kontakta kandidater som placerats i tätgruppen kring den 18 april 2023. Intervjuer kommer att ske den 24 och den 25 april 2023.

Ansökan

Du ansöker om att till att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Ansökan ska innehålla:

 1. CV – max en sida
 2. Skriftlig projektskiss på maximalt fem sidor exkl. referenser
 3. Ansökan om antagning till forskarutbildning – särskild blankett på vår hemsida - länk till blanketten
 4. Vidimerade kopior av juristexamensbeviset inkl. diploma supplement/Ladok-utdrag som visar utbildningens längd, nivå, innehåll, genomgångna kurser och betyg.
 5. Betyg som visar språkkunskaper i svenska eller engelska (för internationella sökande)
 6. Skrivprov i form av examensarbete eller annan längre text författad av sökanden

Ovanstående dokument bifogas elektroniskt i sökandeportalen.

Utländska examensbevis och diploma supplements ska vara vidimerade och översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

Inkompletta eller för sent inkomna ansökningar behandlas inte. Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-20.

Projektskiss

Projektskissen ska ange vilka frågeställningar, teorier, metoder och material som kan bli aktuella. Följande rubriker bör finnas med:

 1. Syfte och bakgrund inkl. forskningsöversikt
 2. Forskningsproblem/forskningsfrågor
 3. Metod
 4. Projektets nyhetsvärde och relevans
 5. Genomförande
 6. Referenslista, använd Oxford- eller Harvardsystemet för källhänvisningar i texten och referenslistan

Kontaktuppgifter för anställningen

Anna Ghavanini, viceprefekt forskarutbildningen, anna.ghavanini@law.gu.se 

Christine Forssell, forskningssamordnare/studierektor, christine.forssell@law.gu.se

Clara Bergstrand, doktorand, doktorandrepresentant, clara.bergstrand@law.gu.se

Fackliga organisationer

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här.

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.