Doktorand i praktisk filosofi, med inriktning mot biologisk mångfald och ekonomi

Ref PAR 2022/1553

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Praktisk filosofi är ett tongivande ämne vid institutionen och har för närvarande ett särskilt fokus på tillämpad etik (inklusive finansiell etik och bioetik) samt frågor om moraliskt ansvar.

Nu ämnar vi anställa en doktorand i skärningsområdet mellan miljöetik och ekonomisk etik. Doktoranden kommer att tillhöra Forskargruppen i Finansiell Etik som består av filosofer och ekonomer som forskar om etiska och politiska frågor kring dagens finansiella system (i vid bemärkelse). Mer specifikt kommer doktoranden att vara kopplad till forskningsprogrammet Mistra Finance to Revive Biodiversity, vilket finansieras av Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning. Ytterligare forskningsfinansiering finns från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

  

Ämne   

Praktisk filosofi

  

Ämnesbeskrivning

Biologisk mångfald betyder att vi omges av en stor mängd olika arter och ekosystem på jorden, vilket är en förutsättning för att både naturen och människan skall frodas och må bra. Tyvärr har vi misslyckats med att skydda denna mångfald och står därför inför vad som beskrivs som ”det sjätte massutdöendet” av arter. Detta riskerar att urholka själva grunden för våra samhällen och vårt ekonomiska system, inklusive de moderna finansmarknaderna. Men det har visat sig svårt att uttrycka förlusten av arter i ekonomiska eller finansiella termer – vilket kan vara en av anledningarna till vårt misslyckande.

Röster höjs nu för att ekonomiska aktörer, såsom multinationella företag och finansiella investerare, bör engagera sig mer i frågan. Vi lever trots allt i ett system där "pengar styr världen" och finansiella investerares beslut avgör vår ekonomiska framtid. Om bara investerare kunde ges tillräcklig kunskap och tillräckliga incitament för att bry sig om biologisk mångfald, så skulle vi alltså kunna ställa om vårt samhälle. Men exakt hur skulle det fungera? Och går det verkligen att koppla samman miljömässiga och ekonomiska värden på ett tillräckligt robust sätt?

Denna doktorandtjänst ger möjlighet att gräva vidare i frågan om biologisk mångfald ur ett ekonomiskt kontra ett miljömässigt perspektiv. Vi välkomnar ansökningar med utgångspunkt i miljöetik eller ekonomisk etik (eller båda). Sökanden förväntas föreslå en egen "twist" eller ett eget perspektiv på ämnet, på grundval av stringent filosofisk analys och argumentation. Några exempel på intressanta forskningsfrågor i detta sammanhang är:

 • Varför är biologisk mångfald viktigt eller värdefullt? Har det ett värde i sig eller enbart instrumentellt värde (för människor)? Vilken etisk eller ekonomisk teori är bäst på att fånga detta värde?
 • Kan och bör vi sätta ett pris på den biologiska mångfalden? Dvs. kan och bör vi använda marknader och ekonomiskt tänkande för att skydda arter och ekosystem? Eller räknas detta som en oetisk ”kommodifiering” av naturen?`
 • Vilka skyldigheter, om några, har ekonomiska aktörer som företag och investerare gentemot den biologiska mångfalden? Hur går dessa skyldigheter ihop med deras traditionella ekonomiska roll?
 • Vilka statliga policys eller regleringar är berättigade för att bevara den biologiska mångfalden? Innefattar dessa en omfattande reglering av marknadsekonomin och finansmarknaderna? Skall vi förstå förlusten av biologisk mångfald som ett ”marknadsmisslyckande”?
 • I vilken utsträckning bör vi tillåta investerare att fokusera mer på biologisk mångfald än på andra viktiga miljömål, såsom att stoppa klimatförändringarna? Hur mycket bör lagstiftaren styra investerares inriktning på området?
 • I vilken grad kan etablerade ekonomiska teorier fånga eller förklara värdet av biologisk mångfald? Är massutdöendet av arter ett misslyckande för de ekonomiska vetenskaperna?

Vi välkomnar även andra perspektiv och forskningsfrågor med relevans för ämnet som den sökande kan föreslå.

 

Arbetsuppgifter  

Innehavaren skall främst ägna sig åt genomförandet av obligatoriska kurser och skrivandet av en avhandling inom det angivna området. Innehavaren får i begränsad omfattning utföra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete. Sådan tjänstgöring förlänger doktorandtjänsten i motsvarande omfattning.

Doktoranden förväntas att utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Göteborg och regelbundet och konsekvent delta i institutionens aktiviteter, särskilt seminarierna i praktisk filosofi. Han eller hon förväntas även delta aktivt i den aktuella forskargruppens arbete, t.ex. genom att delta i workshops, seminarier och andra aktiviteter. Via forskargruppen finns det även medel tillgängliga för konferensresor och kortare vistelser vid andra universitet.

 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet.


Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har, enligt Högskoleförordningen 7 kapitel § 39, den som har

 1. avlagt en examen på avancerad nivå, eller
 2. fullgjort kursfordringar om 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå i praktisk filosofi krävs

 1. 30 högskolepoäng i praktisk filosofi på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av ett självständigt arbete, eller motsvarande kunskaper.
  2. sådana kunskaper i engelska som krävs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande. Grundläggande och särskild behörighet beskrivs även i ämnets allmänna studieplan (se denna sida).

  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Vid bedömningen fästs särskild vikt vid (1) den vetenskapliga skicklighet som demonstreras i de inskickade uppsatserna och övriga dokument, samt (2) hur väl projektskissen passar in i den forskning som bedrivs i den aktuella forskargruppen.

Urvalsprocessen kan förutom granskning av insänd meritering även innefatta intervjuer. Beslut om antagning fattas av prefekten efter beredning på institutionen.

 

Anställning   

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning

Omfattning: 100 %

Placering: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg

Tillträde: Enligt överenskommelse

 

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Professor Joakim Sandberg, Projektledare 031-786 4571 joakim.sandberg@gu.se  

http://flov.gu.se/om/personal?userId=xsajoa

 

Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Tf personalhandläggare Jennifer Stråle, jennifer.strale@gu.se

  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. De publikationer som inte kan bifogas ansökan digitalt ska skickas i två exemplar till: Personaladministratör, FLoV, Box 200, 405 30 Göteborg. Ange diarienummer.

För att ansökan ska betraktas som fullständig måste den inkludera:

 1. Ett introduktionsbrev på max 1 000 ord (cirka 2 sidor), helst kortare.
 2. Ett CV, inklusive en publikationslista (om tillämpligt).
 3. Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbeten) och eventuella publikationer. Dessa bedöms utifrån följande fem kvalitetskriterier, där de två sistnämnda väger tyngst: Adekvat ämnesavgränsning och relevant frågeställning, adekvat disponering av ämnet och strukturering av uppsatsen, adekvat språkbehandling och formalia, vetenskaplig kvalitet, självständighet.
 4. En projektskiss om maximalt 2 500 ord i vilken den sökande anger den mer specifika forskningsfråga som skall undersökas, beskriver vilka teorier och perspektiv som skall utvecklas, samt motiverar sin inriktning i förhållande till tillgänglig forskning. Projektskissen bedöms utifrån följande kriterier: förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning inom området, om frågeställningarna är fruktbara och förankrade i aktuell forskning, genomförbarhet inom utbildningen på forskarnivå, samt om skissen gör troligt ett värdefullt bidrag till forskningen.
 5. Andra dokument såsom exempelvis rekommendationsbrev.

 

Ansökan ska vara inkommen senast:  2023-01-09

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.