Doktorandplats i sociologi, 2 st

Ref PAR 2022/1539

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/  

Inom sociologin står det sociala samspelet mellan människor i centrum men också samhälleliga mönster eller strukturer. Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap har idag cirka 120 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal. Vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom en rad områden. Här finns forskning inom bland annat arbetsmarknad, arbetsliv, sociala avvikelser, digitalisering, emotioner, genus, migration, miljöfrågor, sociala rörelser, styrning och organisation, teknik och vetenskap, samt välfärd. Utbildningar erbjuds inom en rad områden som till exempel sociologi, arbetsvetenskap, personalvetenskap, kriminologi och socialpsykologi. Institutionen har också ett omfattande åtagande på flera av Göteborgs universitets utbildningsprogram, inte minst inom lärarutbildningen. Samverkan och utvecklingsprojekt bedrivs både inom forskning och utbildning med partners inom det privata näringslivet och offentlig sektor, exempelvis Centrum för Global Human Recource Management (CGHRM).
 

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom sociologi samt att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställningen syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och leder fram till en doktorsexamen.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön.

 

Behörighet   

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs grundläggande och i förekommande fall den särskilda behörighet som är fastställd i den allmänna studieplanen för ämnet.  

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:    

  1. avlagt examen på avancerad nivå, eller 
    fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller  
  2. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. 
     

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i sociologi har den som:

  • avlagt examen på avancerad nivå i sociologi, eller
    på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

  

Bedömningsgrund   

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Dessutom beaktas institutionens kompetens och handledningsresurser inom doktorandens preliminära forskningsinriktning.

Som grund för detta urval krävs att den sökande bifogar:

- Uppsatser, självständiga arbeten (examensarbete) och eventuella vetenskapliga publikationer, högst två bifogade texter. Dessa bedöms utifrån följande kvalitetskriterier: vetenskaplig problemställning och syfte, anknytning till tidigare forskning, val av teoretiska perspektiv, metodval och praktiskt genomförande, teoriintegration i analys, tolkning och slutsatser, samt akribi och språklig framställning. Vid samförfattade texter skall en redogörelse för arbetsfördelningen lämnas.

- En projektplan om maximalt 2000 ord i vilken den sökande anger forskningsintresse och fokus för det tilltänkta avhandlingsarbetet, diskuterar tidigare forskning och teorier av relevans för området, samt skisserar hur frågeställningarna kan besvaras. Projektplanen bedöms utifrån följande kvalitetskriterier: vetenskaplig relevans, visad förtrogenhet med tidigare och aktuell forskning samt genomförbarhet inom ramen för utbildning på forskarnivå.

Då forskarstudier i sociologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under givna tidsramar. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Rekommendationsbrev tas inte i beaktande men referenser till t ex tidigare arbetsgivare kan med fördel anges i ansökan.

 

Anställning   

Efter du har blivit antagen till utbildning på forskarnivå kommer du att erhålla en doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100.    

Den första anställningen som doktorand får gälla högst ett år och får förnyas med högst två år i taget.  

En doktorand får som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.   

Anställningen förväntas tillträdas i mitten av september 2023. Anställningen är tillsvidare organisatoriskt placerad vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap  

Universitetet tillämpar lokalt avtal om lönesättning av doktorander.   

  

Tillsättningsförfarande   

Efter genomförd läsning och rangordning av samtliga ansökningar kallas de främsta kandidaterna till intervju.

 

Kontaktuppgifter för anställningen   

Har du frågor om studiernas innehåll vänder du dig till studierektor Lotta Dellve. lotta.dellve@socav.gu.se

Har du frågor om ansökningsförfarandet vänder du dig till personalhandläggare Anna Karin Wiberg, anna-karin.wiberg@gu.se, 031-786 3156

  

Fackliga organisationer   

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande   

  

Ansökan   

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal.   

Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett (självständigt arbete, projektplan, kopia av examensbevis eller motsvarande) i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.   

  

Ansökan ska vara inkommen senast: 2023-02-01

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.